De volledige genezing van de bezetene

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 9)

«« 61 / 214 »»
[1] (De oude:) 'Er was echter iemand onder ons die al sinds dertig jaar waanzinnig was en af en toe in de bossen verdwaalde; daar werd hij dan door de boze geesten dermate gekweld dat hij dikwijls zo hard en verschrikkelijk huilde en brulde dat zelfs de wildste dieren ijlings voor hem op de vlucht sloegen.Als hij dan weer uit de bossen bij ons terugkwam, was hij rustig; maar als men hem vroeg wat hij in de bossen had gedaan, wist hij zich daar nooit iets van te herinneren.
[2] Deze zeer betreurenswaardige man bevond zich in het dorp, juist op het moment dat die twee mannen ons bezochten, en op hun verzoek lieten wij hen kennismaken met hem. Toen legden zij hem de handen op en geboden de boze geesten in de naam van de Godszoon Jezus om uit die man te gaan en zijn lichaam voor altijd te verlaten. Maar vanuit die door hen zo lang gekwelde man schreeuwden de boze geesten toen, zo hard als een leger soldaten: 'Jezus Zebaoth Jehova, die in een schaapsstal in Bethlehem uit een lieftallige jonge vrouw in een lichaam is geboren en in het oude Nazareth in Galilea is opgegroeid tot een sterke man, kennen wij, en aan Zijn almacht zijn wij ook onderworpen, omdat wij ons daar niet tegen kunnen verzetten; maar jullie kennen wij niet en wij zullen jullie ook niet gehoorzamen!'
[3] Daarop riepen de twee mannen in hun geest heel ernstig hun Jezus te hulp. Na die oproep hoorden wij als het ware een machtige donder uit de hoogte en daarop verlieten de boze geesten plotseling de gekwelde man en wij zagen ze als een grote zwerm zwarte vliegen haastig wegstuiven, en de man, die vóór die tijd zo vele jaren gekweld werd, werd daarop volkomen gezond en bevindt zich nog tot op dit moment zo onder ons in het dorp. Als u hem misschien wilt zien, heer en meester van uw leerlingen, kan ik hem hierheen laten brengen!
[4] Kijk, dat was een zeldzame gebeurtenis in ons zeer afgelegen dorp, - en nu zou ik graag willen vernemen of jullie misschien ook afgezanten van die machtige Jezus Zebaoth Jehova uit Nazareth zijn, omdat ook jullie net als die twee mannen wijs spreken en er nu ook door jullie tegenwoordigheid onmiskenbare wonderen aan onze vruchtbomen hebben plaatsgevonden.'
[5] Ik zei: 'Laat eerst die genezen man maar hier komen, dan zal wel blijken wie Ik ben en wie Mijn leerlingen zijn!'
[6] Na deze woorden van Mij werd de genezen man onmiddellijk uit een huis gehaald, waar hij werkte, en bij Mij gebracht, en hij vroeg Mij wat Ik wilde dat hij voor Mij zou doen.
[7] Maar Ik zei tegen hem: 'Ik verlang echt niet van je datje Mij een of andere dienst bewijst; maar Ik kan jou een goede dienst bewijzen, en daarom heb Ik je bij Me laten komen. jij bent nog maar kort geleden door twee mannen van je kwelgeesten bevrijd?'
[8] De ondervraagde zei: 'Ja, mijn heer, de boze geesten hebben mij verlaten - dank zij God in den hoge!; maar toch willen een zekere lichamelijke zwakheid en de steeds toenemende angst voor de dood, die op mijn leeftijd onmiskenbaar nadert, mij ondanks al mijn bidden en vertrouwen op God niet verlaten, en daarom kan niets in de wereld mij meer blij maken. Kijk, dat is ook een groot en droevig euvel, met name voor iemand die alleen maar onder boze plagen oud is geworden. Als u mij daar wellicht van kunt bevrijden, zou u mij natuurlijk een hele grote en weldadige dienst bewijzen!'
[9] Ik zei: 'ja, Mijn vriend, dat kan Ik vanuit Mijn hoogst eigen volmaakte macht, en daar heb Ik niet de hulp van enig ander wezen voor nodig! En zo wil Ik dat je nu onmiddellijk zo sterk en krachtig wordt als je tevoren nog nooit bent geweest; laat die zinloze, dwaze angst voor de dood van je lichaam, die eigenlijk geen dood, maar alleen een helder licht naar het ware, eeuwige leven is,jou dus voor altijd verlaten!'
[10] Toen Ik deze woorden over de man had uitgesproken, werd hij plotseling vervuld van de kracht van een jongeman, en zijn vrees voor de dood verliet hem terstond geheel en al, zodat hij van louter blijdschap begon te jubelen en Mij uit volle borst begon te danken voor deze genezing en God prees, die Mij die macht had verleend.
[11] Hierop kwam de oude weer naar Mij toe en zei vol verbazing en ontzag: 'O Heer en Meester, ik heb zo het gevoel dat ik nu wel weet wie U eigenlijk bent!'
[12] Ik zei:'Als je dat zo voelt, zeg dan wat je voelt!'
[13] En de oude zei: 'Heer en Meester, vergeef mij mijn vrijpostigheid, dat ik met U spreek! Uit alles wat ik nu gehoord heb, blijkt dat U Jezus Zebaoth jehova bent; want geen sterfelijk mens sinds het eerste begin van de wereld zou ooit kunnen zeggen: 'Ik doe dat aan jou vanuit mijn hoogst eigen volkomen macht!', waarop hij dan op wonderbaarlijke wijze heel precies zou bereiken wat hij wil en heel eenvoudig met gemakkelijk te begrijpen woorden uitspreekt. Vriend, U hebt niet tot God of Jezus Zebaoth jehova geroepen: 'Help mij!', maar U zei: 'Ik wil het zo vanuit Mijn hoogst eigen volkomen macht!'
[14] Wat bent U dus? - U bent Zelfde enig ware Jezus Zebaoth Jehova, - verberg nu niet langer Uw door de voorspellingen van de profeten beloofde Messias gelaat, opdat wij in U Degene kunnen begroeten, liefhebben, loven en prijzen, die U bent en aan Wie niemand op aarde of in de hemel gelijk is! Want als U jehova Zebaoth bent - wat ik voor mijzelf niet in het minst betwijfel komt alleen aan U alle eer en aanbidding toe door ons mensen, die U hebben herkend uit Uw woorden en Uw daden!'
[15] Ik zei: 'Wat jullie willen doen, doe dat in je hart; want elke lofprijzing met de mond heeft voor Mij geen enkele waarde! Belijd alleen tegenover jullie broeders Mijn naam ook openlijk met de mond en spreek over Mijn leer en Mijn daden; doe naar Mijn woorden en handel en leef volgens Mijn leer, die Mijn twee gezanten jullie hebben verkondigd, dan zal Ik jullie belijden tegenover Mijn Vader; en degene die Ik tegenover Mijn Vader zal belijden, zal in zichzelf het eeuwige leven hebben.
[16] Maar nu zullen wij onze weg weer vervolgen; want Ik moet Mij nog aan velen laten zien, die net als jullie al helemaal in Mij geloven, maar ook een groot en sterk verlangen hebben om Mij te zien.'
«« 61 / 214 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.