Het verloop van de geestelijke ontwikkeling (31.10.1860)

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 8)

«« 22 / 220 »»
[1] Ik zei: 'Je hebt nu als eerlijk staatsman echt wijs gesproken, en het is met de dingen inderdaad zo gesteld als jij Mij helder en zonder enig voorbehoud hebt beschreven; en Ik zeg je, dat wij die nu op dit moment ook niet willen veranderen, hoewel wij daar zeker wel toe in staat zouden zijn.
[2] Want zoals zelfs de aardse dag niet in één keer aanbreekt, maar langzamerhand, van het eerste, nauwelijks merkbare ochtendgloren tot aan de volle zonsopgang, via talrijke fasen van toenemend licht, zo gaat het ook met het aanbreken van de geestelijke dag bij de mensen op deze aarde. Want als Ik het voor alle mensen in één keer plotseling volledig geestelijk dag liet worden, dan zouden zij, zolang ze hun zware lichaam nog moeten dragen, traag worden en zich niet veel meer bezighouden met zoeken en onderzoeken. Zij zouden zich wel aan de geboden houden en volgens de helder in hen stralende waarheid handelen, maar meer op een mechanische dan op een volledig levende manier; wanneer de mensen van niveau naar niveau, door hun eigen zoeken, onderzoeken en handelen de geestelijke dag in zichzelf zien ontstaan en, omdat zij daar grote vreugde aan hebben, ook hun broeders die nog in hun eigen nacht leven, onderrichten en hen aansporen en aanmoedigen om de eigen innerlijke geestelijke dag te zoeken -dan is dat zeker beter, dan wanneer ieder mens zonder eigen toedoen en handt en door Mijn almacht direct in de volheid van de innerlijke geestelijke dag geplaatst zou worden.
[3] Met name in deze zeer duistere tijd zullen de leerlingen, die deze leer van Mij verbreiden, ook toegerust zijn met alles wat nu alleen in Mijn macht ligt en zij zullen in staat zijn om in Mijn naam grote tekenen te doen, waar en wanneer dat nodig zal zijn voor het ware welzijn van de mensen; maar desondanks zal het steeds van veel grotere waarde zijn, wanneer de mensen tot geloof in Mij bekeerd worden en volgens Mijn leer zullen gaan handelen.
[4] Want door het zuivere woord ondergaat de ziel geen dwang, maar blijft volledig vrij in haar erkennen en handelen, terwijl tekenen die voorafgaan aan de leer, de zielonmiskenbaar een geloofsdwang opleggen en derhalve niets beter zijn dan het 'moeten' van de wet.
[5] Wat jullie uiterlijke staatswetten echter betreft: die moeten bestaan voor het vlees van de mensen; want zolang de mens niet volledig in de Geest is wedergeboren, zijn uiterlijke staatswetten voor hem noodzakelijk omdat ze hem oefenen in deemoed en geduld, die voor het bereiken van de volledige wedergeboorte uiterst noodzakelijk zijn; anderzijds houden zij de duistere en slechte mens ervan af om zijn medemens in sterke mate kwaad te berokkenen, omdat deze wetten door scherp getrokken grenzen ieder het zijne toewijzen en degene die moedwillig in strijd daarmee handelt, tuchtigen.
[6] Ik zeg jullie daarom ook, dat jullie moeten blijven gehoorzamen aan de wereldlijke macht, of jullie die nu minder goed of zelfs heel slecht vinden; want haar macht is haar van boven verleend. Wie echter eenmaal in de Geest is wedergeboren, zal zich evenmin als Ikzelf door een wereldse wet nog van de wijs laten brengen.
[7] Kinderen moeten echter met ware en ernstige liefde behandeld en opgevoed worden. Elke verwennerij en toegeeflijkheid van de kant van de ouders is een grote schade voor de ziel van de kinderen, die de ouders als schuld zal worden aangerekend.
[8] Wijze ouders zullen ook met wijze kinderen gezegend worden.
[9] Bij het opvoeden van kinderen is een 'moeten' zolang noodzakelijk, tot het goede van de wetten tot een vrijwillige en blijmoedige gehoorzaamheid is geworden. Als dat eenmaal het geval is, dan heeft het kind het 'moeten' van de wet in zichzelf opgeheven en is een vrij mens geworden.
[10] Doe dus, wat jullie nu gehoord hebben, dan zal alles goed en juist worden! -Wie nog iets te vragen heeft, moet dat doen, dan zal Ik hem licht geven, opdat hij in helder daglicht zal wandelen en handelen!'
«« 22 / 220 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.