Het voorstel van de Romein om de leer van de Heer zo snel mogelijk te verspreiden

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

1 / 244 »»
[1] Daarop begaven wij ons weer naar buiten, en wel naar de oever, waar wij ons 's morgens vroeg al bevonden.
[2] Nadat wij daar een tijd hadden doorgebracht zonder een woord te wisselen, kwam de Romein naar Mij toe en zei: 'Enige en enig ware Heer en Meester, vol van de zuiverste liefde en wijsheid en goddelijke kracht, er is nu een bijzondere gedachte in mij opgekomen, Voor de mensen kan er op deze aarde toch niets zaligmakender, gelukkiger en dus ook begerenswaardiger zijn dan dat Uw leer met haar levende, wonderbaarlijke kracht in zo kort mogelijke tijd onder hen wordt verspreid; en dat zou naar mijn mening toch niet al te moeilijk gaan.
[3] Kijk, U bent almachtig; één gedachte van U, vervuld van de almacht van Uw wil -en op de hele aarde bestaat er geen afgodstempel en geen afgodsbeeld meer. Als die voornaamste steunpilaren van het oude, duistere en boze bijgeloof uit de weg geruimd zijn, en wel bliksemsnel op alle plaatsen op aarde tegelijk, dan zullen de mensen daar zeker van schrikken en er weldra over gaan nadenken, hoe en waarom dat gebeurd is en wat dat te betekenen heeft.
[4] Daarna moeten die velen die goed en naar waarheid van U en Uw rijk op d,e hoogte zijn, naar de mensen toegaan, die enerzijds geschrokken zijn en zich anderzijds verbazen en naar de reden van dat verschijnsel vragen, en hen gaan onderrichten in Uw naam; en als ze ergens zieken aantreffen, moeten zij die op dezelfde manier genezen als Uw reeds uitgezonden leerlingen in Joppe de,hier aanwezige zieken hebben genezen - en ik denk dat Uw leer op die buitengewone manier het snelst en meest zeker bij alle mensen ingang zou moeten vinden. De mensen zijn daar niet toe in staat omdat ze er de middelen niet voor oor hebben; maar U hebt de middelen waarmee een heel groot werk snel tot stand zou komen. Zou dat niet mogelijk zijn, of zou het in tegenspraak zijn met Uw wijsheid en orde?'
[5] Ik zei: 'Ja, vriend, als Ik slechts een mens zou zijn en op jouw manier zou denken en oordelen, zou dat verhaal wel opgaan; maar als eeuwige Meester van alle bestaan en leven zie en beoordeel Ik dat heel anders dan jij; daarom kan Ik niet op je voorstel ingaan.
[6] Als Ik alle afgoden samen met hun door de mensen gebouwde tempels in één keer zou vernietigen, zou Ik eerst hun priesters compleet van de aardbodem weg moeten vagen; maar priesters zijn ook mensen, begiftigd met een vrije wil en ertoe bestemd om zichzelf te ontplooien en het geestelijke leven in zich te grondvesten. Ook zijn er onder de afgodenpriesters een groot aantal die bij zichzelf in het geheim allang naar de waarheid van het leven van de ziel aan gene zijde zoeken; daarom zou het ongepast zijn om hen te vernietigen vanwege het feit dat ze afgodenpriesters zijn.
[7] Als nu alle afgodstempels samen met de afgoden in één keer vernietigd zouden worden en de priesters zouden blijven, dan zouden ze tegenover het volk een dergelijk verschijnsel als de toorn van de goden uitleggen en het met alle hun ten dienste staande middelen maar al te gauw tot onbetaalbare en ook wrede offers dwingen. Op veel plaatsen doen de priesters dat toch al als het volk niet meer zoveel offert door 's nachts de een of andere tempel te vernietigen en dan luid aan het volk de toorn en wraak van een beledigde god te verkondigen, waarna het volk nog duisterder en bijgeloviger wordt en moeilijker te bekeren is.
[8] Bovendien zijn wonderen en allerlei tekenen niet de juiste, ware middelen om te bekeren, met name voor een volk dat nog veel te weinig in de geest gewekt is. Ze ontnemen de mens snel en gemakkelijk hun vrijheid en dwingen hem met onweerstaanbaar geweld om zonder twijfel te geloven wat hem wordt voorgehouden om te geloven; in deze tijd zijn er echter vooral onder de priesters allerlei soorten magiërs -zoals die er in vroegere tijden geweest zijn en ook in de toekomst zullen zijn -die allerlei valse wonderen en tekenen doen. Maar waar haalt het volk het inzicht vandaan en het heldere beoordelingsvermogen om de valse wonderen en tekenen van de echte en ware te kunnen onderscheiden?
[9] Als Ik jou het vermogen zou schenken om echte, ware tekenen onder de heidenen te doen, maar de heidense priesters zouden net als de vroegere Essenen tegenover jou valse tekenen doen die er precies op lijken; hoe zul jij dan aan het blinde volk bewijzen dat alleen jouw tekenen de echte zijn?'
[10] De Romein zei: 'Ja, ja, Heer en Meester, U hebt helemaal gelijk; alleen door de lichte waarheid kunnen de mensen mettertijd tot de ware, innerlijke levensvrijheid komen!
[11] Om Uw goddelijkheid te bewijzen is het van Uw kant zeker noodzakelijk om voor ons, blinde heidenen, zodanige tekenen en wonderen te doen die - voorzover wij inzicht hebben in de oude kunsten van de magiërs -door geen enkel mens gedaan kunnen worden; en U komt het dan ook toe om naast Uw leer, die op zichzelf al een groot wonder is, tevens andere tekenen en wonderen te doen, opdat wij des te duidelijker inzien dat Uw woorden niet menselijk, maar goddelijk zijn. Maar als Uw leer eenmaal door Uw leerlingen aan de andere mensen wordt verkondigd en geleerd zoals U die aan Uw leerlingen hebt onderwezen, zal die ook als de zuiverste, levende waarheid uit de hemelen worden aangenomen, begrepen en al handelend in acht worden genomen; en .het grootste wonder zal de leer zelf tot stand brengen, doordat de mensen die er getrouw naar handelen in zichzelf datgene zullen bereiken wat ze belooft. Maar het zal natuurlijk lange tijd duren voordat deze heilige leer alle mensen op aarde onvervalst zal bereiken. Maar U bent de Heer en weet het beste waar, hoe en wanneer een volk rijp is voor Uw leer.'
[12] Ik zei: 'Ja, vriend, zo is het, en nu heb je een juister oordeel gegeven dan zojuist, met je onmiddellijke vernietiging van alle afgoden en hun tempels!'
1 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.