Vrolijk spelletje van Jacob met het Kindje. Jozefs berisping en treffend antwoord van Jacob. Eudokia 's droom en haar prachtige getuigenis voor de Heer

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 160 / 302 »»
[1] Zoals gewoonlijk was in het huis van Jozef de volgende mor­gen reeds een uur voor zonsop­gang iedereen druk in de weer, en het Kindje zelf lag heel opgewekt in de wieg te trappelen, terwijl Het zachte zangerige baby geluid­jes liet horen.
[2] Jacob speelde met het Kind­je op de hem eigen manier, waar­bij hi j de Heer der oneindigheden allerlei bewegingen met de hand voordeed en daarbij zong en floot.
[3] Maria lag echter nog te bed en sluimerde. Jozef, in zijn mor­gengebed verzonken, verweet Ja­cob min of meer dat hij zo veel lawaai maakte, zonder acht te slaan op het bidden van hemzelf, noch op het feit dat de moeder nog sluimerde.
[4] Jacob verontschuldigde zich zeggend: 'Maar Vaderlief, de Heer van Hemel en Aarde heeft er plezier in, dat ik mij zo met hem bezighoud.
[5] We moeten toch altijd doen, wat de Heer aangenaam vindt!
[6] Wat ik doe bevalt de Heer, dat ziet u toch; hoe kan dat u dan tegenstaan?
[7] En Zijn moeder zou ook ze­ker niet zo heerlijk sluimeren, in­dien wij beiden, het Kindje en ik, minder gerucht zouden maken, denk ik.
[8] U moet mij dus maar verge­ven, Vaderlief, en mij, alhoewel ik in uw ogen dikwijls wat uitgela­ten doe, maar niettemin de Heer aangenaam ben, verdere verwij­ten besparen. 
[9] Jozef antwoordde: ' Ja, ja, al­les goed en wel, en ik vind het inderdaad fijn, dat je zo goed met het Kindje kunt omgaan,
[10] maar je moet toch voortaan niet meer zoveel lawaai maken als je ziet dat nog iemand slaapt, en iemand anders in gebed verzon­ken is!'
[11] Jacob dankte Jozef welis­waar voor deze les, maar stelde nu de volgende vraag:
[12] 'Als u, zoals daar net, tot God bidt, tot welke God bidt u dan eigenlijk?
[13] Naar wat ik nu over dit Kindje weet, kan er onmogelijk ergens, waar dan ook, een grotere of echtere God bestaan dan dit Kindje is, gezien de zeer duidelij­ke getuigenissen uit de Hemel!
[14] En als dat het geval is vol­gens de profeten. ..en volgens de vele wonderen, die ervan getui­gen?!
[15] Bij de profeten heet het: "Wie is het, Die van Edom komt...? In bloedrode kleren, van Bosra? Stralend in Zijn feestgewa­den. ..? En trots op Zijn geweldige Kracht. ..? Ik ben Het, Wiens Woord Gerech­tigheid is. ... En Die de Macht heeft om te red­den. ...!
[16] Vader, gisteren nog heeft het Kindje tegenover u deze woorden op Zichzelf betrokken! Wie kan Het dan zijn? Een mens kan zoiets toch zeker niet van zichzelf zeggen?! ...En toch: er is maar een God.
[17] Wie is dan volgens u het Kindje dat zegt: "Ik ben Het, Die Gerechtigheid leert en Die Macht heeft om te redden."?!'
[18] Hierdoor was Jozef werke­lijk overrompeld. Hij zei: 'Werke­lijk Jacob, je hebt gelijk! Jij bent er daar naast de wieg nog dichter bij, dan ik hier op mijn bidstoel!'
[19] Terwijl hij dit zei, kwam ­helemaal in trance van verrukking -Eudokia haar kamer uit, mooi als het morgenrood! Ze viel voor de wieg op haar knieën en aanbad het Kindje!
[20] En, nadat ze zo een half uurtje gebeden had, stond ze op en zei: ' Ja ja, U alleen bent Het. ..en verder is er géén!
[21] Vannacht heb ik in een droom aan de hemel een zon ge­zien die leeg was, en maar weinig licht gaf.
[22] Maar vervolgens zag ik op aarde dit Kindje, stralend als dui­zend zonnen! Van Hem uit ging er een krachtige straal in de richting van die lege zon, die daardoor vol­ledig doorlicht werd!
[23] En in die straal zag ik de engelen, die hier waren, op en af gaan; het waren er ontelbaar ve­len; hun blikken waren onophou­delijk gevestigd op het Kindje! Wat was dat een heerlijk gezicht!'
[24] Nu kwam ook Jozef uit zijn bidhoek te voorschijn om zich he­lemaal aan het Kindje te wijden. Voortaan bad hij veelvuldig bij de wieg.
«« 160 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.