Het gevolg van leugen en waarheid.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 1)

«« 56 / 242 »»
[1] De rijke koopman zegt na een ogenblikje: 'Beste hoge gasten! Er is niets beters dan ijverig een slot op je mond te houden en zo weinig mogelijk te spreken! Want men mag nooit, en in het bijzijn van hooggeplaatste personen wel het allerminst, datgene frank en vrij zeggen, wat men in zijn hart denkt en voelt; want gewichtige mensen hebben een heel gevoelige huid, die de harde klap der waarheid niet verdraagt. Daarom is het ook in aanwezigheid van zulke belangrijke personages speciaal gevaarlijk om met de waarheid voor de dag te komen. Want zulke personen hebben iets uitdagends over zich, en daarvoor moet men zich meer in acht nemen dan voor slangen, adders en draken; want er zijn voorbeelden te noemen -beslist er zijn heel merkwaardige voorbeelden! Denk wat je wilt, maar wees in je doen en laten een goede vaderlander, dan kun je met alle mensen goed opschieten! Praat echter zo weinig mogelijk, anders kun je heel gemakkelijk heel onaangenaam kennis maken met de verschrikkelijke beulsknecht!
[2] Ik heb eigenlijk al veel te veel waarheden gezegd! Daarom houdt ik het beslist op de keizer en zeg nog eens: Op aarde is de keizer het hoogste; Caesarem cum love unam esse personam. Wat een keizer wil, dat doet God stil!
[3] Dus weg met de waarheid op aarde, gesteld al dat er ergens waarheid bestaat; die is toch onbruikbaar voor het mensengeslacht! Hoeveel onheil heeft de waarheid al veroorzaakt, en haar verkondigers hebben aan het kruis of onder het zwaard hun laatste adem der waarheid uitgeblazen! De echte leugenaar is er echter nog altijd zonder kleerscheuren afgekomen, -hetzij dan dat hij een enkele keer, als het een domme leugen was, zijn ogen heeft neer moeten slaan; maar hij heeft er verder niet veel van overgehouden, terwijl echter, een enkele uitzondering daargelaten, toch bijna alle grote waarheidsvrienden door een gewelddadige dood van de aarde zijn verdwenen.
[4] Als dat nu het 'loon' van de waarheid is, welke ezel of os zal dan verder nog een vriend van de waarheid willen zijn? Je kunt de waarheid beter als een gevangene in je eigen borst opgesloten houden en je vrij onder de mensen bewegen, dan de waarheid de vrijheid te geven, en zelf naar lichaam en ziel gevangene worden. Want als het lichaam versmacht in een kerker, kan de ziel op haar beurt niet in een park gaan wandelen.
[5] Ik heb ook nog nooit gehoord dat de waarheid iets goeds veroorzaakt zou hebben. Laten we dit met een paar voorbeelden duidelijk maken:
[6] Een dief is gearresteerd, omdat men hem onder zware verdenking heeft, en hij staat voor de strenge rechter. Als hij goed liegen kan, wordt hij ontslagen wegens gebrek aan bewijs; spreekt de ezel echter de waarheid, dan krijgt hij de volle straf. Beëlzebub hale dan de waarheid!
[7] Volgend voorbeeld: iemand betaalt, zoals maar al te vaak gebeurt, aan een slimme handelaar veel te veel geld voor bepaalde goederen. De bedrogene heeft veel geld en goederen en merkt niets van het bedrog en voelt zich opperbest. Nu komt er echter een waarheidslievend mens, die het bedrog gemerkt heeft, en die maakt het de bedrogene duidelijk, hoe hij door zijn zakenman voor zoveel geld bedrogen werd! Pas op dat moment wordt de bedrogene ongelukkig, hij gaat naar de rechter en geeft veel geld uit om de bedrieger gestraft te krijgen. Heeft deze waarheid hem iets goeds gebracht?! Nee, alleen toorn en wraak heeft het bij hem gewekt en het heeft hem er toe gebracht nog méér geld uit te geven! De bedrieger echter, die goed liegen kon, wist de zaak zo te verdraaien, dat men de waarheid van de verrader niet alleen niet geloofde, maar hem ook nog als een kwaadwillige lasteraar in de gevangenis zette! Vraag: wat voor loon gaf de waarheid hier nu weer aan haar vriend?!
[8] Daarom, weg met de waarheid op aarde! Zij alleen is de schuld van al het menselijke ongeluk, zoals ook Mozes in het eerste boek zegt: 'Zodra je van de boom der kennis, de boom van de veelvoudige waarheid, eten zult, zul je sterven!' En zo is het en blijft het tot op dit uur! Met de leugen komt men op de troon en met de waarheid in de gevangenis! Een mooi presentje voor de vrienden van de waarheid!
[9] Zoek daarom de waarheid waar je maar wilt, maar betrek mij er niet bij! Wat in mijn voorraadkamers ligt opgeslagen en wat in mijn tuin groeit, staat voor jullie klaar; het heiligdom van mijn hart is echter als gift van Jehova, van mij alleen. U en de hele wereld geef Ik wat ik van de wereld heb en dat is het heil der wereld! Het heil van God houd ik echter alleen voor mijzelf!'
[10] De opperpriester zegt: 'Ik geef zonder meer toe, dat u nu heel juist beoordeeld heeft hoe het werkelijk in de wereld toe gaat, als men het van de wereldse kant bekijkt. Maar, omdat u alover Mozes gesproken heeft, zult u ook wel weten, dat Mozes van God voor zijn volk een wet kreeg, waarin de leugen of het valse getuigenis verboden is, en waarbij alle mensen verplicht worden om waarheidslievend te zijn!? Als alle mensen deze wet zouden houden, zeg dan zelf, zou het dan niet heerlijk zijn om op aarde te leven?!
[11] Ik zeg u en dat moet u kunnen begrijpen: Niet de waarheid, maar alleen de leugen is het, die al het onheil op de aarde onder de mensen heeft gebracht, en wel daarom, omdat de mensen over het algemeen heerszuchtig en hoogmoedig tegenover elkaar zijn. Iedereen wil meer zijn dan zijn naaste, en zo pakt de blinde mens alles wat hem in staat stelt om meer te zijn dan zijn naaste, en om de zwakkere te laten geloven, dat hij veel meer en uitnemender is dan wie ook'
[12] Deze eerzucht verleidt dan de mensen op den duur tot allerlei geroddel, zelfs tot moord en doodslag als het met de andere manieren van leugen en bedrog niet gelukt om bij de andere mensen tot groot aanzien te komen.
[13] Omdat volgens dit patroon de mensen bijna allemaal beter en uitnemender willen zijn, dan ze zijn, blijft hen werkelijk niets anders over, dan maar her en der steeds door te blijven liegen, en de waarheid heeft te midden van zulke mensen een bijzonder moeilijke standplaats.
[14] Als de mensen echter zouden ontdekken hoeveel beter de waarheid is dan de leugen, en dat zou heel gemakkelijk gaan als ze God en Zijn heilige wil in hun daden zouden gehoorzamen, dan zouden ze de leugen nog meer schuwen dan de pest, en de echte gerechtigheid van God zou dan een leugenaar met de dood bestraffen. Maar omdat de mensen allemaal hoogmoedig en heerszuchtig zijn, houden ze van de leugen en gebruiken haar woorden.
[15] Maar de mensen leven niet eeuwig op de aarde, zoals een duizendjarige ervaring Iaat zien, maar ze moeten allen na met al te lange tijd dit, lichaam verlaten, dat dan voedsel voor de wormen wordt; maar de ziel komt dan voor het gerecht van God! Dan vraag ik mij wel af, hoe ze met haar hoog geprezen leugen voor God bestaan zal!
[16] Ik vind echter en geloof echt, dat het in deze wereld beter is ter wille van de waarheid aan het kruis te komen, dan op een bepaald moment voor God te schande te staan en van Hem voor altijd te horen: 'Ga weg van Mij!'
[17] Als u mij goed heeft begrepen en geconstateerd dat wij echte vrienden van de waarheid zijn, spreek dan de waarheid en heb niet zo'n dwaze angst dat wij u voor de waarheid zullen straffen, en zeg open en eerlijk, wat u van ons en speciaal van Hem denkt, Die nu met mijn dochters spreekt!'
«« 56 / 242 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.