De geestelijke overeenstemmingen van de kraanvogeltrek

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 8)

«« 102 / 220 »»
[1] (De Heer:) 'Zie, alles in de natuurlijke wereld, wat zich in elk.:van de drie rijken daarvan bevindt, en alle nog zo onbetekenende verschijnselen zijn schrift en taal voor de verlichte ziel van de mens. En zo was en is de door ons waargenomen vlucht kraanvogels dat ook. Dat deze vogels Mij hier een bepaalde eer betuigden, is heel zeker; maar het zou onverstandig zijn om aan te nemen dat deze dieren Mij op de een of andere wijze herkend hebben. De kwestie ligt heel anders en wat jullie volslagen wonderlijk voorkomt laat zich terugbrengen tot iets volkomen natuurlijks.
[2] Kijk, ieder mens is een wezen dat leeft in zijn geest, in zijn ziel en in een natuurlijk lichaam en heeft tevens een uitwendige levensatmosfeer om zich heen, net zoals elk hemellichaam dat heeft, iedere afzonderlijke steen op zijn eigen specifieke wijze, en evenzo iedere boom en ieder gewas overeenkomstig zijn aard en zo ook ieder dier; want zonder een dergelijke uitwendige levensatmosfeer zou noch een planeet noch een steen, noch enig ander mineraal, noch een gewas of een dierlijk levend wezen kunnen bestaan.
[3] Dat dat zo is, kunnen jullie zonder meer afleiden uit eigen ervaring, dat zich bijvoorbeeld in een eikenbos duidelijk andere gevoelens van jullie meester maken dan in een cederbos. Een heel ander gevoel bekruipt de mens, wanneer hij zich op een kalkrots bevindt; weer een ander gevoel op een granietrots, en in een wijngaard heeft de opmerkzame mens een ander gevoel dan in een tuin met vijgenbomen; en datzelfde veranderlijke gevoel heeft de mens bij het naderen van verschillende dieren en nog sterker bij het naderen van verschillende mensen. Een zeer gevoelig mens ervaart dat reeds op vrij grote afstand en voelt dan, of hem een goed of een slecht mens tegemoet komt.
[4] Welnu, dat ervaren ook alle dieren en vele daarvan veel scherper dan een of andere materiële en weinig over het goede en ware denkende mens.
[5] Als de aard van een mens volkomen goed is en hij in zijn ziel vervuld is van de goddelijke geest, zal zijn uitwendige levensatmosfeer ook steeds sterker tot op grote afstanden gaan reiken. Wanneer dan zelfs de meest verscheurende dieren zo'n mens naderen, raken ze doordrongen van zijn uitwendige levensatmosfeer en worden ze zachtaardiger; ze zullen hem heel vriendelijk naderen en hem geen kwaad doen, en hij zal hun zelfs met zijn wil kunnen gebieden, waarop zij hem zullen gehoorzamen.
[6] Voorbeelden van de waarheid van wat Ik jullie nu zeg treffen jullie aan bij de stamvaders van de aarde, bij de aartsvaders en bij de profeten; en in deze tijd hebben jullie dat zelf aan Mijn zijde al dikwijls ervaren.
[7] Welnu, Ikzelf beslist het meest en jullie samen met Mij ook, hebben wel zeker de omvangrijkste, boven onszelf uit reikende uitwendige levensatmosfeer van zeer hoge kracht, goedheid en volmaaktheid!
[8] Voor de kraanvogels die wij gezien hebben, die gedurende de zomer in de meer noordelijke moerassen en kleine meren van Griekenland hebben vertoefd, is nu in de herfst de tijd van hun trek gekomen, die hun scherpe instinct hun aangeeft. Deze kraanvogels, die wij uit de dichtbijgelegen moerassen zagen komen, hebben onze uitwendige levensatmosfeer ook het allereerst en het allermeest gevoeld en zijn hun innerlijke aandrang gevolgd. Toen ze dichterbij kwamen, maakte zich zo'n machtig gevoel. van welbehagen van hen meester, dat ze niet verder vlogen maar tot in onze nabijheid afdaalden en hier, om ons heen cirkelend, in een grote gelukzaligheid zwelgden. Ze raakten als het ware helemaal verzadigd en namen daarom ook water -ten eerste om hun dorst te lessen en ten tweede om voor hun verdere vlucht een voorraad te hebben, aangezien hun reisdoel in de grote vlakten van India ligt.
[9] Wat jullie dus aan de kraanvogels als wonderbaarlijk meenden waar te nemen, was in feite iets heel natuurlijks, wat natuurlijk alleen Hij maar kan weten, die de gehele inrichting van alle schepselen goed kent!
[10] Weliswaar is dat allemaal ook een wonder, maar niet zo'n wonder waarvan de blinde mensheid denkt dat het een wonder is, namelijk zo'n wonder dat een soort goddelijke magie zou zijn; maar het is een wonder dat voor de in de geest gewekte mens van heel natuurlijke aard is.
[11] Als er nu bijvoorbeeld over een uur nog een tweede vlucht kraanvogels zou volgen, zullen jullie precies hetzelfde verschijnsel meemaken, maar dat ook beter begrijpen dan de eerste keer.
[12] Maar wat voor betekenis heeft zo'n kraanvogelvlucht eigenlijk in het schrift en de taal van de innerlijke geestelijke overeenkomst? Wie kan het beeld lezen en het getrouwen waar en begrijpelijk onder woorden brengen? -Zie, dat is een heel andere vraag, die zeker moeilijker te beantwoorden is dan wat jullie in het verschijnsel voor een puur wonder hielden!
[13] Deze vogels bewonen alleen schone moerassen dichtbij meren die schoon water hebben; in stinkende en smerige poelen zal men hen nauwelijks aantreffen. Hun voedsel bestaat uit gezonde en levende visjes en ook andere schone wormen uit het meer.
[14] Welnu, het schone water betekent in de geestelijke analogie schone en door niets meer vertroebelde kennis van de volle waarheid uit de hemelen.
[15] Deze dieren stellen dus de mensen voor, die er voortdurend op gericht zijn om naar zuivere kennis te streven en hun ziel met de levende schone visjes (het levende woord uit God) en schone wormen (zuivere ervaringskennis vanuit de natuur) te verzadigen.
[16] Als gevolg van het feit dat de dieren waar we het nu over hebben zich dus alleen met het zuivere inlaten, zien wij bij hen een opvallende intelligentie en orde in alles wat wij van hun activiteiten kennen. Waar ze wonen plaatsen ze oplettende wachters, die door een bepaald geluid de hele gemeenschap moeten waarschuwen als er een vijand nadert, die door de geplaatste wachter met zijn scherpe gevoelonfeilbaar wordt waargenomen doordat zijn uitwendige levensatmosfeer ver voor hem uitgaat. Zo merken deze dieren het ook precies als het de tijd is om te gaan trekken; en wanneer ze hieraan beginnen, gebeurt dat steeds met de grootste voorzichtigheid en orde, waarvan jullie je al vaak hebben kunnen overtuigen.
[17] Kijk, zo zal ook de mens, en uiteindelijk een gehele grote gemeenschap, door zijn zuivere kennis alles in de best mogelijke orde plaatsen, in al zijn doen en handelen de juiste voorzichtigheid en wijsheid betrachten en daarvan bijgevolg ook de beste en veiligste resultaten voor het hele leven en voor eeuwig verkrijgen!
[18] De rechtlijnige vlucht van de kraanvogels betekent het vaste en ernstige karakter, om nooit af te wijken van de eenmaal ingeziene Waarheid; want door deze duidelijk zeer rechte lijn van de geestelijke richting en weg komt de mens het snelst bij het voor het leven vruchtbaarste doel
[19] Bij het verder vliegen van deze vogels hebben jullie helemaal vooraan die leiders van de hele lange lijn opgemerkt. Kijk, ook dat komt voort uit de zuivere kost!
[20] Wanneer nu de zielen van de mensen van een gemeente met de zuivere waarheidskost gevoed worden, zullen ze ook weldra zonder moeite de meest wijzen uit hun midden vinden en hun de leiding en het bestuur in handen geven en volledig toevertrouwen; en die blijven dan ook hun leiders en bestuurders zolang ze op deze aarde leven; en is er één van hen overgegaan, dan wordt hij spoedig vervangen door een van de waardigsten uit de gemeente. De overgegane geest zal ook vanuit gene zijde als een ware beschermgeest waken over de achtergelaten gemeente en zal daar de zaligste gemeenschap en omgang mee hebben en haar onderrichtend beïnvloeden, zoals dat ook het geval was bij de stamvaders, aartsvaders en vele profeten. En zo zal een dergelijke goed geordende gemeente zich ook reeds op deze aarde zeker voortdurend in een ware, hemelse gelukzaligheid bevinden.
[21] Want alleen de mens die in dit leven reeds in het volle bezit is van het innerlijke levenslicht, doordat hij zichzelf, God en Zijn zeer liefdevolle en wijze bedoelingen met de mensen duidelijk inziet, en geen dood voor zich ziet, maar alleen een eeuwig, allerzaligst leven, kan ook reeds hier op aarde op een heel hemelse manier zalig zijn. Daarentegen valt een ander mens, die zich niet in een dergelijke levensorde bevindt, van de ene twijfel in de andere, maakt zich bang met allerlei duistere gedachten en werpt zich, om de te verjagen en te verdoven, tenslotte in de armen van alle zinnelijke genietingen, en wordt zo in plaats van een kind van de hemel alleen maar een kind van de hel en haar oude gericht.
[22] De zeven leiders stellen ook het volledige getal van het goede en ware van de hemelen uit God voor, omdat met dat volledige getal de jullie reeds bekende zeven geesten van God aangegeven worden, als werkzaam en handelen~ in de juiste orde. Daarom zijn ook voor iedere gemeente zeven hoofden, in de orde van de zeven geesten uit God, voldoende; wel moeten in ieder van hen die zeven geesten volledig werkzaam zijn, maar nochtans moeten ze bij het leiden van de gemeente één hoofdgeest vertegenwoordigen.
[23] Zo'n gemeente zal dan in de ogen van God als een volmaakt mens zijn, zoals dat in de hemelen het geval is, die uit talloos vele verenigingen bestaan en waar Iedere vereniging in zekere zin een volmaakt mens voorstelt. De verschillen tussen de verenigingen bestaan alleen daarin, dat in talloze verschillende verhoudingen van het meer of minder, de ene of de andere geest van God rijkelijker en sterker vertegenwoordigd is in iedere afzonderlijke vereniging.
[24] Uit die nu aangeduide variaties, die tussen meer of minder tot in het oneindige gaan, ontstaan ook de eindeloos vele en uiteenlopende vormen in de materiële schepping, evenals uit zeven enkelvoudige basiskleuren een eindeloze verscheidenheid aan alle mogelijke kleuren, en uit de zeven enkelvoudige tonen in de zuivere muziek een nooit eindigende verscheidenheid aan melodieën en verrukkelijke harmonieën gecreëerd kan worden.
[25] En zoals Ik jullie hier nu in een korte schets van de natuur en de vlucht van de kraanvogels een overeenkomstig geestelijk en hemels beeld heb getoond, zo bestaat er ook een overeenstemmend beeld van alles wat deze aarde jullie te zien, te horen, te ruiken, te proeven en te voelen biedt! Maar niet het lichaam, noch jullie angstige ziel, maar alleen de levende en eeuwige geest uit God in het hart van jullie ziel kan jullie daarvoor de sleutel geven; streef daarom naar de wedergeboorte van jullie geest in jullie ziel, dan zal de hele schepping met al haar talloos vele verschijnselen als een groot opengeslagen boek voor jullie zijn, waarin jullie de grondslag van de goddelijke liefde, wijsheid en macht heel goed zullen kunnen zien en heel duidelijk kunnen begrijpen! Hebben jullie dit nu goed begrepen?'
[26] Allen zeiden: 'Ja, Heer, grote God en Meester van eeuwigheid, want deze keer hebt U weer eens heel helder en openlijk gesproken! Wie in Uw school niet goed, verlicht en wijs wordt, die zal het zeker ook nooit ergens anders worden! '
«« 102 / 220 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.