De mens kent het goede, maar doet het kwade.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 1)

«« 76 / 242 »»
[1] Simon Petrus zegt: 'Heer! Wie zal U verlaten, wie zal U niet willen dienen?! Want U alleen geeft immers richtlijnen voor het leven zoals ze vóór U nog nooit door een mens zijn uitgesproken! U kunt alles van ons verlangen en wij zullen het doen, maar verlang nooit van ons dat we U moeten verlaten! Heb echter geduld met ons in onze grote zwakheld en sterk ons door de genade van de Vader in de hemel, die ook U zo wonderbaar gesterkt heeft, zodat U daar staan kunt en kunt Ieren en werken in volkomen eenheid met Uw Vader in de hemel!
[2] Datgene, wat U ons op de berg geleerd heeft, willen wij in l!.w naam altijd tot de Vader bidden en zeggen: Vader in de hemel! Uw rijk kome en Uw wil, die alleen heilig is, geschiede! En vergeef ook U ons onze zwakheden en zonden, zoals wij degenen vergeven, die ons kwaad gedaan hebben!'
[3] Ik zeg: 'Simon, deze taal bevalt Mij beter dan je eerdere verdediging van de wet en diens straf! Wat heeft een land of rijk eraan als het met grote dwang de rust en orde handhaaft?! Het zal best een tijd goed gaan; maar wanneer het voor de te sterk onderdrukte duivels te zwaar wordt, dan zullen ze opspringen en onder hoongelach de wet en de wetgever onder de voet lopen. Want zolang je nog met geweld in toom gehouden en geleid moet worden, ben je een duivel; maar als je je door de liefde, de zachtmoedigheid en het geduld Iaat leiden, ben je als een engel van God, en waard om een kind van de Allerhoogste te zijn!
[4] Met liefde bereik je alles, het geweld haalt alleen de duivel maar uit zijn slaap! En als die wakker is, kun je niet veel goeds voor de aarde verwachten!
[5] Daarom is het veel beter, dat de liefde en de zachtmoedigheid in de mensen groeit en altijd wakker blijft en dat daardoor de duivels de kans krijgen om te slapen en te rusten zodat ze de aarde geen kwaad doen, dan dat men de duivels met het dreunende lawaai van het geweld wakker schudt, waarna zij dan de aarde en alles wat daarop is te gronde richten! Zeg maar eens, wat je daar tegen inbrengen wilt en kunt!'
[6] Simon Petrus zegt: 'Heer, daar is niets tegen in te brengen; want het is allemaal duidelijk en goed begrijpbaar! Maar hoeveel van de hier op aarde levende mensen weten iets af van deze heilige waarheid?! Heer, er zijn toch legioenen engelen uit de hemel bij ons; waarom zendt U ze niet naar alle mensen op de gehele aarde om Uw waarheid aan hen allen mee te delen! Ik denk, dat als dat zou gebeuren, het zeker lichter en beter zou worden op de zondige aardbodem!'
[7] Ik zeg: 'Dat is jouw mening; maar Ik moet daarover toch met je van mening verschillen! Kijk, duizendmaal meer engelen dan je hier ziet, zijn er altijd al bij de mensen, en ze beïnvloeden hun innerlijke gevoelens en gedachten zonder de mens tot iets te dwingen, en daardoor kan de mens toch die gedachten, wensen en neigingen geheel als de zijne aannemen en volgen! Wat gebeurt er echter?!
[8] In hun binnenste denken de mensen wel het goede, ze hebben goede wensen en prijzenswaardige voornemens; maar als het op het doen aankomt, dan kijken ze naar de wereld, hun bezit en naar de bedrieglijke behoeften van hun lichaam, en wat ze dan doen is slecht en zelfzuchtig!
[9] Ik wil wel massa 's pure boosdoeners voor je hierheen brengen en ze vragen, of ze zich ervan bewust zijn dat ze kwaad doen, -en ze zullen allemaal toegeven, dat ze het weten! Vraag je ze echter waarom ze dan kwaad deden, dan zullen velen zeggen: 'Omdat we het prettig vinden!', en anderen zullen zeggen: 'We wilden wel het goede doen, maar omdat de anderen kwaad doen, daarom doen wij het ook!' En nog anderen zullen zeggen: 'Wij kennen het goede wel, maar wij zijn niet bij machte het uit te voeren; want we zijn nu eenmaal zo, we moeten diegene haten, die ons beledigd heeft!'
[10] Wel, je zult van al die mensen allemaal van dat soort antwoorden krijgen en dat zal je er gauw genoeg van overtuigen, dat zelfs de grootste en ergste boosdoeners kennis hebben van het goede en het ware, maar toch het kwade doen!
[11] Als nu de mensen, ondanks hun besef van binnenuit, toch kwaad doen, wat verwacht je er dan van als Ik van buitenaf op hen in laat werken?! Ja, van nu af aan zal er ook van buitenaf inzicht aan de mensen gegeven worden over het goede en het ware uit de hemel, en ze zullen Mij en jullie en nog velen, die hen leren zullen het goede te doen en het kwade te laten, daarvoor doden!'
[12] Simon zegt: 'Heer, als dat zo is, dan moest de hele wereld maar beter helemaal aan de duivel worden overgelaten! Wat heb je nu aan zo'n mensenwereld, die nooit het goede erkennen en aannemen wil?!'
[13] Ik zeg: 'Wie, zoals jij, toegeeft aan zijn emoties, is nog ver van Mijn Rijk verwijderd! Maar nadat Ik opgevaren ben, zal je anders praten! Het is nu echter al avond, laten we daarom in huis gaan en daar onze vermoeide ledematen rust gunnen!'
«« 76 / 242 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.