De voortdurende inspanningen van de Heer voor de mensen

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 12 / 244 »»
[1] Ik zei: 'Vriend, je hebt je wel het een en ander eigen gemaakt door de Griekse filosofen te lezen, maar de boeken van de oude Egyptenaren heb je nooit doorgrond en van de Schrift van de Joden sinds Mozes heb je maar vluchtig enkele brokstukken gelezen en ook die heb je nooit begrepen!
[2] Kijk, Degene die nu in Mij met jou spreekt, heeft ook al zo met het eerste mensenpaar van deze aarde gesproken en het dezelfde geboden gegeven die Ik nu weer geef aan jullie mensen, die de ene ware God en Heer helemaal vergeten zijn. Maar de met een volkomen vrije wil begiftigde mensen lieten zich maar al te gemakkelijk verblinden door de wereld en haar verleidende geest, vluchtten weg van God en handelden naar waar ze zin in hadden. Daardoor raakten hun zielen verduisterd en hun hart raakte verhard.
[3] Ik heb altijd boden uit de hemelen gezonden om de verblinde mensen te onderrichten; maar slechts weinigen sloegen acht op hen -de grote massa wilde niets van hen horen en weten.
[4] Van tijd tot tijd wekte Ik door Mijn geest mannen en jongemannen op, die het volk onderrichtten en alle moeite deden het naar de oude waarheid terug te brengen. Slechts weinigen luisterden naar hen, en nog minder mensen lieten zich er iets aan gelegen liggen; de grote massa vervolgde hen echter, martelde hen en doodde hen zelfs.
[5] Ik liet ook niet na om een al te zeer ontaard volk met grote en kleine tuchtigingen en gerichten te bezoeken. Die brachten echter ook slechts weinigen voor korte tijd verbetering; maar al te gauw trad de slechte wereldse geest weer in Mijn plaats.
[6] Toen ten tijde van Mozes het Israëlitische volk op de Sinaï in de woestijn onder bliksem, donder en vuur weer opnieuw wetten van Mij kreeg, luisterde het aanvankelijk onder vrees en beven wel naar Mijn van verre goed hoorbare woorden -maar toen de verkondiging langere tijd duurde, raakte het volk er voor een deel aan gewend en trok het zich er niet veel meer van aan. Voor een ander deel kreeg het echter genoeg van Mijn aanhoudende onderricht en vroeg Mij om in plaats van aan het hele volk alleen aan Mozes Mijn wil te openbaren -het zou die wil dan wel van hem horen en opvolgen; het volk wilde zich intussen echter verwijderen van de berg Sinaï, omdat het daar al te hevig toeging, en in een ver daarvandaan gelegen dal zijn woonhutten bouwen.
[7] Na lang smeken werd dat het volk toegestaan; maar het duurde niet lang voor het volk Mij en de grote gebeurtenissen op de berg Sinaï geheel en al begon te vergeten, van het vele goud dat ze uit Egypte hadden meegenomen een kalf goot, daar toen omheen danste en het goddelijke eer bewees.
[8] Ik maakte dat Mozes duidelijk, stuurde hem naar het volk, dat helemaal niet meer aan Mij dacht, en liet het met geweld tuchtigen op de manier die Mozes later nauwkeurig heeft beschreven.
[9] Daarop keerde het volk wel weer naar Mij terug; maar er waren er steeds velen die zich door allerlei slechte wereldse begeerten lieten verleiden om het een of andere gebod van Mij te overtreden en zo tegen Mijn verordeningen te zondigen.
[10] Er moesten door Mozes tijdelijke straffen vastgesteld worden voor het overtreden van Mijn geboden en verordeningen, om het volk in het gareel te houden.
[11] Toen het volk later vanuit de woestijn het Beloofde Land binnen werd geleid en het als het ware uit Mijn hand in bezit nam, werd het geruime tijd door wijze richters, die steeds met Mij in verbinding en contact stonden, vrijwel volledig door Mijzelf geregeerd; onder Mijn persoonlijke regering werd het groot en machtig, en zijn welstand was groter dan die van welk ander volk ter wereld ook.
[12] Toen werd het overmoedig en keek het naar de glans van andere volkeren, die op tirannieke wijze door een wereldse koning werden overheerst. De ijdele wereldse glans verblindde het volk -het wilde ook glanzen, werd ontevreden met Mijn regering en verlangde middels de van Mijn geest vervulde richter Samuël een wereldse koning, en zo beging het de grootste en grofste van alle zonden.
[13] Zo viel het volk steeds dieper, hoewel Ik nooit nagelaten heb het steeds door gewekte en van Mijn geest vervulde profeten te vermanen zijn leven te beteren en boete te doen en het de gevolgen duidelijk te maken, die het door zijn verstoktheid zou kunnen verwachten; en zo heb Ik tot nu toe met dit volk gehandeld en ben nu Zelf gekomen, in het vlees.
[14] Maar kijk nu eens naar het meer dan grote aantal Joden die, in plaats van Mij aan te nemen en in Mij te geloven -aangezien Ik Mij toch overal door ongehoorde wonderen en tekenen boven iedere twijfel verheven kenbaar maak als Degene die Ik zeker ben -Mij haten, vervolgen, trachten Mij te grijpen en dit lichaam van Mij te doden!
[15] Maar als er nu op die manier te allen tijde en overal van Mijn kant zonder onderbreking voor de geestelijke ontwikkeling van de mensen gezorgd is, zoals Ik je nu in het kort heb getoond -hoe kun jij, een met veel verstand begiftigde Romein, Mij dan vragen waarom Ik nu pas naar jullie mensen toe ben gekomen om het rijk Gods, dat het rijk van het eeuwige leven is, bij jullie weinigen te vestigen!?
[16] Reis maar naar alle landen die je kent en waarvan de bewoners nog enigszins in hun hart het vermogen hebben Mijn leer aan te nemen, en stel je ervan op de hoogte of ze zelfs in deze tijd niet op de hoogte zijn van Mijn aanwezigheid hier en Mijn werkzaamheid!
[17] In vele landen en rijken die jij nog niet kent, hebben de betere mensen innerlijke visioenen van wat nu hier is en gebeurt. Slechts werkelijk dierlijke mensen, die in de meest verborgen uithoeken van de aarde leven, kunnen geen bericht over Mij ontvangen, omdat ze nog lang niet in staat zijn dat op te nemen; maar mettertijd zal er ook voor hen worden gezorgd.
[18] En zo zie je, dat de vraag die je Mij stelde geheel zinloos was. Als je Mij verder nog vragen wilt stellen, vraag Mij dan betere dingen, die je meer van nut zullen zijn dan wat je me nu hebt gevraagd!'
«« 12 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.