De oorzaak van de nood op aarde

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 9)

«« 101 / 214 »»
[1] Nu zei de waard: 'Heer en Meester, ik dank U voor deze les, niet alleen voor mijzelf, maar ook uit naam van allen in mijn huis die door U genezen zijn; want daardoor zijn wij in staat gesteld om onszelf te leren kennen en dus ook het rijk Gods in onszelf! Wat ons te doen staat weten wij nu duidelijker dan ooit tevoren; en omdat wij dat nu weten, zullen wij er ook naar handelen en ons niet meer door de wereld op een dwaalspoor laten brengen. Sterk onze wil met Uw genade en liefde, opdat die steeds gelijke tred houdt met ons inzicht in de waarheid uit U, tot aan het lichtende doel van ons leven, want het kennen van zelfs de allerlichtste waarheid is niet voldoende, als die gepaard gaat met een zwakke en trage wil! De wil is echter de kracht van de liefde in ons; zoals het daarmee gesteld is, zo staat het ook met onze wil. Sterk daarom, o Heer, in ons vooral ook de liefde voor U en onze naaste!'
[2] Ik zei: 'Jouw bede is waarachtig en juist en zal ook volledig verhoord worden; maar als een mens om onbeduidende en dwaze dingen van deze wereld bidt, zal hij door Mij meestal niet helemaal verhoord worden. Wees nu dus helemaal gerust; in jouw handelen zul je ook de volledige verhoring van je bede vinden, alsook allen die jij in je bede hebt opgenomen. Want het is Mij altijd welgevallig als iemand uit pure liefde met een juiste bede bij Mij komt; die zal nooit onverhoord blijven. Maar de verzoeken en de gebeden van de mensen die zich als dienaren Gods hoog laten eren en prijzen en zich voor hun nietszeggende vragen en bidden werkelijk onbarmhartig duur laten betalen, zullen door Mij nooit ook maar in het minst verhoord worden. Want wat iemand niet uit ware liefde voor zijn naaste doet, maar alleen om in de ogen van de wereld te schitteren, heeft voor Mij geen waarde.
[3] Als je met je rechterhand je naaste een weldaad bewijst, laat je linkerhand daar dan niets van merken; God, die alles wel ziet, hoe verborgen het ook is, zal het je zeker vergelden!
[4] Wanneer iemand zijn overtollige geld uitleent, moet hij het niet lenen aan degenen die hem daar hoge rente voor kunnen betalen, maar aan degenen die echt in nood zitten, zonder rente! En als die hem zijn kapitaal niet kunnen terugbetalen, dan moet hij daar geen wrok over koesteren en geen beslag leggen op de armen die vaak buiten hun schuld arm zijn geworden, maar hun in alle vriendelijkheid en naastenliefde kwijtschelden wat ze hem schuldig zijn; waarlijk, dan zal Ik die zo barmhartige gelovige zijn kapitaal met hoge rente terugbetalen en een grote schat in het hemelrijk voor hem klaarleggen, waar hij eeuwig in alle overvloed van zal kunnen leven.
[5] Waarlijk, ook een slok fris water, die jullie liefde aan een dorstig mens heeft aangeboden, zal door Mij beloond worden!
[6] Als de mensen allemaal op die manier met elkaar zouden leven en volgens Gods wil en raad zouden handelen, die hun al heel vaak geopenbaard is, zou er op deze aarde ook nooit enige nood, verdrukking en ellende onder hen Ontstaan. De mensen veroorzaken alle ellende alleen maar zelf door hun kwade geest van woeker. In eerste instantie lijden de kleinen en de armen, maar daarna komt het duizendmaal erger over de groten en machtigen; want door hun neiging tot woeker en hun ten hemel schreiende heerszucht zijn ze dieven en rovers van de volkeren en ze kunnen van Mij dus ook op de juiste tijd hun verdiende loon verwachten.
[7] Kijk maar naar al die grote koninkrijken op de jullie bekende aarde! Waar zijn de vroeger zo machtige koningen van Babylon, van Nineve en van Griekenland, en de machtige Egyptenaren en hun farao's? Ze zijn allemaal verdord; en zo zal het ook met die grote rijken in de toekomst gaan, vanwege hun woeker en hun te grote heerszucht! Want de al te zelfzuchtige woeker, de te grote heerszucht en de zucht om te schitteren vormen de eigenlijke satan, een vorst van deze wereld die -omdat hij geen enkellevenslicht uit de hemelen bezit -volkomen de hel zelf is, en aan wie het wel toegestaan is om zich ter beproeving van de vrije wil en zijn liefde tot een zekere hoogte te verheffen; maar als die hoogte overschreden wordt, komt het gericht, en dan worden de hel en satan in de afgrond van het verderf gestort. Blijf dus allemaal in Mijn leer en strijd met zuivere liefde, goede wil en alle zachtmoedigheid en deemoed tegen de hel en tegen de satan, dan zullen jullie daarvoor de overwinningskroon van het eeuwige leven ontvangen en reeds op deze aarde een waar Godsrijk stichten!
[8] Ik ben dus ook niet in deze wereld gekomen om haar, zoals ze is, vrede en rust te brengen, maar het zwaard om tegen haar te strijden; en Ikzelf ben als de eeuwige Waarheid het zwaard! Dat zwaard heb Ik ook aan jullie gegeven voor de strijd tegen de hel en haar woedende macht. Vrees dus diegenen niet die wel jullie lichaam kunnen doden maar de ziel niet kunnen beschadigen; en als jullie al iemand vrezen vrees dan Degene die alle macht bezit in de hemel en op de hele materiƫle wereld, en die als enige Heer en Meester over het leven is en een van zonden vervulde ziel in de diepste afgrond van de hel en de eeuwige dood daarvan kan stoten! - Hebben jullie dat begrepen?'
[9] Allen zeiden: 'Ja, Heer en Meester; maar het is treurig dat wij mensen in deze wereld, die zeer zeker al een volmaakte hel is, de hemel moeten bevechten! Weliswaar is de hemel al heel vaak onder de mensen gevestigd geweest in deze wereld, maar dat duurde iedere keer maar een korte tijd! Maar al te gauw deed de aloude hel zich gelden onder de mensen en maakte hen tot duivels; slechts zeer weinigen in een verborgen uithoek van de aarde lukte het om helemaal in stilte de hemel in stand te houden en te bewaren. Zou dat op deze aarde echt niet anders kunnen worden? Zal deze aarde voor altijd een oogstveld van de dood blijven en een eeuwig graf van alles wat ademt en leeft?'
«« 101 / 214 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.