Over de geestelijke omstandigheden van onze tijd

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 9)

«« 40 / 214 »»
[1] (De Heer:) 'In die tijd zullen het ware geloof en de zuivere liefde helemaal uitdoven. In plaats daarvan zal er onder de ergste strafrechtelijke wetten een waangeloof aan de mensen worden opgedrongen, zoals ook een kwaadaardige koorts het menselijk lichaam de dood opdringt. En als er een of andere door Mijn geest gesterkte gemeente zal opstaan tegen de valse leraren en profeten die in het goud, zilver, edelstenen en andere grote aardse goederen baden en die hoogmoedig, heerszuchtig en zelfzuchtig als ze zijn, zich aan de mensen voordoen als jullie enig ware opvolgers en Mijn plaatsvervangers om ten hoogste vereerd te worden, en als die gemeente hun zal tonen dat ze juist het tegendeel zijn van hoe ze zich met de brutaalste en godvergeten onbeschaamdheid aan de mensen presenteren, door hen te dwingen om alleen bij hen hun zielenheil en de waarheid te zoeken, dan zullen er strijd en oorlogen en vervolgingen zijn, zoals er sinds het begin van de mensen op deze aarde nog niet hebben plaatsgevonden.
[2] Maar de allerergste en allerduisterste toestand zal niet lang duren, en dan zal het gebeuren dat de valse leraren en profeten uiteindelijk zichzelf de doodsteek zullen geven. Want dan zal Mijn geest, dat wil zeggen de geest van alle waarheid, ontwaken onder de op vele manieren gekwelde mensen, de zon des levens zal geweldig beginnen te stralen en de nacht van de dood zal in haar oude graf ondergaan.
[3] Ik heb jullie die duistere tijd, die Ik nu weergeef, al verscheidene keren voorspeld en heb die nu alleen maar weer genoemd, opdat jullie des te gemakkelijker de overeenkomst ontdekken tussen de gebeurtenis van vanavond en die toekomstige tijd.
[4] Kijk, dit kleine stadje, dat aan bijna alle kanten door heidense dorpjes en buurtschappen omringd is, wordt nog door een klein aantal Joden bewoond, die zich evenals enkele orthodoxe Samaritanen in een zuiverder jodendom bevinden en voor wie de wetten van de tempel merendeels een gruwel zijn! Zij zien de slechte en troebele handelwijze van de tempel heel goed, hoewel ze zich daar niet tegen kunnen verzetten. Hun buren zijn heidenen, die weliswaar ook niets met hun afgoden ophebben, maar ter wille van de uiterlijke schijn toch nog moeten doen alsof die belangrijk voor hen zijn. Maar eigenlijk geloven ze al in helemaal niets anders meer dan in een goede winst, die ze op een of andere manier buit kunnen maken.
[5] Kijk, dat zal in die door Mij voorspelde tijd ook zo zijn, maar dan op grote schaal, wereldwijd!
[6] Een zuivere gemeente zal op soortgelijke wijze als dit stadje voortbestaan, eerst omgeven door mensen zonder enig geloof, die alleen maar allerlei winstgevende industrie zullen bedrijven en zich niet om Mijn zuivere leer en nog minder om het beruchte heidendom van Rome in die tijd zullen bekommeren. Onder zulke omstandigheden zal die zuivere gemeente er dan ook beginnen uit te zien als een bedroefde weduwe.
[7] Mijn zuivere leer zal lijken op de weduwe die zo treurig was en wier dode zoon Ik weer tot leven heb gewekt; en het geloof betekent de dode zoon, die Ik opwekte. Hij werd gedood door de kwaadaardige koorts, die weer overeenkomt met de wereldse mentaliteit die vol winstbejag is, waartoe ook deze mensen hier overgingen, en wel op grond van de weerzinwekkende en slechte bedriegerij van Jeruzalem en daarnaast ook op grond van de totale afwezigheid van de heidenen die dit dorp omringen, die in de voorspelde vreselijke toekomstige tijd de naam 'industriëlen' zullen hebben.
[8] Op grond van dat alles gaat dus het voorheen zuivere, zij het ook jonge geloof omdat het pas ongeveer zestien jaar geleden ingeburgerd is geraakt door een Samaritaan die hier kwam wonen en die de echtgenoot van deze weduwe was -te gronde door de koorts van de wereldse mentaliteit, omdat hij sterft en wij hem als een dode ontmoetten.
[9] Maar dan kom Ikzelf, bekeer de heidenen en kom met hen hierheen op de meest treurige avond van deze gemeente; Ik maak het dode geloof weer levend en geef het weer terug aan de weduwe, dus aan de zuivere leer van God. En na deze daad van Mij zullen ook alle heidenen hierheen komen, het weer opnieuw tot leven gewekte geloof in één, enig ware God aannemen en hun leven inrichten volgens Zijn wil die Hij hun bekend heeft gemaakt.
[10] Het blinde meisje, dat Ik ziende heb gemaakt, stelt echter de volkomen ongelovige industrie voor van die tijd waar het nu over gaat, en die zal dermate karig en schraal zijn dat de te trotse en prachtminnende koningen met alle geweld zware belastingen van de mensen zullen eisen, zelfs over wat ze eten en drinken, en daardoor zullen er grote nood, duurte, ongeloof en liefdeloosheid ontstaan onder de mensen, die elkaar over en weer zullen bedriegen en vervolgen.
[11] Maar onthoud dat goed! - als de nood het hoogst zal zijn, zal Ik komen vanwege de weinige rechtvaardigen, de ellende uitroeien van de aarde en Mijn zuivere levenslicht in de harten van de mensen laten schijnen.
[12] En met wat Ik nu heb gezegd heb Ik jou, Mijn beste broeder Jacobus, de vingerwijzingen die je van Mij hebt verlangd ook gegeven, en jij als krachtige denker zult het overige gemakkelijk ontdekken.
[13] Hoewel de ziel van de mens er niet gelukkiger van wordt, wanneer ze voor die tijd de trieste toekomst kent, schaadt het haar ook niet als ze zich oefent in de overeenstemmingen en daardoor inziet hoe alles wat er zichtbaar is en gebeurt in deze wereld in zeer nauw verband staat met de innerlijke, verborgen wereld van de geesten, die in zichzelf alle tijden en ruimten als in een voortdurend onthuld 'heden' omvat, en hoe die twee betrekking op elkaar hebben. -Hebben jullie dat alles nu goed begrepen?'
«« 40 / 214 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.