De genezenen komen bij de Heer

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 9)

«« 165 / 214 »»
[1] Toen. ze onze eetzaal binnenkwamen, vroegen ze onmiddellijk aan de twee Grieken waar Ik was. En die wezen hun direct wie die 'Ik' was.
[2] Toen ze dat wisten, liepen ze schuchter op Mij toe, keken Mij met diepe eerbied aan en durfden Mij niet aan te spreken.
[3] Ik keek hen echter vol liefde aan en zei op heel natuurlijke toon tegen hen: Waarom in Mijn bijzijn nu zo schuchter, Mijn beste vrienden? Ben Ik hier soms anders dan daar in het kuuroord, waar Ik in de geest naar jullie toe ben gekomen en Jullie overeenkomstig jullie geloof en vertrouwen van je kwalen heb genezen? Vat moed, ga bij ons aan deze tafel zitten en eet en drink eerst naar behoefte om jullie ledematen te versterken! Later zullen wij verder met elkaar spreken!'
[4] De genezenen deden wat Ik hun had aanbevolen al met meer moed, omdat Mijn liefde hun vrees voor Mij steeds meer deed verdwijnen. Er stond nog een groot aantal uitstekend bereide vissen op tafel en ook aan brood en wijn was er geen gebrek. De genezenen hadden ook reeds honger en dorst; daarom was deze uitnodiging van Mij voor hen een vreugdevolle vervulling van hun wens, die hun goed van pas kwam. Ze aten en dronken naar hartelust en kregen ook steeds meer een echt kinderlijk vertrouwen in Mij en ook in Mijn leerlingen.
[5] Pas nadat ze zich aan onze tafel naar behoefte hadden gesterkt, vroeg de Griek Polycarpus, die nu het moedigst was geworden, aan Mij: 'O Heer en Meester, op de berg hebt U weliswaar tegen ons gezegd dat U ons in het kuuroord zou bezoeken, en wij hebben gewacht - maar toch kwam U niet. Er zijn er daar velen die er ellendig aan toe zijn, voor wie Uw bezoek goed van pas zou komen!'
[6] Ik zei: ' Al kwam Ik dan ook niet met Mijn lichaam naar jullie toe, dan ben Ik toch met Mijn liefde naar jullie toegekomen en heb diegenen geholpen die zich in geloof en vol vertrouwen tot Mij hebben gewend, en zo ben Ik de belofte die Ik jullie heb gedaan nagekomen.
[7] Ter wille van de anderen heb Ik met Mijn persoon in het kuuroord niets te zoeken; want die hebben al veel over Mij gehoord en verschillende van hen hebben Mij ook voor hun ogen tekenen zien doen, en als ze al wisten waar ze Mij hadden kunnen vinden, dan hebben ze Mij toch niet gezocht en hebben geen acht geslagen op de tekenen en al helemaal niet op Mijn woorden. Waarom zou Ik hen nu gaan zoeken en acht op hen slaan en me bekommeren om hun kwalen?!
[8] Maar Ik zal hier nog enkele dagen blijven; wie Mij gaat zoeken, zal Mij ook snel en gemakkelijk vinden, zoals ook jullie Mij snel en gemakkelijk hebben gevonden.
[9] Toen deze vriend van Mij, de arts uit Melita, luid over Mij sprak volgens het ware inzicht uit de hemelen, werd hij door veel Joden afgeluisterd; maar slechts een Romein - een heiden - kwam dichterbij en begon met de arts een gesprek over die nieuwe God, en nam al gauw zijn geloof over. De Joden hadden echter uit de woorden van de arts al gauw gemerkt over wie hij sprak, keerden hem daarom ook snel de rug toe en sloegen verder geen acht op zijn beslist wijze woorden. Waarom zou Ik dan acht op hen slaan?
[10] Toen jullie Mij later allemaal luid toejuichten, kwam er weer een blinde Jood naar jullie toe, die in KapernaĆ¼m een rijke koopman en geldwisselaar is, en toen de rechter hem het juiste antwoord had gegeven en hij daardoor merkte voor wie dat gejuich bedoeld was, keerde ook hij jullie de rug toe en verliet jullie. Maar als hij jullie heeft verlaten, die met Mijn geest vervuld waren, dan heeft ook hij Mij verlaten; wie Mij echter verlaat, die verlaat Ik ook net zolang totdat hij zich berouwvol en gelovig naar Mij toekeert.'
«« 165 / 214 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.