De ontwikkeling van het joodse volk

Leopold Engel - Leopold Engel: Het Grote Johannes Evangelie (deel 11)

«« 28 / 77 »»
[1] (De Heer:) 'Zolang een volk zich op het juiste punt van de naar buiten strevende richting bevindt, is het in Mijn ogen ook goed en zal het derhalve uiterlijk ook een sterk en machtig volk zijn, zoals bijvoorbeeld de Romeinen nu, die de aarde beheersen.
[2] Nu verbazen jullie je en denken: 'Hoe is het mogelijk dat een volk in Gods ogen goed is, terwijl het niet eens het geloof in God bezit, maar in vele goden gelooft?'
[3] Welnu, Ik zeg jullie dat het er op dit ogenblik weinig toe doet hoe de naam luidt, als de innerlijke voorstelling van het hart, waarmee de heerschappij van de Godheid wordt erkend en liefgehad, maar waarachtig en echt is!
[4] Als bijvoorbeeld een Romein, die vast in zijn heidense goden gelooft, hen eert, en zijn best doet een juiste levenswandel vol rechtvaardigheid en afschuw van het kwaad te leiden, overeenkomstig zijn geweten en het ontzag voor de almachtige, hoogste krachten - denk je dan dat hij, die ware deugden nastreefde, dan verdoemd zal worden omdat hij in Jupiter of Minerva heeft geloofd? Zeker niet, en het zal gemakkelijk zijn hem de kennis van de ene God bij te brengen, wiens wezen niets anders verlangt dan de goden die hij tot dan toe vereerde, namelijk zedelijke volkomenheid te beoefenen en na te streven, zoals jullie dat bij veel Romeinen zelf hebben waargenomen.
[5] Ik zeg jullie daarom: kijk altijd naar het hart van een mens, en laat het jullie in eerste instantie niet uitmaken hoe de liefde van die mens jegens God tot uitdrukking komt!
[6] Rome is machtig geworden, omdat het de Romeinse wetten zijn die de beste bodem voor Mijn komende rijk kunnen leggen. En zolang de Romeinen streven om daarnaar te handelen, zullen ze ook blijven wat ze zijn.
[7] De naar buiten strevende volkeren zullen daarom ook geoefend zijn in de juiste wilskracht en taaiheid van het lichaam; de naar binnen strevende volkeren bezitten meer de taaiheid en het vasthouden aan dat wat van oudsher overgeleverd is, wat jullie goed kunnen zien als je de Romeinen en Joden met elkaar vergelijkt.
[8] De Romeinen zijn daarom ook het volk van de verovering, van de neiging zich steeds meer uit te breiden - de Joden zijn het volk van het behouden, en vinden het zelfs strafbaar om de traditionele grenzen te overschrijden. Door dat afsluiten naar buiten toe is het Joodse volk echter ook moeizaam opgevoed om de innerlijke kern te bewaren.
[9] En met dezelfde taaiheid waarmee ze tot nu toe de voorschriften van Mozes hebben vastgehouden -die weliswaar door veel starre woordenkramerij zijn overwoekerd maar die toch in zichzelf waar en echt zijn -zouden ze even precies Mijn nieuwe woord bewaren, als ze het maar wilden aannemen. Door die duizenden jaren lange opvoeding zijn ze heel goed in staat de waarheid van Mijn leer te herkennen. Maar nu hebben zij ook het juiste middelpunt verlaten, en in plaats van zegelbewaarders te blijven zijn ze hardnekkig, verstokt en ontoegankelijk voor vernieuwing geworden -uit traagheid, waarin de deugd van volharding is omgeslagen.
[10] Andere volkeren, die naar buiten streven, zullen later op soortgelijke wijze handelen, maar dan tegengesteld; want het uitdragen naar buiten, om te verspreiden, verliest zich gemakkelijk in onbestendigheid, oppervlakkigheid en zinnelijke lust.
[11] Als er eenmaal een standpunt is bereikt dat heeft aangetoond dat de middenweg de gulden weg is, nemen ook de volkeren in later jaren die weg het liefst en zullen niet meer helemaal een andere richting inslaan, zoals nu en ook later nog zal gebeuren. Met het vrijkomen van de vele miljarden oergeesten, die de weg door het vlees zullen hebben afgelegd, zal er ook een heel andere verhouding tussen de geestenwereld en de mensheid intreden. Want hoe meer geesten de weg van het vlees hebben voltooid, des te meer neemt hun invloed toe op diegenen, die als mensen hun verandering van de sfeer van de wijsheid naar de sfeer van de liefde willen bewerkstelligen.
[12] Dan ontstaat er een geweldig dringen van degenen die eveneens het voornemen hebben de weg te voltooien, en een soort zorg van hen die de weg reeds achter de rug hebben. Hand in hand met dat gedrang zal en moet er ook een toename van het menselijke geslacht plaatsvinden; want het aantal leerlingen neemt steeds meer toe, en een andere school dan deze aarde is er niet.
[13] Omdat dat laatste zo is, kon Ik nergens anders dan juist hier nederdalen en ook weer nergens anders dan onder het Joodse volk, dat in zijn wet en zijn voortschrijdende ontwikkeling de zaadkorrels draagt door welke alleen de vrijheid van geest en wil ontwikkelen. Maar omdat dit zaad door de al te grote starheid van dit volk gevaar liep te verdrogen en onvruchtbaar te worden, kom Ikzelf en wek en bevrucht Ik het tot een des te groter vermogen om nieuw opbloeiend leven voort te brengen.
[14] Of de Joden nu verder nog aanspraak zullen maken op hun taak als verdedigers en zegelbewaarders, ook van deze nieuwe leer, ligt aan henzelf. Maar ook al blijven ze star en erkennen ze Mij niet, dan blijven ze krachtens hun jarenlange scholing toch het uitverkoren volk Gods en kunnen te allen tijde, ook in de komende duizenden jaren, evenals de verloren zoon de weg naar het Vaderhuis vinden, en zullen ook opgenomen worden. Er zal wel veel rampspoed voor nodig zijn voor ze omkeren en ze zullen nog lange tijd varkens moeten hoeden.
[15] Ik weet weliswaar dat alle moeite bij dit volk nu vergeefs is, en ze zullen Mij ook het uiterste kunnen aandoen, opdat niemand zal zeggen dat het heeft ontbroken aan tekenen waarmee een profeet zich kenbaar maakt; maar zelfs het grootste teken zal hier niets uithalen! Daarom zal ná Mij ook de tijd aanbreken dat er niet meer door tekenen wordt gewerkt, maar alleen door het woord, zoals Ik dat tegen jullie spreek, dat veel meer geloof wekt dan dwingende wonderen.
[16] Nu weten jullie waarom de Joden het uitverkoren volk zijn en waarom hier zulke grote dingen gebeuren. Er rest alleen nog om te vertellen waarom er geen stappen ondernomen worden om deze schijnbare misslagen te verhinderen -waarom toegelaten werd dat er in het geheel geen gelijkmatige, kalme ontwikkelingsgang plaatsvindt!'
«« 28 / 77 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.