De waarde van de instellingen van de tempel

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 9)

«« 69 / 214 »»
[1] De waard zei tegen Mij: 'O Heer en Meester, aangezien we op dit moment rustig bij elkaar zitten en niet bang hoeven te zijn dat we door iemand gestoord worden, en het ook nog niet zo laat in de avond is, vraag ik U mij een aantal dingen te noemen, die nodig zijn om het ware heil van de ziel te bereiken!'
[2] Ik zei: 'Geloof zonder te twijfelen in God, houd je aan Zijn geboden, heb Hem boven alles lief zoveel je maar kunt en je medemensen als jezelf, en geloof dat Ik de beloofde Messias ben, die als de eeuwige Waarheid, het Licht en het Leven Zelf nu in een lichaam in deze wereld ben gekomen, opdat allen die in Mij geloven en volgens Mijn leer leven, het eeuwige leven zullen hebben! Als je dat allemaal gelooft en ernaar handelt, zul je voor je ziel in eeuwigheid het ware, levende heil verwerven en behouden.
[3] Kijk, dat alleen is volkomen voldoende om het rijk Gods in jezelf te bereiken; al het andere is ijdel en heeft met betrekking tot het nut voor de ziel geen waarde voor God. Als Ik als Heer van al het leven je dit zeg, kun je ook geloven dat het zo is en niet anders.'
[4] De waard zei: 'O Heer en Meester, ik geloof dat nu vast en zonder enige twijfel; alleen heeft Mozes nog een heleboel regels en voorschriften gegeven, bijvoorbeeld dat men als Jood alleen maar bepaalde spijzen mag eten, zijn lichaam herhaaldelijk moet wassen, moet vasten, boete moet doen in zak en as, een haren mantel moet dragen, en zo nog een groot aantal voorschriften meer, die moeilijk te onthouden en derhalve nog moeilijker in acht te nemen zijn, waardoor je dan ook steeds in de angst leeft datje vol zonden bent, die je in onwetendheid hebt begaan. Hoe moet je je wat die dingen betreft eigenlijk gedragen? Is het strikt in acht nemen van alle voorschriften die Mozes en ook de andere profeten hebben gegeven een absolute voorwaarde om het goddelijke welgevallen te bereiken?'
[5] Ik zei: 'Als je in acht neemt wat Ik je zojuist heb gezegd, heb je daardoor .al alles vervuld wat er bij Mozes en alle profeten geschreven staat wat je moet doen. De mens moet eten en drinken om zijn lichamelijke leven in stand te houden; maar de spijzen en de drank moeten zuiver en vers zijn. En zo is het voor het lichaam ook goed en gezond om het zo schoon mogelijk te houden, en zo ook in alle dingen zuiver, matig en nuchter te zijn. Dergelijke verordeningen zijn dus niet alleen voor de Joden goed en heilzaam, maar voor alle mensen; want in een ziek lichaam kan ook de ziel zich niet zo gemakkelijk verheffen tot datgene wat haar heil kan bevorderen en haar voor het eeuwige leven kan sterken.
[6] Kijk, daarom heeft God door Mozes en ook door de andere profeten datgene voorgeschreven wat voor de duur van het aardse leven goed voor het lichaam is, en de mens doet er goed aan als hij ook die regels in acht neemt!
[7] Wie echter doet wat Ik je zojuist heb gezegd, wordt dan wel geleid door de geest van het rijk Gods in zijn eigen hart, en die toont hem ook de regels voor het welzijn van zijn lichaam; en op die manier ligt in datgene wat Ik je heb gezegd, alles al besloten! - Heb je dat nu allemaal goed begrepen?'
[8] De waard zei, waarbij de genezen knecht heel dankbaar met hem instemde: 'O Heer en Meester, wij danken U uit het diepst van onze ziel, van gans er harte en met al onze levenskrachten voor Uw heel wijze en waarachtige les, die een heel ander licht in ons heeft ontstoken dan de lange preken van de Farizeeën, die het hele heil van de mensen enkel aten afhangen van het feit of men zich strikt houdt aan die vele uiterlijke dingen en regels; maar of men zich houdt aan Gods geboden, waardoor de ziel gelouterd en voor het eeuwige leven sterker gemaakt kan worden, hechten ze bijna geen waarde en ze zeggen dat de mens in plaats daarvan kan offeren -wat nuttiger voor hem zou zijn dan wanneer hij zich star en met moeite aan de geboden houdt.
[9] En zo zie je de mensen vaak grote offers voor de deuren van de Farizeeën neerleggen; maar iemand die zich strikt aan de geboden van Mozes houdt, zie je bijna helemaal niet meer. Want de mensen zeggen: als je door offers in Gods ogen hetzelfde kan bereiken en nog meer van je zonden gereinigd wordt dan wanneer je je moeizaam aan de geboden houdt, dan is offeren veel gemakkelijker en je geweten lichter, omdat volgens de woorden van de Farizeeën offers alles voor God verzoenen, maar het houden van de geboden alleen maar voorzover iemand in staat is geweest strikt en gewetensvol het een of andere gebod te houden.
[10] Welnu, als je die leer vergelijkt met wat U, o Heer en Meester, mij hebt aangeraden en heel duidelijk hebt uitgelegd, dan bestaat daar toch een oneindig groot verschil tussen. Bij U is alles de volle en levende waarheid, en bij de Farizeeën verdorven, dode leugen, waardoor werkelijk geen enkele ziel het eeuwige leven kan bereiken. Heer, wat moeten wij nu in het vervolg ten opzichte van de Farizeeën doen?'
[11] Ik zei: 'Luister naar wat zij als zuiver woord van Mozes en de profeten verkondigen, en handel naar dat zuivere woord; maar houd je niet aan hun eigen instellingen, want in Gods ogen zijn die een gruwel!
[12] Er staat immers ook geschreven: 'Zie, dit volk eert Mij met de lippen; maar hun hart is verre van Mij!' Maar Ik zeg jullie: het einde van hen die een menselijke leer verkondigen is nabij gekomen! Daarom ben Ik, die de Waarheid, de Weg en het Leven ben, naar jullie toegekomen en Ik zal de leugen en haar kwade werken wegvagen. Weliswaar zal Ik deze wereld binnenkort verlaten, en in de tijd dat Ik voor het oog afwezig ben zullen de leugen en haar valse en kwade dingen nog een tijdlang voortwoekeren onder de mensen op aarde; maar dan zal Ik op de juiste tijd met alle macht en kracht naar jullie mensen terugkomen en een einde maken aan de heerschappij van de leugen en het bedrog!
[13] Nu al bewerk Ik daarvoor in de harten van de mensen de grond en bouw Ik een nieuwe tempel en een nieuwe stad Gods. Laten we de bouw zo snel mogelijk voltooien, opdat de oude tempel en de stad van leugen, bedrog en alle kwaad voor altijd vernietigd worden!
[14] Dit zullen jullie nu nog wel niet in alle zuiverheid begrijpen; maar als jullie van Mijn geest doordrongen zullen zijn, zal jullie ook dat heel duidelijk zijn, en dan zullen jullie je herinneren wat Ik jullie van tevoren heb gezegd.'
[15] Deze woorden van Mij waren ook voor de leerlingen niet helemaal duidelijk, en daarom zeiden ze onder elkaar (de leerlingen): 'Hij heeft al verschillende keren over een tweede wederkomst op deze aarde gesproken, maar steeds op een tamelijk vage manier, zoals profeten dat doen! Laten we het Hem nu eens een keer ronduit vragen - misschien vertelt Hij er deze keer meer en duidelijker over!'
«« 69 / 214 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.