Over de natuurwetenschappelijke inhoud van het 6e en 7e boek van Mozes. De ouderdom van de aarde

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 8)

«« 70 / 220 »»
[1] Ik zei: 'Luister, Mijn Marcus, die Mij zeer lief geworden bent! Veel heb Ik jullie al gezegd en getoond en Ik zal jullie dat ook nog zeggen en tonen; maar alles wat Ik jullie nu gezegd en getoond heb zal niet verder reiken dan jullie eerste nageslacht, omdat de wereldse mensen dat niet zullen vatten, niet zullen begrijpen en derhalve ook niet zullen geloven. Je hebt wel een heel goede reden aangevoerd, waarom de door jou verlangde verklaring over de dingen en levensomstandigheden van deze aarde speciaal noodzakelijk schijnt te zijn om de mensen vaster in Mijn leer te doen geloven. Maar Ik heb jullie ook gezegd, dat de geest alle dingen die er in Mijn schepping voorkomen zal openbaren aan iedereen, die in de geest wedergeboren wordt. Degene aan wie de Geest het zal openbaren, zal dan ook in het ware licht werkelijk ten volle begrijpen hoe het gesteld is met alle dingen die jou nu nog zo onbegrijpelijk toeschijnen.
[2] Wat Ik jullie daar nu mondeling over zal zeggen zullen jullie wel van Mij aannemen, omdat Ik het jullie zeg; maar de volledige diepgang ervan zullen jullie ook niet begrijpen, en nog minder zullen jullie in staat zijn om de andere, nu in de geest nog volkomen blinde mensen daar een juist begrip van bij te brengen. En daarom zullen de mensen nog lang moeten wachten tot alle zogenaamd belangrijke vragen op een zodanige wijze voor hen beantwoord kunnen worden, dat zij het kunnen begrijpen.
[3] Kijk, de joden waren eenmaal het meest verlichte volk op aarde, afgezien van het feit dat Mozes hun zelf door de mond van zijn broeder AƤron in twee achteraf toegevoegde boeken alles verklaard heeft; nu is het ook met hen zover gekomen, dat zij van al dergelijke prehistorische dingen absoluut niets meer weten en begrijpen. Alles wat ze maar aan dergelijke overblijfselen vinden, noemen ze een gevolg van de door hen niet meer begrepen zondvloed van Noach. En als je hun iets anders leert, zullen ze je als een ketter vervloeken!
[4] Jullie heidenen hebben in jullie godenleer een mythe van meteen twee grote overstromingen van de aarde en schrijven daar in eerste instantie de oorzaak van de verschijnselen aan toe, en het volk gelooft daar vast aan. Als je de mensen nu de waarheid zegt, zullen ze jullie uitlachen en in het gunstigste geval zeggen: ' Ach, wie kan dat weten? Dat weten alleen de goden! ' Wat kunnen jullie hun dan antwoorden? Kijk, daarom zullen de mensen pas in staat zijn om dit soort waarheden te bevatten, wanneer ze ten eerste bedreven zullen zijn in allerlei wetenschappen en, ten tweede, als hun gewekte geest het hun zal openbaren!
[5] Maar aan jullie wil Ik nu wel enige aanwijzingen geven over hoe het met die dingen gesteld is, hoewel Ik maar al te goed weet dat jullie dat met je huidige begripsvermogen niet allemaal zullen vatten, in de eerste plaats omdat het jullie ontbreekt aan het begrip van buitengewoon grote getallen, en in de tweede plaats omdat jullie van de sterren en hun grootte, afstanden en bewegingen nu alleen maar weten en geloven wat Ik jullie daarover verteld heb; maar dat blijft ook bij jullie slechts uiterlijke kennis, totdat het in jullie geest als een zelfstandige en zelfgeschapen lichtende waarheid vorm zal aannemen.
[6] Dat deze aarde een dermate hoge leeftijd heeft, dat jullie het aantaljaren dat ze bestaat niet kunnen vatten, ook al zou Ik het jullie meedelen, heb Ik jullie op de Olijfberg al laten zien. Maar om kort te gaan: als hemellichaam bestaat de aarde voor jullie begrippen al bijna oneindig lang en heeft veel veranderingen op haar oppervlak moeten ondergaan tot ze haar huidige gedaante heeft aangenomen. Vuur, water, aardbevingen en andere grote stormen, vooral in haar oertijd, waren de handlangers die volgens Mijn wil datgene van haar gemaakt hebben wat ze nu is. En opdat ze voortbestaat en nog geschikter wordt voor het tijdelijk voeden van nog veel meer mensen en andere schepselen, moeten vuur, overstromingen, aardbevingen en kleine en grote stormen nog steeds in haar, op haar en boven haar werkzaam zijn, al naar gelang het nodig is.'
«« 70 / 220 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.