De Heer is de brug naar de geestelijke wereld.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 1)

«« 81 / 242 »»
[1] Ik zeg: 'Vriend, als je Mijn leer zo uitlegt en begrijpt, ben je nog erg kortzichtig! Jonaël heeft je toch ook al gezegd dat een gevecht met een slechte vijand op bevel van God, of een niet te voorkomen geval van noodweer, door Mij zo geregeld is, dat mensen die in die gevechten gedood worden, ofwel hun zielen, direkt onder een streng oordeel vallen en noch hun rechtvaardige overwinnaar, noch ergens op de aarde schade kunnen berokkenen. Als dit nu een onwrikbare waarheid is, waaruit je duidelijk kunt zien wat de kern van deze zaak is; hoe kun je dan zo twijfelachtig over Mijn leer praten?!
[2] Wie heeft je dan verteld dat men echte misdadigers, die vaak erger zijn dan alle wilde beesten, niet moet gevangen nemen en op de een of andere wijze in verzekerde bewaring moet brengen?! Integendeel, de echte naastenliefde gebiedt je dit; want net zo zeker dat je, als een hyena een mens aanvalt, het beest met een scherp wapen zou doden, net zo zeker zul je een eerlijk mens te hulp komen, als die buiten op straat of in huis door een roofmoordenaar werd aangevallen.
[3] Omdat echter zulke menselijke hyena 's, als ze zich erg vermeerderen, niet alleen voor eenzame wandelaars, maar op het laatst ook voor hele woongemeenschappen gevaarlijk kunnen worden, daarom is het zelfs een noodzakelijke plicht van de machthebbende overheid, jacht te maken op zulke gevaarlijke mensen en ze in kerkers op te sluiten.
[4] Maar de doodstraf mag alleen over diegene uitgesproken worden, bij wie over een periode van tien jaar, elk middel om op welke wijze dan ook zijn leven te beteren, zonder gevolg blijft. Als de misdadiger op het schavot beterschap belooft, dan moet men hem nog een jaar erbij geven! Heeft in die tijd echter geen beterschap plaats gevonden, dan moet de doodstraf voltrokken worden; want van een beterschap van zo'n mens op aarde is dan niets meer te verwachten, en het is beter hem van de aarde te verwijderen!
[5] Als de rechtmatig machthebbende overheid echter met toestemming van het volk zo'n welverdiende doodstraf veranderen wil in een levenslange gevangenisstraf, en door wil gaan met te trachten de misdadiger te verbeteren, dan is ,ze daarin vrij, en. Ik zal ze daarvoor nooit ter verantwoording roepen.
[6] Zulke vijanden van de volgens Mijn leer levende mensen, hebben na hun dood geen macht om te reageren. Dat kunnen alleen maar die geesten, die, behorend aan mensen die het betere wilden op deze wereld, door tirannieke, bovenmatig hoogmoedige, zelf en heerszuchtige en derhalve ook totaalonrechtmatige heersers op de gruwelijkste wijze gedood zijn!
[7] Als onmenselijke rechters zich met hun onrechtvaardige vonnissen vijanden maken, zullen de geesten van deze vijanden zich op de onrechtvaardige rechters wreken; want zij hebben van Mij toestemming om te reageren; maar de echt boze geesten mogen dat nooit! -Nu geloof Ik wel dat je geen twijfels meer zult hebben!?'
[8] De overste zegt: 'Ja, nu is de Scylla en de Charybdis wel van de baan; in dat opzicht ben ik nu helemaal klaar .
[9] Hoe Uw waarlijk heilige leer zich echter op een weg met zo ontzaglijk veel hindernissen baan zal breken door de nacht waarin de mensheid nu begraven ligt, dat is me nog net zo onduidelijk als voorheen! Als het puur met wonderen te weeg gebracht moest worden, dan zou het voor de mensen niet veel nut hebben, zoals U Zelf al zei, omdat op die manier de mensen, die vrij moeten worden en zijn, alleen maar machines zouden worden; daarentegen zal het langs de natuurlijke weg veel bloed kosten en een ontzettend lange tijd vergen! Ja, ik zou bijna met zekerheid durven zeggen, hoewel ik geen profetische gave heb, dat afgaande op mijn kennis van de mensheid uit de vrij verre omtrek van Azië, Afrika en Europa, van nu aan gerekend, binnen twee duizend jaar nog lang niet de helft van de aardse mensen zich in het licht van deze leer van U zal zonnen! - Heb ik gelijk of niet?'
[10] Ik zeg: 'In de aard van de zaak heb je volstrekt geen ongelijk. Maar over het geheel genomen heeft dat niet die waarde die jij daaraan hecht; want het gaat er hier niet zo zeer om of Mijn leer wel door iedereen op aarde aanvaard wordt, maar veel meer om de door Mijn huidige komst op aarde en de door Mijn woord en Mijn leer eindelijk geslagen brug tussen deze materiële en die geestelijke wereld, waarvan de eeuwige velden aan de andere zijde van het graf liggen!
[11] Wie Mijn leer aan deze zijde geheel zal aannemen, gaat reeds in zijn lichaam over deze brug; wie echter op de aarde Mijn leer lauw en onvolledig of helemaal niet aanneemt, die zal in die andere wereld een diepe duisternis om zich heen vinden, waardoor het heel moeilijk voor hem zal zijn om deze brug te vinden!
[12] Maar de mensen, die in het geheel niet met Mijn leer in aanraking komen, krijgen aan de andere zijde gidsen, die hen naar deze brug zullen brengen. Als de met Mijn leer onbekende geesten de gidsen volgen, zullen ze ook over de brug tot het ware leven komen; als ze echter hardnekkig bij hun eigen leer blijven, dan zullen ze overeenkomstig hun leer als schepsel slechts naar hun levenswandel geoordeeld worden en nooit het kindschap van God bereiken! -Kijk, zo zit het in elkaar! Denk er over na en zeg Mij, wat je er van denkt, -maar vlug; want weet je, Mijn tijd in deze plaats is bijna verstreken!'
[13] Na enig nadenken antwoordt de overste: 'Heer, alles is me nu klaar en duidelijk, en mocht ik in de loop van de tijd ergens aan twijfelen, nu, dan heeft U ons toch hier een man gegeven, die ons over alles onderrichten kan! Daarvoor zij Uw naam door mij en ons allen boven alles geloofd en geprezen! -Veroorloof mij alleen nog genadig een verzoek, en dat is dat als U nu van ons weggaat, U weldra weer tot ons zoudt willen terugkeren! Want hier zal het mijn voornaamste zorg zijn, dat U bij Uw terugkomst waardiger harten zult vinden dan dit keer het geval was !
«« 81 / 242 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.