De goddelijke leiding van de mensen

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 6)

«« 221 / 248 »»
[1] IK zei: 'Luister, hoe de mensheid op deze aarde behandeld moet worden, weet alleen Hij die haar geschapen heeft heus het allerbeste! En Hij heeft het zelfs geen dag laten ontbreken aan allerlei aanwijzingen uit de hoogste levenshemelen, om de mensen op de juiste wegen te wijzen waarop zij moeten wandelen om het doel dat God hun gesteld heeft op eenvoudige wijze te bereiken. Als de mensen zich echter door wereldse lekkernijen en haar valse en vergankelijke prikkels steeds opnieuw hebben laten verleiden en steeds opnieuw van God zijn afgevallen en het gouden kalf en de mammon van de wereld hebben aanbeden die zij in hun blinde inbeelding en ijdele fantasie zelf tot iets heel belangrijks hebben verheven, kan God er dan wat aan doen dat de mensen Zijn onderricht en Zijn raadgevingen verwerpen en zich in plaats daarvan wetten maken waardoor zij zich steeds meer van de verderfelijke mammon kunnen toeëigenen?!
[2] Heeft God jullie niet bij monde van Mozes al het mogelijke van Zijn oneindige overvloed in de schepping heel precies laten zien, en uitgelegd dat dat allemaal alleen maar zo is ter wille van de mensen van deze aarde?! Heeft God niet laten zien wat de mens van deze aarde is en wat er tenslotte uit hem moet worden?! Mozes heeft jullie de reden van de hele materiële schepping heel precies uitgelegd, en goed laten zien waarom iedere ziel de weg van het vlees moet doormaken om na het afleggen van het lichaam als een zelfstandige en aan God volledig gelijke geest God te kunnen naderen.
[3] Dat alles heeft God reeds in de oudste tijden veelvuldig via Adam, Seth, Enos, Kenan, Henoch, Lamech, Noach en daarna steeds maar door tot Abraham, Isaäk en Jacob aan de mensen laten zien. Hij woonde vaak zelfs persoonlijk bij hen en leerde hun de juiste wegen van het heil te gaan. Waarom hebben jullie mensen dat allemaal verworpen en jullie wereldse wijsheid op de plaats van de goddelijke openbaringen gezet?!
[4] Wie was Melchizedek, de enige hoogste priester, de koning van Salem? Waar zijn zijn leringen en zijn wijze, liefdevolle wetten die hij aan alle mensen gegeven heeft?! Kijk, jullie vaderen hebben die vernietigd!
[5] Mozes heeft in zijn grote zesde en zevende boek al het verlorene nogmaals gegeven, en jullie hebben het weer voor het volk verstopt en het in plaats daarvan afval gegeven.
[6] Als de hele mensheid nu lijden moet door de schuld van de zelfzuchtige priesters en andere heerszuchtige mensen, kan God daar dan wat aan doen?!
[7] God gaf de mens een vrije wil om uit zichzelf en voor zichzelf te kunnen handelen; God gaf de mens echter ook de rede en het verstand, opdat hij de raadgevingen en wetten van God vatten en begrijpen kan, en heeft hem ook de kracht verleend daarnaar te handelen. Als een mens zich daarbij echter toch uit eigen vrije wil door de wereld laat beheersen en geen acht wil slaan op de raad van God, is het dan niet zijn eigen schuld als hij, omdat hij door eigen schuld van de hele orde van God niets weet, van de ene ellende in de andere moet vallen?!
[8] Maar omdat het nu echter al te erg onder de mensen is geworden en hun het licht te veel ontbreekt, kwam Ik Zelf nu nogmaals als de oude Melchizedek zelfs in het vlees tot jullie, zoals Ik dat reeds lang van te voren door alle profeten heb laten aankondigen.
[9] Ik ben hier nu om de mensen weer opnieuw op de weg van het ware licht en leven te helpen, en leer en doe tekenen opdat jullie zullen geloven dat Ik het ben! -en jullie geloven het niet, en gunnen het ook de andere mensen niet dat zij geloven en daardoor zalig en volkomen gelukkig zouden worden! Wiens schuld is het dan dat jullie met je blinde aanhang in de ellende blijven? Ik waarachtig niet! En jullie zullen het op je eigen conto moeten schrijven als het jullie later nog duizendmaal slechter zal gaan dan nu!
[10] De Romein heeft jullie de ware reden gezegd waarom jullie niet willen geloven dat Ik de beloofde Messias ben. Maar Ik zeg jullie nog één keer: Wie in Mij gelooft, zal het eeuwige leven hebben, en er zullen stromen levend water uit zijn lendenen vloeien; wie echter niet gelooft, zal het eeuwige leven niet in zich hebben, maar slechts de wereldse dood en alle gericht! Maar Ik dring Mij daardoor aan niemand op, maar laat alles over aan ieders vrije wil.
[11] Omdat Ik echter al voor het heil van alle mensen in deze wereld zelfs in het vlees tot jullie gekomen ben, moet Ik jullie toch wel laten weten dat Ik er ben, opdat jullie niet weer kunnen zeggen dat niemand dat tegen jullie gezegd heeft, en dat God de mensen wel geschapen heeft en ze uit vrouwen geboren laat worden, maar Zich dan helemaal niet meer om hen bekommert en hen steeds maar laat versmachten.
[12] Ik ben er nu om alle mensen te helpen, en zend Mijn engelen uit naar alle volkeren der aarde om hun wijzen op de juiste manier voor te lichten. Wie zich daarnaar richt, zal niet verloren gaan ook al bevindt hij zich nog zo ver hiervandaan. Maar niemand zal daartoe gedwongen worden. Dit zei Ik jullie nu, opdat je weet dat Ik er ben en waarom. Maar jullie kunnen doen wat je wilt.'
[13] DE FARIZEEËR zei nu tegen de zijnen: 'Wat moeten we doen? Die man spreekt geweldig, en zeer velen geloven in hem. We kunnen niet zeggen: 'Hij is het!', -maar ook niet: 'Hij is het niet!' Naar mijn mening kunnen we eerst beter eens goed de Schrift nalezen. Als alles met hem overeenstemt, dan kunnen we niet anders dan volledig in hem geloven; stemt echter niet alles met hem overeen, dan blijven we wat we zijn! Wat denken jullie ervan?'
[14] DE SCHRIFTGELEERDE zei: 'Dan zullen we veel te doen krijgen; want de Schrift is groot en voor ons moeilijk te begrijpen. Daar zullen we zonder meer weinig uit kunnen halen! Ik denk dat wij nog langer bij hem en vooral bij zijn leerlingen moeten blijven, en met hen bespreken wat zij vanaf het begin allemaal van hem gehoord en gezien hebben. En dat zal ons beslist een beter bewijs over hem geven dan al onze onbegrijpelijke boeken. Ik ben nu al meer vóór het geloof in hem dan voor het tegendeel! Wat zeggen jullie anderen daarvan?'
[15] EEN DIE AL EERDER WAT MEER GELOOFDE zei:. 'Het geloof is bij mij geen moeilijkheid meer; maar hoe komen we van de tempel af? Dat is een heel andere vraag, die voor ons wel eens moeilijker te beantwoorden zou kunnen zijn dan iedere andere!'
[16] Daarop zei DE ROMEIN: 'Als dat het enige is waar je over inzit, dan denk ik dat dit heel vlug verholpen kan worden. Naar mijn weten zendt de tempel altijd ervaren priesters overal heen om anderen voor het geloof te winnen. Als jullie je meerderen zeggen dat jullie daarvoor door mij, Agricola, zijn uitgenodigd, zal beslist niemand er iets op tegen hebben, en men zal je laten gaan. - Wat vind je daarvan?'
[17] Toen zei DE SCHRIFTGELEERDE: 'Dat klinkt goed, wij zullen het proberen. Maar als de hogepriester er niet op in gaat, wat dan?'
[18] DE ROMEIN zei: 'Dan vorder ik jullie van hem met mijn keizerlijke volmacht, en dan zal jullie hogepriester daar niets meer tegenin te brengen hebben!'
[19] Daarmee waren allen tevreden, - alleen de ene Farizeeër begon nog over de honderd pond goud.
[20] DE ROMEIN zei echter: ' Als jullie mij volgen, scheld ik die kwijt!'
[21] Daarmee waren allen tevreden en zij gingen naar de leerlingen, spraken met hen over een aantal zaken en werden daardoor nog geloviger.
«« 221 / 248 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.