De dokter uit Nazareth.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 1)

«« 228 / 242 »»
[1] Toen wij de tamelijk hoge heuvel beklommen, die zich boven de grote inham verheft, aan wiens voet de bekende herberg gebouwd is en waar overheen de hoofdweg naar Jeruzalem leidt, zagen wij heel in de verte het Kapérnaumse schip tegen de golven vechten, en omdat het steeds meer moeite met de wind kreeg, hief het de roeispanen in de lucht en liet zich zo rechtstreeks naar de haven van Kapérnaum drijven.
[2] Men kan zich voorstellen wat voor gezicht Jaïrus getrokken zal hebben, toen de door hem gestuurde boodschappers het bericht brachten dat Ik hen door Baram had laten geven.
[3] Jaïrus riep snel alle doktoren uit de wijde omgeving bij elkaar ook die uit Nazareth werd gehaald; want deze had een heel goede naam als wonderdokter omdat hij als het ware een leerling van Mij was, en hij ook door eenvoudige handoplegging zwaar zieken in een oogwenk had genezen.
[4] Maar toen deze naar Kapérnaum kwam en de zieke dochter zag, haalde hij zijn schouders op, en zei na een poosje tegen al de aan het ziekbed staande doktoren: 'Kijk, het meisje heeft, terwijl ze erg verhit was, op het een of andere feest iets kouds gedronken en daardoor kreeg ze een actief longbederf; binnen hoogstens zeven dagen is het met haar afgelopen! We kunnen haar geen nieuwe long geven en dus kunnen we haar met geen mogelijkheid helpen!'
[5] Jaïrus zegt: 'Denkt u, dat die verheven beroemde Jezus die mijn dochter al eens uit de echte dood opgewekt heeft, zoals hij de dochter van de overste Cornelius opwekte waar mijn dochter een paar dagen geleden deze kwaal opliep, haar ook niet meer kan genezen?'
[6] De arts uit Nazareth antwoordt: 'O ja, Hij wel, als Hij dat zou willen! Maar daar heeft u al boodschappers heen gestuurd, ik dacht naar Kis waar Hij Zich nu meestal bij Jonah ophoudt; maar Hij heeft alle reden en het volste recht om u niet ter wille te zijn, waarom u ons nu pas heeft laten roepen, nu het te Iaat is!'
[7] Jaïrus zegt: 'Ik heb hem toch zeer hoffelijk laten verzoeken; en Hij, die alleen maar liefde leert, en dat men zelfs zijn vijanden goed moet doen, geeft mijn aan Hem gestuurde boodschapper zo'n antwoord!'
[8] De dokter uit Nazareth zegt: 'Geen ander, dan wat u allen, die zichzelf dienaars van de allerhoogste noemen, terecht verdiend hebt! Vertelt u mij eens hoe een mens dan geaard moet zijn, om bij zo'n behandeling van uw kant toch nog uw vriend te kunnen blijven?! Waarlijk, God Zelf zou u niet meer weldaden hebben kunnen bewijzen, dan deze zuiver goddelijke Jezus u gegeven heeft! Wat deed u Hem echter terug?! U vervolgde Hem als een gruwelijke misdadiger, en als u hem te pakken had kunnen krijgen, dan zou u hem reeds lang gedood hebben; hoewel Gods hand Hem duidelijk beschermt, deed u tegen Hem toch zo veel mogelijk kwaad.
[9] Wat heeft Zijn arme, vrome en godvruchtige moeder Maria u gedaan, dat u haar toch al kleine huisje met de paar groenteveldjes van haar hebt afgenomen, haar toen nog in het openbaar hebt bespot en met de kinderen van Jozef hebt verjaagd, alsof zij de gemeenste misdadigster was?!
[10] Waarom, vraag ik nu, heeft u dat gedaan?'
[11] Jaïrus zegt: 'Omdat Hij ons overal verdacht gemaakt heeft en heeft gescholden op de priesters en op de tempel van God, en dat is toch wel reden genoeg zou ik zo denken?!'
[12] Dan zegt Borus, de dokter uit Nazareth die van geboorte een Griek was: ' Ah - hinc ergo illae lacrimae?! (hetgeen betekent: Daarom huil je dus!) Luister! Ik ben, zoals u allemaal wel weet, een Griek en heb dus met uw theologie niets te maken, hoewel ze mij beslist niet onbekend is. Het zij verre van mij, om uw Mozes en al de andere door uw voorouders mishandelde profeten af te keuren; want hun leringen en vermaningen zijn beslist niet anders dan die, welke mijn beste vriend Jezus u ingeprent heeft, en zij zijn daarom ook vol waarheid en vol goddelijke geest.
[13] Vergelijk nu echter eens uw tegenwoordige theologie en uw beneden alle kritiek staande erbarmelijke tempelverordeningen met het loffelijke doel van de tempel, dan moet u zelf uitroepen: Quam mutatus ab illo! (Wat een verschil!)
[14] Vergelijk uw voorschriften alleen maar eens met de profeet Jesaja en neem daarbij voor waar aan, dat Jehovah, Mozes en de profeten toch een beetje meer moeten betekenen, dan een fabel ten bate van uw hebzucht en uw goede leventje, dan moet u toch zelf wel terugschrikken voor het schreeuwende onrecht dat u op de heilige plaats begaat!
[15] Maar als de goddelijke Jezus, door Wie God toch zo overduidelijk werkt, nu net als een Jesaja u op uw enorme gebreken wijst en u als een echte vriend weer naar God wil terugbrengen, waar u zich zo heel ver van verwijderd hebt, - Dan vraag ik u: Verdient Hij daarvoor zo'n behandeling van u?!
[16] Waarlijk! Als ik Zijn onbegrijpelijke werkelijk goddelijke, ik zou zeggen -almacht had, dan zouden wij al lang met elkaar klaar zijn en onze zaken vereffend hebben, net zoals de tien schepen, die u zo menslievend tegen Hem en Zijn onschuldige leerlingen hebt laten uitvaren, nu op de klippen van Sibarah vereffend zijn! Waarschijnlijk is ten langen leste ook zelfs Zijn goddelijk geduld opgeraakt!
[17] Met andere woorden: Als ik Zijn waarachtige almacht had, dan had ik de hele Galilese zee al lang over u heen laten komen en zou ik u als muizen en ratten verdronken hebben!'
[18] Deze eerlijke toespraak van Borus maakt dat een aantal van de hier aanwezige Farizeeën boos wordt en tegen hem zegt: 'Beheers je brutale Griekse tong eens! Daarvoor hebben we je niet uit Nazareth hierheen geroepen! Pas maar op; want we hebben macht genoeg om je in het ongeluk te storten!'
[19] Borus zegt: 'Oh, daar ben ik vast van overtuigd; want uw wereldberoemde menslievendheid - scilicet (vanzelfsprekend) - is meer dan voldoende borg voor mij! Maar natuurlijk bestaat er bij mij een heel groot maar! En dit heel veelzeggende maar maakt dan ook dat Borus van Nazareth niet de minste angst voor u heeft!
[20] Borus is weliswaar niet zo almachtig als een goddelijke Jezus; maar hij heeft toch genoeg geheime macht om u allemaal in één ogenblik te vernietigen, en als dokter behoeft hij dan daarvoor aan niemand rekenschap af te leggen! Heeft u mij begrepen?! Jezus is echter een God en ik ben maar een mens, en daarom heeft Hij ook meer geduld dan ik! Maar veel behoeft u niet met mij uit te halen en dan is mijn geduld op!'
[21] Nu haalt Borus een flesje uit de zak en Iaat het aan de nijdige Farizeeën zien onder de veelbetekenende woorden: 'Kijk dit wapen is machtiger dan tien legioenen. Ik weet mijzelf wel te beschermen; maar als ik het open, dan bent u allemaal ogenblikkelijk dood! Weet dus dat boven dit flesje ook met grote waarschuwende letters 'maar' staat geschreven! Als u nu iets met mij uit wilt halen, dan wordt dat meteen vereffend!'
[22] De Farizeeën schrikken ontzettend bij het zien van dit dood en verderf zaaiende flesje, waarin een krachtig en snel dodend gif bewaard werd, dat door haar zeer doordringende en zich buitengewoon snel verspreidende geur ieder, wiens neusgaten het bereikt, verdooft en doodt.
[23] Dit vergift was een geheimmiddel dat later helemaal verloren ging; dit middel was afkomstig van een struik, die hier en daar in het onbereikbaarste deel van Indië groeit en, waar hij voorkomt, in de wijde omtrek al het leven er omheen vernietigt. Dat weten de Farizeeën ook en daarom zijn ze nu sprakeloos van angst, en Jaïrus vraagt aan Borus, of hij dit flesje weer wil wegstoppen.
[24] Borus doet dat ook, maar zegt dan tegen Jaïrus: 'Vriend, hoe kan men nu een Jezus, die u een nooit gekende weldaad bewees, toch zo smadelijk laten vervolgen!? Zegt u mij nu eens eerlijk, of u dan werkelijk niet beseft dat Hij met ieder van Zijn heilige woorden gelijk heeft, of wilt u het in alle ernst niet begrijpen?!'
«« 228 / 242 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.