God-Vader, God-Zoon en God-Heilige Geest

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 6)

«« 229 / 248 »»
[1] PETRUS zei: 'Toen U Zich aan de Jordaan door Johannes liet dopen, openden de hemelen zich, en de geest van God zweefde in de vorm van een vurige duif boven Uw hoofd, en uit de hemelen hoorde men met een heldere stem de volgende woorden: 'Dit is Mijn geliefde Zoon aan Wie Ik een welbehagen heb, naar Hem moeten jullie luisteren!' En ook bij een andere gelegenheid hoorde ik precies diezelfde woorden, waarover wij eigenlijk tot op heden U nog niet zo precies om nadere uitleg dorsten te vragen. Maar omdat U nu Zelf ons allen nog duidelijker God wilt laten kennen, geloof ik dat het nu ook het moment zou zijn om ons dat beter uit te leggen, natuurlijk als het volgens Uw goddelijke wil is.
[2] Want tot nu toe bent U voor ons alleen maar de waarachtige zoon van de Allerhoogste, zoals wij zelfs uit de mond van Uw lichamelijke moeder gehoord hebben dat de aartsengel Gabriël haar verschenen is en haar aldus toegesproken heeft: 'Gegroet zijt gij, omdat gij genade voor God gevonden hebt! De heilige geest zal u overschaduwen en u zult een jongen baren, die u de Zoon van de Allerhoogste zult noemen!'
[3] Kijk, Heer, dat en nog heel veel meer weten wij en wij kunnen niet ontkennen dat er een allerhoogste God Vader in de hemel is. U bent Zijn Zoon, zonder enige twijfel, en een Derde, beslist ook aan God, de Vader en U gelijk, is toch duidelijk de Heilige Geest! -Hebben wij ongelijk als wij hierop ons geloof baseren?'
[4] IK zei: 'Om jullie dat volledig te ontsluieren is het ogenblik nog niet helemaal gekomen; maar het zal ook niet lang op zich laten wachten. Maar Ik heb jullie immers toch al verschillende keren gezegd toen jullie Mij vroegen om jullie de Vader te laten zien: Wie Mij ziet, ziet ook de Vader; want Ik en de Vader zijn volledig één. De Vader is in Mij en Ik insgelijks in de Vader. -Hoe hebben jullie dat dan begrepen?'
[5] PETRUS zei: 'Wij begrepen dat zo, en dat geldt voor ons allen: U bent altijd doordrongen van de volledige kracht van de Vader in zoverre U die hier maar nodig hebt op deze aarde, en zo bevindt de eeuwige en oneindige Vader Zich ook in U. U bent Zijn volledig evenbeeld. Omdat dus de Vader als de oneindige, eeuwige en alomtegenwoordige God ook in U is en U zeker in het bijzonder omgeeft, daarom moet U ook in de Vader zijn!'
[6] IK zei: 'Goed, - en hoe staat het dan met de Heilige Geest? Wat denken jullie dan van hem?'
[7] PETRUS zei: 'Heer, daar begrijpen we allemaal niets van, hoewel U Zelf zei, dat een mens alle zonden vergeven kunnen worden maar nooit een zonde tegen de Heilige Geest! U bent echter kennelijk niet de Heilige Geest, omdat U zei dat zonden tegen de Zoon vergeven kunnen worden. De Vader is het ook niet, omdat ook zonden tegen de Vader nog eerder vergeven zouden kunnen worden. Wel, wie en wat is dan de Heilige Geest? Wij zagen hem in de vorm van een vurige duif. Is hij een aan alle mensen vanaf Adam verborgen gehouden derde goddelijke persoonlijkheid, of is hij één met de Vader of één met U? Hij kan toch niet heiliger zijn dan de Vader en U? En toch zei U, dat zonden tegen de Heilige Geest nooit of te nimmer vergeven worden! Hij moet dus op een nog helemaal aan ons onbekende wijze beslist het Heiligste van alle hemelen zijn.
[8] Daar ziet U uit, dat zelfs ons, oud leerlingen, nog veel ontbreekt aan zuivere kennis van God, en daarom hebben wij ook alle reden ons er op te verheugen als U ook ons God nog zuiverder wilt leren kennen.
[9] Bij Mozes staat heel streng: Ik, Jehova, ben slechts Eén, en jullie enige God! Jullie zullen voor jezelf geen vreemde goden naast Mij maken en denken! -En volgens onze beperkte begrippen hebben we er nu drie, en toch moeten we slechts aan één God geloven! O Heer, daarover zou wat meer en duidelijker uitleg ons erg helpen; want dat is nog geen van ons helemaal duidelijk!'
[10] IK zei: 'Slechts aan Eén Enige (moeten jullie geloven)*, (*toegevoegd) omdat er van eeuwigheid nooit meer geweest zijn en ook eeuwig nooit meer zullen zijn!
[11] Jullie geheugen is bepaald niet jullie sterkste kant, dat jullie Mij nu iets kunnen vragen wat Ik toch al bij geschikte gelegenheden vaak genoeg heb uitgelegd, - en toch is de hoofdzaak jullie nog steeds onduidelijk; want toen Ik eerder zei dat de volmaakte kennis van God de hoofdzaak van het leven is, omdat bij het ontbreken daarvan er geen echt, maar alleen een verward machinaal leven is, toen heb Ik jullie vlak daarna uitgelegd wat en wie God is, -maar jullie geheugen is zwak en kort!'
[12] DE LEERLINGEN zeiden: 'Heer, sterk ons geheugen!'
[13] IK zei: 'Zeg liever: 'Heer, sterk ons lichaam en onze wil!', want de sterkte van het geheugen hangt altijd af van de sterkte van de wil. Jullie ziel is weliswaar zeer gewillig, maar jullie vlees is zwak, en daardoor ook jullie geheugen, dat pas later sterker zal worden wanneer Ik de Heilige Geest over jullie zal zenden. -Maar let dan nu goed op, en wel met gespannen aandacht!'
«« 229 / 248 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.