Jozef regelt het bruiloftsmaal. Het aantrekken van de feest­kleding. De stralende feestgewaden van de engelen. De schroom van Cyrenius en de anderen. Het uittrekken van de feestkleding

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 119 / 302 »»
[1] De zonen van Jozef kwamen nu de kamer binnen en zeiden tegen hun vader: 'Vader, we hebben een rijkelijk voorziene maaltijd ge­reed staan.
[2] Als U het goed vindt willen wij nu de grote eettafel dekken en dan de maaltijd opdienen.'
[3] Jozef zei: 'Goed kinderen, doen jullie dat, maar trekken jul­lie wel je nieuwe kleren aan, want we vieren vandaag de bruiloft van Cyrenius!
[4] Ook jullie moeten daarbij aanzitten, en dus moeten jullie ook feestelijk gekleed zijn! Doet dus alles wat jullie weten dat pas­send en juist is!'
[5] Jozefs zonen maakten dus de tafel op en deden verder ook alles zoals Jozef het graag had.
[6] Maar nu kwamen ook de bei­de jongelingen naar Jozef toe en zeiden:
[7] 'Vader Jozef, wat vindt U er­ van, de kleding, die wij nu dragen, dat is onze werkkleding, moeten wij nu eigenlijk ook niet echte feestkleding aantrekken?'
[8] Jozef antwoordde: ' Jullie zijn engelen van de Heer en wat jullie daar aan hebben dat is zo al een allerprachtigst feestgewaad; waarom dan nog iets anders?'
[9] De jongelingen zeiden ech­ter: 'Het gaat er maar om, dat wij niemand ergeren; wij willen niet anders doen, dan wat u aan uw zonen bevolen hebt. Ook wij wil­len dus in feestgewaad aan uw ta­fel deelnemen!
[10] Staat u ons toe ons even te­rug te trekken, dan kunnen wij ons, net als uw zonen, verkleden.'
[11] 'Nu, als jullie dat dan -on­getwijfeld vanwege de Heer -no­dig vinden,' zei Jozef, 'doet dat dan maar! Jullie bent nu eenmaal des Heren dienaren en kent Zijn Wil ongetwijfeld het beste; doet dus maar dienovereenkomstig!'
[12] De beide jongelingen gin­gen dus de kamer uit en kwamen al spoedig weer terug samen met de zonen van Jozef en met alle andere jongelingen, maar nu wa­ren zij gehuld in stralende kle­dij. ..als waren ze bekleed met het fraaiste morgenrood.
[13] Hun gezichten, handen en voeten straalden als de opkomen­de zon!
[14] Cyrenius en zijn gevolg wa­ren met stomheid geslagen bij het zien van deze onvergelijkbare majesteitelijke pracht!
[15] IJlings zei Cyrenius tegen Jozef, geïmponeerd als hij was:
[16] 'Verhevenste vriend, nu heb ik de grenzeloze heerlijkheid van jouw Huis pas goed leren ken­nen! Laat mij dus nu maar liever weggaan, want deze Heerlijkheid zal mij nog verteren!
[17] Waarom moest je nu je zo­nen opdragen zich te verkleden?! Als je dat niet had gedaan, zouden de dienaren des Heren ongetwij­feld hun oorspronkelijke eenvoud en hun nederige kledij gehand­haafd hebben!'
[18] Door deze woorden kwam ook Jozef, die eveneens in adem­nood naar deze superglans had staan staren, weer tot zichzelf. Dadelijk gaf hij zijn zonen op­dracht om opnieuw hun normale werkkleding aan te trekken.
[19] De zonen van Jozef ver­dwenen dus en ook de jongelin­gen gingen weg om van kleding te wisselen. Samen met Jozefs zonen kwamen ze daarna terug, opnieuw in hun oorspronkelijke eenvoud gehuld.
[20] Nu was Cyrenius van zijn beklemmende gevoel bevrijd, zo­dat hij zich met zijn vrouw rustig aan tafel kon begeven. Vervol­gens deed dat ook zijn gevolg.
[21] Hij zat met de zijnen aan het hogere gedeelte van de tafel, terwijl Jozef, Maria met het Kind­je, Eudokia, Jozefs zonen en de jongelingen aan het lagere gedeel­te aanzaten. En nadat Jozef de lofzang voor tafel beëindigd had, kon iedereen met eten en drinken aanvangen.
[22] Er waren een paar officie­ren, onder wie de stadscomman­dant, die zich koesterden in het zalige gevoel van lijfelijk aan te zitten aan de godentafel op de Olympus, zozeer waren ze over­rompeld door dit bovennatuurlij­ke karakter van Jozefs huisgezin, en zo weinig notie hadden zij er feitelijk van!
«« 119 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.