De ontvangst door de thuisblijvers ten huize van Jozef. Joëls verhaal. De drie leeuwen als lijfwacht voor Cyrenius

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 134 / 302 »»
[1] Toen ze bij de villa terug waren, werd het gezelschap door Jozefs zonen, maar vooral ook door de thuisgebleven jongelingen, aller­hartelijkst begroet.
[2] De zonen van Jozef lieten hun vader nu eerst zien wat zij intussen allemaal hadden gedaan om aan zijn wensen zo goed moge­lijk"te beantwoorden.
[3] Intussen vertelde de oudste zoon aan Jozef, wat er in de om­geving van Ostracine inmiddels al­lemaal voor wonderlijks was ge­beurd.
[4] Vooral de plotselinge brand in de stedelijke residentie had alle bewoners verschrikt!
[5] Maar toen deze zich op­maakten om de brand te blussen, was die ineens gedoofd, en was er van het geweldige vuur zelfs geen spoor meer te ontdekken geweest!
[6] 'En daarna zagen we plotse­ling dat de berg zich in vurige wol­ken hulde en dat duizenden blik­sems elkaar als het ware verdron­gen!
[7] Wij dachten, zo moet de Sinaï er hebben uitgezien bij de Openbaring Gods aan onze Vade­ren.
[8] Wij maakten ons grote zor­gen om jullie, maar de jongelin­gen hebben ons getroost en ons verzekerd, dat geen van jullie ook maar een haar zou worden ge­krenkt!
[9] Op het moment, waarop zich die verhulling van de berg in vurige wolken begon te voltrek­ken, werden wij overigens toch nog hevig verschrikt:
[10] Vanuit de richting van de berg renden er namelijk drie ge­weldige leeuwen met grote spron­gen op ons af!
[11] Wij schrokken vreselijk, maar de jongelingen zeiden: 'Weest maar niet bang; deze die­ ren zoeken beschutting in de wo­ning van Hem, aan Wien alles moet gehoorzamen!'
[12] En ja hoor, zo was het! De drie leeuwen renden onmiddellijk onze wagenloods in; daar zitten ze nu nog, rustig en kalm!
[13] Toen de storm was gaan lig­gen, zijn wij er met enkele jonge­lingen heen gegaan om die reus­achtige dieren te bekijken.
[14] Direct kwamen ze overeind en gaven ze onmiskenbare teke­nen van genegenheid en vriend­schap!'
[15] Nu zei Jozef: "t Is best zo, m'n jongen, wij hebben dat ook allemaal beleefd! Bijna was je verhaal mij wat al te lang gewor­den!
[16] Ga nu maar eens het eten op tafel zetten. Wij hebben alle­maal behoefte aan versterkingen, de bergtocht heeft ons flink vermoeid! ,
[17] Direct gingen de zoons, sa­men met de overige jongelingen naar de keuken en de provisieka­mer, en in korte tijd was alles ge­reed.
[18] Cyrenius zei het maar ui­terst vreemd te vinden, dat de drie wilde beesten hun toevlucht hier hadden gezocht, in plaats van in hun holen te kruipen.
[19] 'Straks blijven ze nog hier,' zei hij, 'om het huis te bewaken; daar bestaan namelijk bij deze diersoort al enkele voorbeelden van!'
[20] Jozef zei: "t Is mij allemaal wel best, als dat is wat de Heer zou willen.
[21] Maar, het zou evengoed kunnen zijn, dat die dieren jou volgen om je schip te bescher­men.'
[22] Cyrenius sprak: 'Dat zal mij ook best zijn, als de Heer dat zou willen! Alhoewel de Heer mij ook best zonder die leeuwen kan beschermen!'
[23] Terwijl hij dit zei kwamen nu de leeuwen te voorschijn, stel­den zich rondom Cyrenius op, en gaven hem blijken van hun gene­genheid!
[24] En Cyrenius zei: 'Dat is merkwaardig! Beste broeder, als jij ook maar iets zegt, dan gebeurt dat dadelijk al!'
[25] N u zeiden de beide jongelingen: 'Vannacht nog zullen deze drie leeuwen U goede diensten bewijzen !
[26] De Heer kent immers altijd de meest geëigende middelen om iemand te helpen!
[27] Dergelijke dieren waren reeds vaker in goddelijke dienst, en dat is dan ook de reden dat ze nu wéér zijn uitverkoren, en wel om U in een dringende zaak van dienst te zijn! Zó geschiede het!'
«« 134 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.