De vraag naar de naaste

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 139 / 244 »»
[1] Ik zei: 'Daar zal jullie levende geloof in Mij jullie voor beschermen; en als jullie je geloof in Mij door werken van ware naastenliefde zullen bewijzen, zullen jullie je er ook geheel en al van bewust worden dat Ik werkelijk de beloofde Messias ben, en jullie zullen dan bij de profeten nalezen en alles door Mij vervuld en in Mij alles bevestigd zien wat er in de Schrift over Mij geschreven staat.'
[2] De oudste zei: 'Heer en Meester, naastenliefde aan de mensen bewijzen zou wel in orde zijn, als we maar heel duidelijk zouden weten wie nu werkelijk onze naaste is!'
[3] Ik zei: 'Jullie naaste is ieder mens, vriend of vijand, die jullie hulp nodig heeft op wat voor goede, met Gods geboden overeenstemmende manier ook; maar het spreekt vanzelf dat jullie iemand die in strijd met Gods geboden handelt, daar niet behulpzaam bij zijn, maar hem er vanaf moeten houden.Als jullie dat doen, beoefenen jullie de naastenliefde en zal jullie loon in de hemelen groot zijn.
[4] Als er armen naar jullie toekomen en jullie hun nood klagen, help hen dan naar kracht en vermogen; want wat jullie voor de armen doen zal Ik beschouwen alsof jullie dat voor Mij hadden gedaan, en Ik zal het jullie reeds hier en nog meer later in Mijn rijk eeuwigdurend vergoeden.
[5] Als er een ware volgeling en profeet in Mijn naam naar jullie toekomt, neem hem dan op, luister naar hem en bewijs hem liefde; want door dat te doen hebben jullie Mij opgenomen en zullen jullie ook het loon van een profeet waardig geacht worden.
[6] Maar er zullen weldra ook een groot aantal valse profeten in Mijn naam opstaan; ze zullen het volk onderrichten ter wille van hun eigen gewin en het verleiden door valse tekenen, die ze van de magiƫrs hebben geleerd. Neem dergelijke valse leraren en profeten niet op, ook al zullen ze luid roepen: 'Kijk, hier, of daar is de Messias, de Gezalfde Gods!', maar toon hun met liefde en ernst dat ze tegen Mij zijn en handelen.Als ze naar jullie luisteren en van hun verkeerdheid afzien, dan mogen jullie hen ook als vrienden beschouwen en behandelen; als ze echter niet naar jullie luisteren en zich niet bekeren, verjaag hen dan uit de gemeente!
[7] Een valse leraar en profeet zullen jullie gemakkelijk herkennen aan zijn zelfzuchtige werken en daden vol eigenliefde; want van distels oogst men geen vijgen en van doornen geen druiven.
[8] Wees steeds vol liefde, zachtmoedigheid, deemoed, erbarmen, rechtvaardigheid en waarheid tegenover iedereen, dan zal Ik ook zo tegenover jullie zijn! Word niet doof en hardvochtig van hart tegenover de stem van de armoede, zowel wat de geest als het lichaam betreft, dan zal Ik dat ook niet tegenover jullie zijn als jullie in een of andere nood je stem tot Mij zullen verheffen. Met de maat waarmee jullie meten zal jullie ook weer gemeten worden.
[9] Als jullie, zoals Ik heel goed weet, wel een groot aards vermogen bezitten en het alleen tegen goede rente lenen aan degenen die het op een vastgesteld tijdstip weer kunnen terugbetalen, dan hebben jullie daarmee ook wel een soort naastenliefde beoefend - maar bij Mij komt een dergelijke naastenliefde, die jullie zelf met goede rente beloont, niet in aanmerking voor vergoeding. Als jullie echter je vermogen ook zonder rente aan de armen lenen, van wie jullie kunnen weten dat ze het jullie niet gemakkelijk weer zullen kunnen terugbetalen, dan zal Ik Degene zijn die de rente betaalt en jullie vermogen terugbetaalt, en niemand zal bij Mij tekort komen!
[10] Kijk eens naar de inwoners van dit dorp, die arm waren! Zij konden zelf altijd maar heel schamelleven; maar als er arme en noodlijdende mensen bij hen kwamen, werden die direct opgenomen en naar mogelijkheid zonder vergoeding verzorgd. Ik wist dat wel en ben, als de beste Vergoeder, nu op het juiste moment naar hen toe gekomen, en geen van hen zal zeggen dat Ik te vroeg dan wel te laat ben gekomen. Doen jullie evenzo, dan zal Ik te zijner tijd ook jullie Vergoeder zijn!'
«« 139 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.