Het gebruiken van de kracht om wonderen te doen

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 8)

«« 154 / 220 »»
[1] Ik zei: 'Zeer zeker! Maar als iemand van jullie een nog hogere kracht in zich voelt, dan kan hij die ook gebruiken, wanneer dat ergens op de juiste tijd en plaats zinvol is, maar nooit ofte nimmer om te tonen wat hij allemaal kan, maar alleen als hij daarmee in het verborgene, in het bijzijn van weinige en wijze getuigen, in een of ander opzicht iets werkelijk goeds voor de mensen kan bewerkstelligen! Ik kan jullie namelijk niet enkel de kracht schenken om alle lichamelijke ziekten van de mensen te genezen; want wie deze kracht volkomen ontvangen heeft, zoals jullie nu, heeft daarmee ook de kracht voor heel veel andere dingen ontvangen!
[2] Maar hij moet zich daarmee niet aan de mensen vertonen opdat die zich over hem zullen verbazen en vervolgens ook alles vast geloven wat hij hun verkondigt; maar de bezitter van zo'n hogere geestkracht uit Mij moet zich ook steeds tot Mij wenden met de vraag: 'Heer, als het ook Uw wil is dat ik nu gebruik maak van de door U aan mij verleende kracht, laat mij dat dan weten in mijn hart en verenig Uw almachtige wil met Uw genadig aan mij verleende kracht! Maar als het niet tevens Uw wil is, maak mij dat dan ook kenbaar volgens Uw liefde, wijsheid en genade!' Dan zal Ik zo'n deemoedige vraag in het hart van de vraagsteller altijd ogenblikkelijk met ja of nee beantwoorden en Ik zal hem ook helder de reden tonen waarom er een teken gedaan of achterwege gelaten moet worden. De bezitter van zo'n door Mij aan hem verleende kracht zal echter ook zonder Mijn volledige instemming het wonder wel kunnen verrichten, maar het zal voor hem en nog minder voor degenen voor wie hij het gedaan heeft, van geen enkel nut zijn, -en dat kunnen jullie ook goed onthouden! Want wie in alle opzichten volkomen met Mij zal wandelen en handelen, diens werken zullen ook altijd van de ware zegen vergezeld gaan.
[3] Maar onthoud vooral wat Ik jullie en alle leerlingen op de Olijfberg aangegeven heb, namelijk dat jullie, die Mijn evangelie aan de mensen overbrengen, er hoofdzakelijk naar moeten streven om alleen door middel van de macht van het woord te werken! Want een mens die door het woord tot volledige bekering wordt gebracht is een grotere aanwinst voor Mijn Godsrijk dan duizend mensen die door tekenen en wonderen gedwongen werden Mijn leer aan te nemen. Want het zuivere woord en het licht daarvan blijven eeuwig, maar de tekenen vergaan en hebben voor de nakomelingen, die daar geen getuige van geweest zijn, vrijwel geen enkele waarde. Die dingen worden namelijk wel slechts blindelings geloofd als iets buitengewoons dat in de geschiedenis gebeurd is, maar ze verschaffen de gelovige toch geen volledige overtuiging van de waarheid van Mijn leer en verleiden anderen, leeglopers die steeds sterk tot bedrog geneigd zijn, maar al te gauw en gemakkelijk tot het doen van valse tekenen en wonderen en daarmee de toeschouwers tot een duister bijgeloof
[4] Het zuivere woord is echter een licht op zichzelf en heeft geen tekenen nodig tot getuigenis van de waarheid in zichzelf, omdat het zelf het grootste teken aller tekenen en het hoogste wonder aller wonderen is.
[5] Als Ik in jullie bijzijn niets anders dan de meest verbazingwekkende tekenen gedaan zou hebben, dan zou dat voor jullie even weinig nut gehad hebben als de wonderen van magiërs en tovenaars, die zij vaak tot jullie vermaak deden; alleen zouden jullie de door Mij gedane tekenen veel buitengewoner hebben gevonden dan die van de magiërs en tovenaars, en jullie zouden daar nog langer over hebben kunnen vertellen
[6] Wat jullie echter nu innerlijk zo helder verlicht en ook tot leven heeft gewekt, was Mijn woord en niet de tekenen, waarvan Ik er zoveel voor jullie ogen gedaan heb. Als Ik nu nog meer tekenen voor jullie zou doen, dan zouden jullie je daarover weliswaar opnieuw verbazen, maar direct daarna aan Mij vragen: 'Heer, hoe was U in staat dit teken te doen en hoe ging het in zijn werk, dat door Uw woord en wil bijvoorbeeld brood en wijn ontstonden?' Ja, dan zou Ik Zelf toch weer naar het woord grijpen en, zoals Ik dat tegenover jullie steeds gedaan heb, het wonder op zo'n manier verklaren dat jullie met je verstand zouden begrijpen hoe Ik in staat ben een dergelijk wonder te doen!
[7] Welnu, wanneer dan alweer het woord en niet het teken verlichting kan brengen, dan kan het zuivere en waarheid bevattende woord als zodanig dat toch ook alleen, zonder een voorafgaand teken! Daarom is de hoofdzaak en de belangrijkste voorwaarde voor het leven alleen in het woord gelegen, en niet in het teken!
[8] Het doen van een teken, als de mens daarvoor de kracht verleend is, zoals jullie nu, kan alleen een werkelijk goede uitwerking binnen Mijn orde hebben, wanneer een mens, die in staat is om een teken te doen, het uit liefde tot zijn naaste in het verborgene doet, om hem in Mijn naam van nut te zijn. Ik ben echter Degene die dat ziet, ook al gebeurt het nog zo verborgen, en Ik zal degene die in stilte tekenen verricht ook weten te belonen op dezelfde manier als hij in Mijn naam het teken gedaan heeft.
[9] Als jullie een zieke voor de ogen van de mensen openlijk de handen opleggen, opdat het beter met hem zal gaan, dan hebben jullie ten behoeve van het getuigenis voor de waarheid van Mijn woord meer dan genoeg gedaan; maar in het geheim, zonder openlijke getuigen, kun je het vele malen per dag doen en arme lijdende mensen van hun ellende bevrijden zonder dat ook maar één van hen te weten komst wie hem van zijn kwelling verlost heeft. Ik zeg jullie: een dergelijke genezing geldt bij Mij meer dan honderd zichtbare genezingen voor de ogen van de wereld! Gebruik daarom de door Mij nu aan jullie gegeven kracht altijd volgens de bedoeling die Ik jullie bekendgemaakt heb, dan zal Ik jullie daarvoor weten te zegenen.. -Hebben jullie ook dit nu goed begrepen?'
[10] Dankbaar beaamden allen ook dat en dachten nu diep na over alles wat ze van Mij gehoord hadden.
[11] Maar nu kwam ook de hoofdman uit Bethlehem naar Mij toe en zei: 'Heer en Meester! Ik ben ook een Romein en geloof vast in U en heb U zeer lief! U hebt nu die tien Romeinen iets groots gegeven en hun ook getrouw getoond hoe ze dat allemaal moeten gebruiken. Zou U ook mij niet eenzelfde genade willen schenken? Werkelijk, ik zou er altijd het juiste gebruik van maken en in het bijzonder tegenover de Farizeeën met hun leugenachtige tongen zou ik een dergelijke genadegave heel goed kunnen gebruiken; want deze mensen maken het volk wijs dat zij ingeval van nood zelfs de doden uit de graven weer tot leven zouden kunnen wekken, als ze dat maar zouden willen en mogen! Dergelijke woorden zijn vanzelfsprekend niets anders dan loze opschepperij, waarachter nog nooit enige waarheid is schuilgegaan! Als ik nu ook zo'n geheime innerlijke kracht zou hebben, zou ik wel weten wat ik ten opzichte van die nietszeggende schreeuwers zou moeten en ook zou doen!'
[12] Ik zei: 'Dat weet Ik wel van tevoren en juist daarom geef Ik je nu nog niet zo 'n kracht; want jij hebt er nog niet de juiste rijpheid voor. Maar jij hebt nu ook het zuivere woord en kunt het gebruiken, en dat is, zoals Ik zojuist duidelijk heb laten zien, veel meer waard dan het doen van tekenen! Gebruik dus eerst met succes wat je hebt, daarna zal al het andere je erbij gegeven worden.'
[13] Toen de hoofdman dat van Mij hoorde, was hij daarmee ook tevreden en zei: 'Dat is waar, en daarom ook goed! Heer, alleen Uw wil geschiede!'
[14] Ik zei: 'Dat, vriend, is meer waard dan het doen van duizend tekenen!'
[15] Toen Ik dat gezegd had, was het al tamelijk licht geworden en uit Jeruzalem kwamen er drie Essenen, die ergens gehoord hadden dat ze in Bethanië bij Lazarus konden navragen waar Ik Mij wellicht ophield.
«« 154 / 220 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.