Een naderende onweersbui. Jozef geeft raad. Voorgevoelens van de leeuwen. Hun vlucht naar het bos

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 131 / 302 »»
[1] De andere leden van het gezel­schap, die zich eerder in alle rich­tingen over de uitgestrektheid van de brede bergtop hadden ver­spreid, kwamen kort na elkaar met bedrukte gezichten terug.
[2] Zij hadden namelijk gezien, dat zich in het zuidwestelijke deel van Egypte enorme zwarte wol­ken samenpakten, hetgeen altijd de komst van zware stormen betekent.
[3] In noordoostelijke richting, naar de kant van Ostracine was de lucht weliswaar nog volkomen helder, maar des te huivering­wekkender zag het er aan de an­dere kant van de berg, zoals ge­zegd in zuidwestelijke richting uit!
[4] De terugkerenden drongen daarom aan op een snelle terug­tocht.
[5] Maar Cyrenius zei: ' Als dat nodig is, zullen wij het gauw ge­noeg van de machtige wijzen hier te horen krijgen!
[6] Zolang zij er rustig onder blijven, hoeven ook wij er geen grijze haren van te krijgen!'
[7] Maronius en de stadscom­mandant wierpen echter tegen: 'Gelijk hebt U, maar gaat U eens op die kleine heuvel staan, en kijkt U eens in die richting, dan zult U ongetwijfeld onze mening delen!
[8] Daar ziet het er namelijk uit alsof alle furiën samen de aarde in een keer in brand hebben gesto­ken!'
[9] Nu vroeg Cyrenius dan maar aan de lichtelijk sluimerende Jozef:
[10] 'Broederlijke vriend, heb je gehoord, welke waarschuwing deze mensen hier aan mij geven?'
[11] Maar Jozef antwoordde: 'Ik was een dutje aan het doen, en ik heb geen idee waar jullie het over gehad hebben. ,
[12] 'Sta dan maar eens op,' zei Cyrenius, 'en ga maar eens met mij op dat heuveltje, dan zal je direct duidelijk worden, waarover wij het hadden! 
[13] Jozef stond nu inderdaad op en ging met Cyrenius het heu­veltje op.
[14] Daar aangekomen, wees Cyrenius dadelijk op de zeer drei­gend uitziende naderende storm.
[15] Jozef zei: 'Wat zou je dan willen doen?
[16] Vluchten soms? Waarheen dan? Binnen een kwartier zal die storm ongetwijfeld hier zijn!
[17] Minstens anderhalf uur hebben we nodig om in Ostracine te komen. De storm zal ons allang hebben ingehaald voordat we door het bovenste gedeelte van het bergwoud heen zijn!
[18] En wat zullen we dan in die onveilige holle weg moeten doen, als we omringd zullen zi jn door talrijke wilde beesten, die bij zwaar weer graag in dergelijke ra­vijnen gaan schuilen?!
[19] En stel dan eens dat er dan boven onze hoofden een wolk­breuk losbarst, en dat de daardoor veroorzaakte stromen ons dan meedogenloos meeslepen de diepte in. ..wat moeten we dan?
[20] Mij dunkt dat we er beter aan zullen doen hier boven te blij­ven; hier kunnen we hoogstens nat worden, terwijl ons daaren­tegen in het bos allerlei onheil kan overkomen.
[21] Met deze raad tevreden, ging Cyrenius met Jozef weer te­rug naar hun plaatsje onder de vijgeboom.
[22] Cyrenius' gezelschap trok echter een zeer bedenkelijk ge­zicht. ..en dat vooral, toen zij de drie leeuwen plotseling zagen op­springen en het bos invluchten.
[23] Maronius richtte zich nu zelf maar tot Jozef: 'Kijk, die drie ons trouw gebleven dieren hebben vast een voorgevoel van de ramp, die ons hier te wachten staat; ze hebben hun heil gezocht in ~de vlucht! Moeten wij niet hetzelfde doen?'
[24] Maar nu zei Jozef: 'Niet van de dieren moet een mens Ieren wat te doen, maar van de Heer van de natuur Zelf!
[25] Ik acht mijzelf verstandiger dan een dier; daarom blijf ik hier , wacht rustig de storm af, en breek pas op als die voorbij is. .., ge­steld dat er een komt!' Met deze beslissing stelden zich allen tevre­den, en ze bleven daar in bange afwachting.
«« 131 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.