Het belang van de liefde (7.11.1862)

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 84 / 244 »»
[1] Deze woorden van de commandant brachten de twee buren tot opperste verbazing, en ze zeiden tegen de commandant: 'Hoge gebieder in de plaats van de grote keizer, nu danken ook wij u en onze rechtschapen buurman, omdat jullie in ons bevestigd hebben wat wij daar buiten op de heuvel heimelijk al hadden gedacht, maar niet hardop durfden uitspreken! Deze man, die wij vanwege zijn kleding een Galileeër noemden, is de ene, enig ware God, niet alleen van de Joden, maar van alle mensen en alle schepselen! Aan Hem alleen zijn alle machten en krachten van de aarde onderworpen, en de maan, de zon en alle sterren loven en prijzen Zijn eeuwige wijsheid en macht. Hij is in Zichzelf de eeuwige oergeest, en God heeft Zichzelf ter wille van de blinde mensen op deze aarde als een volmaakt mens getoond, om ons te laten zien dat Hij als enige van eeuwigheid de Heer is over alles wat de aarde en de hemelen bevatten, die evenals deze aarde Zijn werk zijn.
[2] O, wat zijn we nu eindeloos gelukkig dat we Hem nu in onze gedaante kunnen zien en herkennen! Laat nu onze priesters maar komen, dan zullen we hun Zeus tonen!'
[3] Hierop vielen de twee buren voor Mij op hun knieën en wilden Mij aanbidden; maar Ik beval hun op te staan en naar Mijn woorden te luisteren. Dat deden ze, en tot aan de middag onderwees Ik hun Mijn wil en verklaarde hun veel andere dingen. En ze werden Mijn dienaren.
[4] Toen Ik de twee buren van onze waard goed had onderricht in alles wat voorlopig voor hun zielenheil noodzakelijk was, en zij het ook goed hadden begrepen, bedankten ze Mij uit de diepste grond van hun hart, en de ene, die het beste kon spreken, zei: 'Werkelijk, bij zo'n onderricht over God, wiens volheid in U woont, o Heer en Meester, en over de bestemming van de mensen op deze aarde, wier ware vorm en hoedanigheid U overduidelijk voor ons hebt beschreven, zou voor ons geen van de grote tekenen die U hier hebt gedaan nodig geweest zijn, en wij zouden U enkel aan Uw woord herkend hebben; want in onszelf werden wij al heel gauw gewaar dat elk van Uw woorden levend is en als een vuur uit de hemelen alles wat dood was in ons doorstroomde en tot leven wekte. En dat had een veel sterker overtuigende invloed op ons dan de tekenen die, al zijn ze ook buitengewoon en bijzonder, tenslotte toch enige overeenkomst vertonen met de tekenen die door menige magiër en priester gedaan worden met behulp van geheel natuurlijke, maar ons onbekende middelen en krachten, en die de vrije wil en het verstand van de mensen altijd veel meer geschaad dan ooit, waar of wanneer ook, nut gebracht hebben.
[5] Maar toch danken wij U, o Heer en Meester, ook voor de grote tekenen die U hier hebt gedaan en ook voor de mooie, heldere dag, die ons door Uw goddelijke macht ten deel is gevallen; want de tekenen die U hier hebt gedaan zullen op onze blinde of bijgelovige dan wel stoïcijnse mensen, die ieder geloof verwerpen, pas in de toekomst, wanneer zij door ons bewerkt worden, een blijvende goede uitwerking hebben.
[6] Wij zijn hier nu met voldoende getuigen, en we hebben nu ook de moed om met alle machten van nacht en duisternis onder de mensen de strijd aan te gaan en in Uw naam te overwinnen; en U, o Heer en Meester, aan wie alle machten en krachten van alle hemelen en van deze aarde onderworpen zijn, zult ons zeker niet in de steek laten bij die strijd voor de levende waarheid, die wij uit Uw heilige mond hebben vernomen!'
[7] Ik zei: 'Daar kunnen jullie, die nu Mijn goede vrienden zijn, volkomen zeker van zijn, en Ik verleen jullie nu ook de macht om zieken in Mijn naam te genezen door jullie handen op te leggen, wat voor ziekte ze ook mogen hebben, en om boze geesten uit te drijven bij degenen van hen die bezetenen zijn. En zodanig door Mij toegerust kunnen jullie wel -maar steeds behoedzaam en wijs -de strijd met de leugen en het zwarte bedrog aangaan, en dan zal de zegepalm niet achterwege blijven.
[8] Maar alles wat jullie in Mijn naam doen en zullen doen, moeten jullie uit liefde doen, om in het hart van degenen die jullie voor Mijn rijk hebben gewonnen, de liefde te wekken en tot leven te roepen.
[9] Als de liefde in hun harten krachtig en volleven is geworden en zij jullie wederliefde willen bewijzen, laat dat dan met een blijmoedig hart ook toe; want alleen de machtige liefde en wederliefde brengen elkaar tot leven en wekken een volmaakt, nieuw leven!
[10] Maar in het begin moeten jullie, aangezien jullie als eersten vanuit Mij met de ware liefde zijn vervuld, ook alleen met die liefde beginnen te werken! Want als iemand, die graag een goede vrouw zou willen nemen, naar de hand van een jonge vrouw dingt, en naar haar ouders toegaat om zijn wens uit te spreken, maar daarbij zowel de jonge vrouw als haar ouders niets van liefde laat blijken, maar alleen direct naar de omvang en waarde van haar schatten informeert -zal die ooit de liefde van de jonge vrouwen haar ouders voor zich winnen? Ik denk dat hij het gewenste doel maar moeilijk zal bereiken. Want wie de liefde niet heeft, zal waarschijnlijk ook geen wederliefde vinden. Wie echter met alle liefde wederliefde zoekt, zal die ook vinden; en als hij die heeft gevonden, moet hij zich er niet van afkeren, als ze hem met alle vreugde metterdaad tegemoet komt.
[11] Kijk naar Mij, en neem allen een voorbeeld aan Mij! Ik ben ongeroepen uit zuivere liefde voor jullie hierheen gekomen en heb jullie direct ook alle liefde bewezen, zonder van iemand enige vergoeding te verlangen; maar omdat jullie Mij herkend hebben en Mij nu met alle liefde tegemoetkomen, neem Ik die liefde van jullie ook met een blijmoedig hart aan en versmaad het niet om met Mijn leerlingen aan jullie tafel te eten en te drinken. Als Ik dat niet zou doen, zou dat jullie in je hart dan blij maken?Vast niet! Bewijs de mensen dus eerst liefde zonder vergoeding, en als de mensen op hun beurt jullie dan met alle liefde tegemoet komen, neem dan -maar altijd met mate van hen aan wat ze jullie aanbieden!
[12] Als jullie zo handelen, zullen jullie Mijn rijk op deze aarde wereld: ruimschoots onder de mensen verbreid hebben en geen nood hoeven te lijden.
[13] Zoals hoogmoed, toorn, afgunst, hebzucht en meer van dergelijke Zonden hetzelfde bij andere mensen oproept, zo roept ook de ware, belangeloze liefde zichzelf op bij de andere mensen; doe daarom alles uit liefde, dan zullen jullie daardoor het zaad van de liefde in de harten van andere mensen zaaien, en die zal voor hen en voor jullie reeds hier weldra tot een zegenrijke oogst worden, en meer nog aan gene zijde, in het andere, eeuwige leven van de ziel door Mijn geest van liefde in haar!' .
[14] Allen begrepen deze woorden van Mij goed, en ze beloofden ze in de geest van de volle waarheid uit te voeren.
«« 84 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.