Waar de persoonlijke duivels zich bevinden

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 8)

«« 36 / 220 »»
[1] Daarop zei de schriftgeleerde: Ja, Heer en Meester, want U hebt nu zo helder en uitvoerig als maar mogelijk is over deze kwestie gesproken en ons daarbij geordend en in detail laten zien hoe U met Uw schepping te werk bent gegaan, en zo moest dit alles ons wel volledig duidelijk worden, dat wil zeggen, voorzover het voor ons toch altijd beperkte menselijke verstand duidelijk kan worden, want kennis alleen is nog lang niet hetzelfde als alles doorzien; maar het is voor ons voldoende omdat WIJ datgene wat wij weten, door en door kennen.
[2] Maar aangezien U ons nu al zoveel gezegd hebt over deze moeilijk te vatten dingen, vraag ik U om ons nu ook nog de verblijfplaats van de persoonlijke duivels nog wat nader aan te geven, opdat wij die kunnen mijden; want als een mens of ook een heel gezelschap zich onwetend op een dergelijke plaats bevindt, kan hun dat tenslotte heel slecht bekomen. Wil daarom ook in dit opzicht zo genadig zijn om dat nader voor ons toe te lichten!'
[3] Ik zei: 'Jij denkt nog zeer materieel! Wat is er nu gelegen aan een of andere plaats, waar geestelijke duivelse persoonlijkheden zich vooral kunnen bevinden?
[4] Als jouw ziel uit Mij maar zuiver en sterk is, dan kan zij zich in de ergste vereniging van duivels bevinden, zonder dat die haar ook maar enige schade kunnen toebrengen. Want een zuivere en uit Mij sterke ziel bevindt zich temidden van talloze legioenen persoonlijke duivels toch geheel en al in het rijk der hemelen, die niet bestaan uit uiterlijk vertoon, maar inwendig in het hart van de volmaakte ziel, want zó wordt de ziel tot een op Mij gelijkende schepper van haar zaligste woonplaats, waar eeuwig geen persoonlijke duivel zal kunnen binnendringen.
[5] En zo is het ook reeds op deze aarde voor een zuivere en uit Mij sterke ziel totaalonbelangrijk waar zich een kleine of grote woning van persoonlijke duivels bevindt; want de zuivere en uit Mij sterke ziel draagt haar hemeloveral in en met zich mee, zoals de persoonlijke duivel zijn hel ofwel zijn gericht
[6] Maar omdat we daar nu toch over spreken, wil Ik jullie de plaatsen die in het bijzonder door persoonlijke duivels bewoond worden ook wel wat nader aanduiden; luister dus.
[7] Kijk bij de mensen naar die openbare huizen en gebouwen, waar veel bedrieglijke handel gedreven wordt, zoals bijvoorbeeld nu in de tempel en in veel andere handelshuizen! Dat zijn dan ook speciale woonplaatsen voor de vele persoonlijke duivels. Zo zijn ook die huizen waarin allerlei ontucht, hoererij en echtbreuk bedreven wordt, eveneens speciale woonplaatsen voor persoonlijke duivels. Evenzo zijn ook die bergen en holen, waar mensenjachtig en begerig graven naar goud, zilver en andere schatten van de aarde, plaatsen waar persoonlijke duivels in groten getale wonen; evenzo bossen en holen waar zich dieven, rovers en moordenaars ophouden; zo ook de legerplaatsen en slagvelden, de wegen van de koopmanskaravanen en de rivieren, meren en zeeën waar een sterk winstgevende handel gedreven wordt.
[8] En verder zijn de landerijen en stukken grond, weiden, akkers, wijngaarden en bossen van hardvochtige heidenen als ook die van rijke gierige en hardvochtige joden bijzonder geliefde woonplaatsen van persoonlijke duivels, en ook de lucht boven en in de aangegeven woonplaatsen en het vuur, de wolken en de regen, en ook alle afgodstempels en valse orakels.
[9] Verder zijn de persoonlijke duivels in zeer grote aantallen daar te vinden, waar jullie groot aards prachtvertoon en de daarmee nog verbonden hoogmoed zien.
[10] Op plaatsen evenwel die niet door mensen bewoond worden en ook niet door hun zonden verontreinigd zijn houden de persoonlijke duivels zich niet op, behalve in het geval dat een karavaan van mensen, belust op werelds gewin, daar doorheen zou reizen; vanwege die mensen zouden dan ook de persoonlijke duivels zich daar weldra goed thuis voelen.
[11] Nu heb jij, vriend, ook datgene te horen gekregen watje nog van Mij had willen horen en voor jezelf wilde weten.
[12] En om welke reden de persoonlijke duivels juist van de genoemde plaatsen houden, ligt voor degene die het voorgaande ook maar enigszins begrepen heeft duidelijk voor de hand, en behoeft daarom geen verdere verklaring.'
«« 36 / 220 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.