De betekenis van het handelen volgens Gods woord

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 9)

«« 74 / 214 »»
[1] (De Heer:) 'Luister! Als iemand een zwakke maag heeft, neemt hij een keer een jullie welbekende kruidendrank, waardoor de slecht verteerde spijzen langs de bekende natuurlijke weg uit de maag en de darmen afgevoerd worden; die slecht verteerde spijzen zijn te vergelijken met de bedenkingen die in de ziel zijn opgenomen, namelijk of ze dit of dat wel helemaal moet geloven en ernaar moet handelen.
[2] Als de lichamelijke zwakke maag eenmaal gereinigd is, wat moet er dan gedaan worden om te zorgen dat hij weer sterk wordt en sterk blijft? Zo iemand moet echt actief worden en daarbij in de frisse, zuivere lucht flink beweging nemen, dan zal de maag in eerste instantie daardoor zijn volle en gezonde kracht herkrijgen. Kijk, dat moet de zielook doen! Ze moet haar hart reinigen van alle dwaalleren, verkeerde voorstellingen en ideeën. Dan moet ze de waarheid, zoals Ik die aan jullie leer, met liefde, gewillig en vol geloof opnemen en daar flink mee aan het werk gaan; dan zal ze daardoor weldra veel sterker worden en ook volledig en blijvend gezond worden!
[3] Daarom moet niemand van jullie alleen maar luisteren naar Mijn woord, maar er ook serieus en ijverig naar handelen. Dan zullen in zeer korte tijd alle bedenkingen en twijfels uit zijn ziel verdwenen zijn.
[4] Zoals de natuurlijke maag van het lichaam in gezonde, krachtige toestand allerlei rein en desnoods ook onrein voedsel in zich kan opnemen zonder schade te lijden, omdat hij door zijn activiteit al het onreine uit zichzelf verwijdert of het in iets zuivers verandert, zo doet ook de gezonde, krachtige maag, van de ziel dat, en zodoende is voor de reine mens alles rein, en zelfs de meest onreine geestelijk(e pestwalm van de hel kan hem geen schade berokkenen.
[5] Als jullie volledig Mijn rijk in je zullen bezitten, zullen jullie over slangen en schorpioenen kunnen wandelen en vergif uit de hel kunnen drinken zonder dat het jullie ook maar enigszins schaadt.
[6] Als jullie dat nu allemaal goed hebben begrepen en in je opgenomen, zullen jullie nu ook overeenkomstig de volle, levende waarheid inzien wat Ik in Kapernaüm wilde dat jullie zouden verstaan onder 'Mijn vlees eten' en 'Mijn bloed drinken', en jullie zullen dat voortaan zeker geen harde leer meer noemen.
[7] Reeds in de zichtbare natuurlijke wereld zijn de diepere oorzaken van de dingen en van veel verschijnselen voor het pure menselijke verstand moeilijk op een zodanige manier te verklaren dat het vrij blijft van alle mogelijke dwalingen die het slechte bijgeloof voeden, en het zo de weg der waarheid bewandelt; hoeveel moeilijker zijn de voor het lichamelijke oog van de mens onzichtbare, hemels geestelijke dingen, krachten, werkingen en verschijnselen dan voor het pure hersenverstand te begrijpen en voor de ziel inzichtelijk te maken!
[8] Daarom zeg Ik jullie dan ook altijd: jullie zullen pas in alle wijsheid in geestelijke, hemelse levensomstandigheden en de kracht en macht daarvan ingewijd worden, als jullie in Mijn geest volledig nieuw geboren zullen zijn op de manier, die Ik jullie uitvoerig en duidelijk heb getoond. En vraag jezelf nu af, of jullie de juiste, volle waarheid van dat alles ook ten volle hebben begrepen!'
[9] De leerlingen zeiden: 'Ja, Heer en Meester, als U op die manier de geheimen van het rijk Gods voor ons onthult, zijn ze voor ons ook gemakkelijk te begrijpen; maar als U in gelijkenissen gaat spreken, is de betekenis van Uw woorden voor ons steeds moeilijk en soms helemaal niet te begrijpen. Maar als U de gelijkenissen daarna aan ons uitlegt, zien wij in dat alleen de goddelijke alwijsheid dergelijke beelden en gelijkenissen kan geven. O Heer, wij danken U uit het diepst van ons hart voor Uw meer dan grote geduld en Uw liefde voor ons! Als wij als mensen ooit zwak en moe zouden worden op de weg naar de ware nieuwe geboorte, de wedergeboorte van Uw geest in ons, verlaat ons dan niet, Heer, maar sterk ons, en laat ons nooit zwak worden! En als ons gemoed angstig en verdrietig wordt, wanneer U in de toekomst niet meer zichtbaar onder ons zult rondgaan, kom dan met Uw genade en ontferming, en troost ons, en versterk onze liefde, ons geloof, onze hoop en onze verwachting!'
[10] De waard en zijn genezen opperknecht zeiden: 'O Heer en Meester, ook wij vragen U om hetgeen de leerlingen U gevraagd hebben!'
[11] Ik zei: 'Waarlijk, waarlijk Ik zeg jullie: datgene waar jullie de Vader in Mijn naam om zullen vragen, zal jullie ook gegeven worden! Waar is er een vader onder de mensen, die toch meestal alleen maar slecht zijn, die een kind dat hem om een stuk brood vraagt, een steen, of een dochter die hem een vis vraagt, een slang zou geven?
[12] Als de mensen, die - zoals gezegd - alleen maar slecht zijn, hun kinderen al goede gaven geven, hoeveel temeer zal de Vader in de hemel, die als enige meer dan goed is, goede dingen doen voor degenen die Hem liefhebbend en gelovig daarom vragen.
[13] Daarom kunnen jullie altijd een vrolijk hart en een blij gemoed hebben; want de heilige en meer dan goede Vader waakt altijd over jullie en zorgt voor jullie welzijn en zielenheil.
[14] En de Vader is in Mij, zoals Ik altijd en eeuwig in Hem ben, en Ik geef jullie de volledige verzekering dat Ik jullie nooit als wezen achter zal laten, tot aan het einde der tijden van deze aarde.
[15] Waarlijk Ik zeg jullie: naar degene die Mij werkelijk lief zal hebben en zich aan Mijn geboden zal houden, zal Ik toekomen en Mijzelf aan hem openbaren, en dan zal iedereen zich ervan kunnen overtuigen dat hij zich niet als een wees in de wereld bevindt! Degene aan wie Ik Mij op die manier zal openbaren moet dat echter niet voor zichzelf houden, maar die troost ook aan zijn broeders meedelen, opdat ook zij daardoor getroost en gesterkt worden.
[16] Wie de zwakken graag sterkt, de bedroefden troost en de lijdenden graag helpt, zal in al die dingen het tienvoudige levensloon van Mij mogen verwachten. Daar kunnen jullie altijd volledig van zijn verzekerd!'
[17] Deze woorden van Mij maakten iedereen vrolijk en opgewekt, en de waard liet onze bekers nogmaals vullen met zijn beste wijn, en wij dronken en praatten dan ook nog ongeveer een uur lang met elkaar.
«« 74 / 214 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.