De oorzaken van de geestelijke superioriteit van de heidenen

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 9)

«« 193 / 214 »»
[1] Eén van de Joodse Grieken uit Jeruzalem, die voorheen een schriftgeleerde was, zei: 'Hoewel jullie opvatting over deze zaak voor het wereldse verstand heel aannemelijk lijkt, komt hij mij toch enigszins te natuurlijk voor, aangezien hij iedere geestelijke achtergrond mist.
[2] We hebben immers niet alleen streken, plaatsen, bergen en de grote zee met zijn vele schepen gezien, maar ook de zon met enkele wolken, die er omheen zweefden. Was dat soms ook enkel een spiegelbeeld op de door jullie heel goed beschreven luchtspiegel?'
[3] De ene van de twee Grieken zei: 'Toen de geest, die Rafaël heet, ons zojuist de aarde, de maan en de zon alsook alle verhoudingen van deze hemellichamen ten opzichte van elkaar precies uiteengezet heeft, schijn jij niet bijzonder goed opgelet te hebben. Misschien heb je bij zijn verklaringen ook wel een te geringe geestelijke achtergrond ontdekt?
[4] Als de ondergang van de zon, de maan en alle sterren alleen teweeg gebracht wordt doordat onze aarde, die een grote bol is, zich in ongeveer 24 uur en nog iets meer van het westen naar het oosten om haar as draait, dan moet de zon ook schijnbaar steeds lager onder onze zichtbare horizon komen te staan. Maar omdat de luchtspiegel zeker heel hoog boven de bergen aan onze westelijke horizon komt te staan zal hij de zon, die op die hoogte zeker nog een uur langer zichtbaar is, evengoed als spiegelbeeld op zijn oppervlak kunnen weergeven als alle andere, lager gelegen dingen. - Begrijpen jullie dat?'
[5] De Joodse Grieken keken elkaar verbaasd aan, en de schriftgeleerde zei: 'Het is haast ergerlijk dat de heidenen ons niet alleen fysiek, maar ook geestelijk overheersen; want bij alle gelegenheden overvleugelen ze ons ruimschoots met hun verstand, met hun kennis en wetenschappen en vele ervaringen, en wij kunnen hen geen weerwoord geven dat zij niet zouden kunnen weerleggen
[6] Weliswaar heeft noch de Heer noch Rafaël een verklaring over dit verschijnsel gegeven; maar voorzover ik de kwestie nu beoordeel, zal de Griek zeker gelijk hebben!'
[7] Nu zei Ik: 'Nu heb jij ook eens juist geoordeeld, als je erkent dat de Griek gelijk heeft; want afgaande op wat hij hier zelf van een helder denkende natuurkundige heeft aangehaald heeft hij dit verschijnsel heel juist beoordeeld, en van wat er spoedig daarna zal volgen, zoals hij heeft aangegeven, zullen we binnen een paar uur het bewijs krijgen.
[8] Weet jij als schriftgeleerde dan nog niet dat er in de Schrift als volgt staat geschreven: 'In die tijd zullen de macht en het licht aan de Joden ontnomen worden en aan de heidenen gegeven worden'?
[9] En kijk, op grond daarvan heersen de heidenen nu over jullie en overtreffen ze jullie hemelhoog in verstand en alle kunsten, kennis en allerlei wetenschappen; en als jullie niet volkomen in Mijn leer blijven en daarnaar zullen leven en handelen, zullen ze jullie nog meer en geheel en al, ja grenzeloos overtreffen en het hele, grote Beloofde Land tot stof vertrappen. Het mooie, grote dal van de Jordaan met zijn vele steden, plaatsjes en dorpen zal een woestijn worden, waar behalve dieven en rovers wilde dieren zullen wonen.
[10] Ik ben in deze wereld en - als Zelf een jood - naar jullie joden gekomen om jullie te redden uit iedere nood; maar tel de joden eens die in Mij geloven -hoe klein en gering is hun aantal vergeleken bij degenen die Mij haten en overal vervolgen! En tel dan eens de heidenen, die voortdurend van heinde en ver hierheen komen en Mijn leer met grote blijdschap aannemen, Mij snel en gemakkelijk herkennen als Degene die Ik ben en Mij onmiddellijk boven alles liefhebben!
[11] Dan ligt het natuurlijk overduidelijk voor de hand, hoe en waarom de macht en het licht de joden ontnomen wordt en aan de heidenen wordt gegeven.
[12] Weliswaar zal in de toekomst het licht ook onder de heidenen sterk vertroebeld en verduisterd raken. Ze zullen zich wel heel pompeus Mijn gezalfden noemen en zich hogelijk laten eren, maar in feite zullen ze veel ergere heidenen zijn dan nu de Romeinen, Grieken en andere heidenen uit heel Europa.
[13] Maar zelfs onder zulke heidenen zal er steeds een groot aantal zijn dat in Mijn leer zal blijven en zich niet zal laten verblinden en verleiden door de wereld en haar vluchtige bekoringen.
[14] Maar tel nu eens hoeveel joden er zijn die zich niet door de mammon van deze wereld hebben laten verleiden en verlokken! In alle steden van Galilea, Judea, Palestina, Kanaän en Samaria en nog andere landstreken zullen jullie er nog geen honderd aantreffen die van oudsher de waarheid volgens Mozes en de profeten in hun hart en in hun daden hebben nagevolgd en bewaard. Alleen in deze tijd heeft door Mijn onderricht een groter aantal zich weer opnieuw naar de oude waarheid gekeerd, en wel voornamelijk uit de klasse der armen.
[15] Als Ik daar het grote aantal bekeerde heidenen uit alle delen en streken van de aarde mee vergelijk, dan is dat nu al duizend keer groter dan dat van de joden, in wier midden Ik in deze wereld ben gekomen en nu als een allerwaarst en helder licht rondwandel en hen overalluid toeroep dat ze allemaal tot Mij moeten komen.
[16] Als dat nu voor jullie ogen en oren gebeurt, hoe kunnen jullie je dan heimelijk in je hart verbazen als Ik naar waarheid zeg dat de macht en het licht de joden ontnomen en aan de heidenen gegeven zullen worden, en dat er uiteindelijk zelfs onder de buitengewoon sterk verduisterde christen heidenen toch altijd velen zullen zijn, die bij de oorspronkelijke waarheid zullen blijven en zich niet zo door de wereld laten bekoren?'
«« 193 / 214 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.