Cyrenius meldt de wederopstanding van zo'n 200 schijndoden. Hij geeft blijk van zijn stijgende belangstelling voor het vreemde meisje. Jozef heeft zo zijn bedenkingen. Drievoudig Romeins huwelijksrecht

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 100 / 302 »»
[1] Cyrenius zei nu: 'Broederlijke vriend, heb over die lijken maar geen zorgen, want in de loop van de nacht zijn tweehonderd ervan weer bij kennis gebracht. Ik ben de hele morgen bezig geweest met voor hun onderkomen te zorgen.
[2] Als er bij het puinruimen nog meer gave lijken gevonden zullen worden, dan zal daarvoor op dezelfde wijze worden ge­zorgd, als voor de tot nu toe reeds geborgenen.
[3] In het kort gezegd is dit alles, en dat is voor mij bij lange na niet zo interessant als die jonge doch­ter, die volgens jouw uiteraard zeer geloofwaardige mededeling, de dochter zou zijn van een ver­ongelukte Romeinse patriciër!
[4] Zorg dus nu eerst maar dat ik precies te horen kom, hoe het met dat kind zit, opdat ik alles in het werk kan stellen wat voor het welzijn van deze wees nuttig is.
[5] Ik zei je toch al dat ik vrij­gezel ben en geen kinderen heb. Zou zij dan nog beter af zijn, dan wanneer ik, broeder van de kei­zer, haar tot vaste echtgenote neem?!
[6] Dat is de reden, waarom de geschiedenis van dit meisje mij zo­zeer ter harte gaat!
[7] Je moet mij dus nu direct in de gelegenheid stellen om met dit heerlijke kind te spreken en te overleggen!'
[8] Jozef echter antwoordde hem: 'Waarde vriend en broeder, zojuist zei je me, dat je vrijgezel bent, terwijl je me toch zelf in Tyrus verteld hebt dat je met een vrouw getrouwd bent, maar bij die vrouw geen kinderen hebt!
[9] Hoe moet ik dat verstaan? Ik meen wel te weten, dat je, als je eerste vrouw onvruchtbaar is, wel een tweede vrouw mag nemen, maar hoe je als getrouwd man nog vrijgezel kunt zijn, daar begrijp ik niets van! Daarover zou je wat duidelijker kunnen zijn!'
[10] Cyrenius moest nu wel even glimlachen maar zei vervolgens: 'Beste vriend, ik bemerk dat je met de wetten van Rome niet goed op de hoogte bent; ik moet dus een en ander even toelichten ­luister dus:
[11] Wij Romeinen hebben een drievoudig huwelijksrecht. Twee van die huwelijken zijn wettelijk niet bindend; er is er maar één bindend.
[12] Volgens de twee niet-bin­dende wettelijke regelingen kan ik mij zelfs met een slavin verbin­den, maar dan heb ik nog geen vaste echtgenote, slechts een wet­telijk toegestane bijslaap. Ik blijf dus desondanks vrijgezel, zodat ik te allen tijde dan nog een werke­lijke echtgenote kan nemen, die past bij mijn staat en stand.
[13] Het verschil tussen de eer­ste twee niet - bindende regelingen bestaat hierin, dat ik in geval één een concubine kan nemen, zonder de minste verplichting om haar volgens de wet ooit tot echtgenote te nemen.
[14] In geval nummer twee kan ik een dochter nemen van een fa­milie van gelijke stand zonder di­rect verplicht te zijn om haar tot rechtmatige vrouw te nemen, mits ik daarbij conditioneer dat ik bij haar eerst het recht heb om één tot maximaal drie levende kinderen te verwekken, waarvan dan weer minstens één een jongen moet zijn; tegenover haar ouders ver­plicht ik mij dan, om haar daarna tot wettige echtgenote te nemen!
[15] Pas in geval nummer drie is de wet van toepassing, volgens welke ik voor het altaar van Hy­men door een daartoe speciaal be­noemde priester word getrouwd met een vaste wettelijke echtge­note. Eerst daarna is men vrij­gezel af en definitief getrouwd.
[16] Volgens de thans vigerende wetten wordt de vrijgezellenstatus dus niet opgeheven, noch door een eerste samenwoning (nuptias capere ), noch ook door een proef­huwelijk (patrimonium facere), maar alleen door het echte derde huwelijk! (uxorem ducere).
[17] Het is dus zo, dat wij kun­nen samenwonen, een proefhu­welijk sluiten en definitief wette­lijk trouwen. De vrijgezellenstaat wordt uitsluitend door het laatste opgeheven!
[18] Ik ben daarom eens te meer vrijgezel, omdat ik bij mijn con­cubine geen kinderen kan verwek­ken, en zelfs zou ik vrijgezel blij­ven als ik wel kinderen van haar hebben zou, omdat concubinaats-­kinderen geen recht op de vader kunnen doen gelden, tenzij de vader hen met keizerlijke toe­stemming adopteert!
[19] Nu ben je dus volledig inge­licht, en verzoek ik jou om ook mij nu verder op de hoogte te stel­len van de geschiedenis van dit meisje, want voor zover het van mij afhangt: ik ben vast besloten om haar direct en definitief te huwen!'
[20] Toen Jozef dit allemaal van Cyrenius had gehoord, zei hij: Als dat dan zo is, dan wil ik nog eerst zelf met het meisje spreken, haar op de hoogte stellen en haar erop voorbereiden, opdat ze niet flauwvalt of zich dood schrikt van­wege dit voorstel!'
«« 100 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.