De macht van de liefde

Leopold Engel - Leopold Engel: Het Grote Johannes Evangelie (deel 11)

«« 26 / 77 »»
[1] Daarop zei Raël: 'Heer en Meester, die belofte vervult mij met grote blijdschap, want ik weet immers wie mij die geeft, en dat die daarom ook heel zeker in vervulling zal gaan. Daarom vraag ik ook niet verder, maar laat ik alles over aan Uw liefde en barmhartigheid.
[2] Maar het is mij toch wel toegestaan iets anders te vragen?! U zei dat het gevoel voor kunst een maatstaf is voor de geestelijke vooruitgang van volkeren, in zoverre daaruit hun geestelijk bevattingsvermogen blijkt. De Grieken en door hen ook de Romeinen hebben beslist een hoge graad bereikt in de vreugde van het scheppen van kunstwerken; maar het valt toch niet te ontkennen dat hun zeden niet op de hoogte van het zuivere, geestelijke gevoel staan. Hoe valt dat te verenigen met Uw woorden?'
[3] Ik zei: 'Ik heb jullie gezegd dat de mens zijn open ziel, die hem pas in staat stelt zuiver kunstzinnig te gaan scheppen, evengoed verkeerd kan richten. Als de ziel in staat is om indrukken te ontvangen, kan zij die naar believen vorm geven -maar een puur dierlijk mens zal nooit een ideaal kunstwerk scheppen. Ook de ontvankelijkheid om slechte dingen op te nemen veronderstelt het openstaan van de ziel. En vanaf het ogenblik dat een zondaar, die zich tot dan toe met liefde in allerlei zinnelijkheden heeft gestort, door zijn wil moed vat om zijn slechte liefde te vernietigen, kan in diezelfde mate de ware liefde binnenkomen en werken.Als dat niet zo zou zijn, zouden er geen plotselinge bekeringen bestaan, die jullie zelfal in het leven aan Mijn zijde hebben waargenomen; want het komt daarbij altijd aan op de kracht van de liefde, onverschillig of die slecht of goed is. Van welke aard die is, herkent men direct aan haar werken.
[4] Daarom moet iemand nooit zijn broeder, die nog gevangen zit in slechte liefde en door de kracht daarvan zelf slechte werken doet, verdoemen en beschimpen, maar medelijden met hem hebben en hem door de eigen, rechtvaardiger liefde tot een ommekeer proberen te bewegen; want degene die hem beschimpt weet niet, of Ik niet een krachtige wils stimulans zend ter ondersteuning, waardoor degene die schijnbaar verloren was heel snel zijn slechte liefde in goede verandert en nu in geestelijk opzicht gerechtvaardigder voor Mij staat dan degene zelf die hem beschimpte.
[5] Zou Ik zoveel moeite doen voor de verloren zoon, als Ik niet wist hoe groot en alomvattend zijn liefde is, die nu verkeerd gericht is, maar weer naar Mij gericht kan worden? Alleen vanwege het feit dat die omslag bij iedere gevallen geest en mens in een handomdraai kan plaatsvinden, gebeurt het ook dat de Vader Zijn zonen niet vervloekt, maar medelijden met hen heeft, hen met liefde lokt,ja hen Zelf opzoekt, opdat zij de weg naar het Vaderhuis vinden! .
[6] Wat voor liefde en geduld daarvoor nodig is, kunnen jullie gemakkelijk beseffen als jullie kijken naar de enorme omvang van de slechtheid en verdorvenheid in de wereld, die juist nu in dit land zijn hoogtepunt heeft bereikt, opdat de goddelijke liefde, als tegenwicht en sterkere macht, al die slechtheid bij elkaar verzwelgt en in zichzelf vernietigt. Een kleinere macht kan geen grotere in zich opnemen, tenminste niet geestelijk, maar alleen een grotere kan de zwakke re omarmen en die tenslotte zonder schade in zichzelf doen verliezen, zoals ook gebeurt.
[7] Wat nu de Grieken en Romeinen betreft, die volkeren zullen evengoed ten onder gaan, wanneer ze de geestelijke eigenschappen die zij hebben ontvangen, te veel voor hun goede leventje en het opwekken van hun zinnelijkheid aanwenden. Het zal niet ontbreken aan vermaningen op de juiste tijd. Maar als ze zich daar niet aan storen, moet zo'n zweer aan het lichaam weggebrand en dikwijls onder hevige pijn uitgesneden worden, opdat het lichaam behouden blijft.
[8] Maar Ik kan je zeggen dat de volkeren tot nu toe nog niet de stevigheid in zichzelf hebben gevonden om voortdurend in zichzelf zuiver te blijven. Die stevigheid kan pas door langzame discipline en moeizame opvoeding worden bereikt.
[9] Ik,jullie Leermeester, ben echter naar de aarde gekomen om hun de beste wegen te wijzen. En omdat Ik de Leermeester en de Wijze aller werelden ben, zal het doel ook heel zeker bereikt worden -weliswaar langs wegen die een vleselijk mens verkeerd zullen voorkomen, maar die voor een mens die reeds in het vlees geestelijk gewekt is en voor een zuiver geestelijk mens gemakkelijk te begrijpen zullen zijn.'
[10] Daarop zei Raël: 'Heer, wat U ons nu hebt verteld, is beslist heel waar en juist, en niemand kan daar hoe dan ook aan twijfelen, omdat U, die de Heer Zelf bent, het ons Zelf verklaart en meedeelt. Er is echter een speciale vraag, die ik mijzelf al vaak heb gesteld en nooit heb kunnen beantwoorden, en die is: waarom zijn nu de Joden eigenlijk het geroepen volk, en waarom bent U eigenlijk juist hier nedergedaald?
[11] Ikzelf als Jood ben er in ieder geval heel gelukkig mee dat ik een loot van dit begunstigde volk ben; maar aan de andere kant kan ik in mijn vrijdenkend gemoed ook niet verhelen dat tegenwoordig juist de Joden, ondanks dat ze de Messias verwachten, verreweg de meest ongeschikte bodem bieden voor het verbreiden van een geestelijke leer voor de ziel, zoals U die biedt. Daar zouden de Romeinen en Grieken wel eens veel geschikter voor kunnen zijn, omdat ze immers al sinds lange tijd door hun filosofie te kennen hebben gegeven hoezeer ze verlangen naar iets beters dan hun godenleer biedt. Ook zou er bijvoorbeeld vanuit Rome een veel snellere verbreiding van Uw leringen te verwachten zijn dan vanuit het verstokte Jeruzalem. De Joden zijn waarschijnlijk met niets anders gediend dan met een zeer grote machtspositie, die zij zeker wensen, en alle ware kennis van de ziel is bij hun te koop tegen de prijs,Jeruzalem voor Rome verruild te zien.
[12] In Uw alwetendheid hebt U dat toch zeker allang voor Uw komst geweten! Wat is dan de eigenlijke reden, waarom U dan toch dit ondankbare volk hebt uitverkoren?'
«« 26 / 77 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.