Het goede inzicht en het goede plan van de overste (10.6.1862)

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 9)

«« 205 / 214 »»
[1] Het valt gemakkelijk voor te stellen wat het verhaal van de commandant bij de overste en ook bij de anderen teweegbracht.
[2] Het meest zette echter de beschrijving van de honderd dertig verdronken soldaten de overste aan het denken en dat maakte hem mismoedig; want hij had deze trouwe dienaren van Herodes nog niet eerder van die slechte kant leren kennen. Maar nu zag hij aan veel dingen, die hij bij hen had waargenomen, toch veel wat hem tijdens het verhaal van de commandant was gaan opvallen, en hij zei dan ook (de overste): 'Ja, ja, de grote, van Zijn zuiver goddelijke, alles doordringende geest vervulde Nazarener heeft volkomen gelijk; want nu beginnen mij een groot aantal dingen duidelijk te worden, die ik van tijd tot tijd bij de genoemde soldaten heb waargenomen. Ze kregen van Herodes maar een lage soldij; alleen bij het invorderen en afpersen van belastingen mochten ze van iedere honderd zilverstukken er één voor zichzelf houden. Hun lage soldij en de weinige zilverstukken van de belasting konden natuurlijk niet voldoende zijn om zichzelf en een vaak talrijk gezin op echt passende wijze te onderhouden!
[3] Bovendien heb ik niet zelden de een of ander in voorname herbergen aangetroffen, waar ze zich net als mensen zoals wij voortreffelijk lieten bedienen. Zo heb ik hen ook verschillende keren met wisselaars en makelaars om zien gaan; maar het viel ons allemaal niet op, omdat ze voor het overige in hun dienst heel nauwgezet en tegenover ons en de koning zeer trouw waren, en men hun niets ten laste had kunnen leggen. Maar nu wordt hun snode zaak wel duidelijk, en nu begrijpen wij veel dingen die voorheen toch wel een wat eigenaardige indruk op ons maakten.
[4] Zo heb ik ook herhaaldelijk hier en daar allerlei klachten en stille verwensingen gehoord over de zware onderdrukking van Herodes; maar ik en ook jullie en nog vele andere beambten en dienaren van Herodes hebben geen acht geslagen op die klachten, omdat men wel weet dat een mens nooit in de beste stemming is wanneer hij zijn belastingen en andere afdrachten moet betalen aan zijn heer, die in zijn ogen een nutteloze dienaar van traagheid is, van een geil luxe leven, van hoogmoed, liefdeloosheid en nog veel meer andere ondeugden.
[5] Om die reden is het ook nooit tot een onderzoek gekomen; de soldaten van Herodes hadden de vrije hand en konden, met name bij de vaak voorkomende wettelijke invorderingen van belasting, het volk al naargelang hun kwade willekeur onderdrukken, zonder daarbij door iemand bekritiseerd te worden. En als er al iemand naar een Romeinse rechter ging en zich beklaagde vanwege de grove, zware en dikwijls niet op te brengen belasting door die ellendige Herodes, dan haalde dat weinig of niets uit; hoogstens kreeg hij dan het advies om zich van Herodes vrij te kopen en Romeins burger te worden.
[6] Heel veel rijken konden dat natuurlijk wel doen en hebben dat wijselijk ook gedaan; maar wat bleef er voor de armen anders over dan zich voortdurend op een gewetenloze manier door Herodes te laten afpersen? Maar nu zal dit weldra heel anders worden! Zodra we in Jeruzalem terugkeren, moet de koning zoveel mogelijk het vuur aan de schenen gelegd worden en zal hij gedwongen worden om schadevergoeding te betalen op een manier, waar hij nog nooit van heeft durven dromen!
[7] O, wacht maar, liefdeloze en meer dan trotse wellusteling van een koning! Je zult ons in de toekomst met van angst opengesperde ogen leren kennen en de reden begrijpen waarom ik je dikwijls op een vriendelijke manier afgeraden heb om mensen te vervolgen die kennelijk door God met een hogere geest begiftigd zijn, zolang je daar geen opdracht van Rome voor is gegeven! - Maar hij sloeg nooit acht op die raad, maar deed zoals hem beliefde; en nu zal hij dan ook weldra de vruchten van zijn eigenzinnigheid te proeven krijgen, die hem zeker niet aangenaam zullen smaken! Moge de geest en wil van de Heer en Meester met ons zijn en werken!
[8] Uit wat jij, vriend Leander, ons van Zijn woorden hebt meegedeeld, blijkt duidelijk dat onze grote Nazarener de uit de hemelen in deze wereld gekomen Messias is, getrouw naar waarheid volgens de vele beloften van de profeten en toegerust met alle goddelijke wijsheid en macht, waarin ik nu onwrikbaar geloof; want Hij heeft ons dat immers overduidelijk bewezen, doordat Hij door de macht van Zijn alles doorschouwende en alles kennende wijsheid en door de puur goddelijke macht van Zijn wil de hevige storm op het meer liet ontstaan, waardoor de trouwe jachthonden van Herodes hun beslist allang verdiende loon hebben gekregen. Hem zij dus alle eer!
[9] Maar ook voor onszelf hebben wij veel dingen goed te maken die wij aan onze medemensen misdaan hebben - en heil ons, als Hij ons met Zijn liefde en genade, die Hij ons nu zo rijkelijk heeft geschonken terwijl wij het niet verdienden, in al onze levenskrachten zal verblijden en wij daarvoor Zijn naam voor altijd hoog loven en prijzen!
[10] Maar jullie, soldaten, die samen met ons door Zijn genade gered zijn, moeten ook je geweten wekken en zien in hoeverre het ook behept is met die zonden, omwille waarvan zij hun einde in het water hebben gevonden; heb berouw over jullie zonden met het onwrikbare voornemen om aan alle mensen waar jullie mee te maken hebben gehad, de berokkende schade zoveel mogelijk weer goed te maken, opdat ook jullie genade mogen vinden bij de Heer en Meester over alle dingen in deze wereld! Want n.u hebben wij met al onze zintuigen meegemaakt dat Hij een Wezen is, dat een meer dan groot geduld heeft met de blinde mensen; maar als de mensen ondanks alle waarschuwingen in hun boosheid volharden en hun leven niet willen beteren, dan loopt Zijn geduld ten einde en volgt daar onvermijdelijk de straf op.
[11] Denk goed na over wat ik als jullie overste jullie nu heb gezegd en aangeraden; want tegen de eeuwig werkzame goddelijke almacht kan de machteloze mens met zijn eigenzinnigheid niets uitrichten! Wee degene die door de gerechtvaardigde toorn van God gegrepen wordt!'
«« 205 / 214 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.