Jozef en de zijnen. Huiselijke zorgen en huiselijke werkzaam­heden. De reusachtige kracht en hulp van Jonatha en diens Godsvertrouwen

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 233 / 302 »»
[1] Hierna riep Jozef zijn vier oud­ste zonen bij zich en zei:
[2] 'Neem dit pond zilver, ga naar de stad en koop daar meel en wat er verder nog in de keuken nodig is,
[3] en kom dan vlug terug om een goed middagmaal klaar te maken; Cyrenius doet mij name­lijk nóg de eer aan om te blijven eten!'
[4] De jongens gingen weg en deden wat hun vader hun had op­ gedragen.
[5] Ook Maria mengde zich nog in het gesprek en fluisterde Jozef in het oor, dat ook de brandhout­voorraad zo ver heen was, dat er met het restje nauwelijks meer een maal kon worden klaarge­maakt.
[6] Nu riep Jozef Jonatha erbij en stelde die op de hoogte van het probleem.
[7] Jonatha sprak: ' Als je mij die grote zware bijl van je geeft, dan zal ik voor je het bos ingaan, daar op die berg;
[8] over 'n uurtje of drie, beloof ik je, heb je hout in overvloed!'
[9] Jozef gaf Jonatha een zware bijl, en deze ging het bos in op de helling van de naastbij gelegen berg, die tot het eigen grondge­bied van de villa behoorde; hakte daar een grote ceder om; deed een sterk touw om de stam, en trok die machtige boom in z'n geheel tot voor Jozefs huis.
[10] Toen hij daar met die ge­weldige boom aankwam, was ie­dereen verwonderd over de enor­me kracht van Jonatha.
[11] Toen namelijk een aantal bedienden van Cyrenius samen probeerden de boom verder te trekken, gelukte hun dat niet.
[12] Met z'n dertigen slaagden zij er niet eens in de boom ook maar een duim te verplaatsen; hij woog dan ook tegen de vijfdui­zend kilo.
[13] Toen zei Jonatha tegen de dienaren van Cyrenius:
[14] 'In plaats van dit nutteloze gedoe kunnen jullie beter wat gro­tere en kleinere bijlen pakken om mij te helpen die stam eens even vlot te kloven!
[15] Dat zal de Heer des huizes dan meer plezier doen, dan wan­neer jullie mijn reuzenkracht pro­beren te meten aan de hand van deze boom, door ijdel gedoe!'
[16] Dadelijk hielpen nu alle mannen van Cyrenius een handje, en met de krachtdadige hulp van Jonatha was de boom in een half uurtje kort en klein.
[17] Jozef was daar erg blij mee en zei: 'Dat is voortreffelijk werk!
[18] Ik verzeker je dat het mij drie dagen gekost zou hebben om zo'n boom klein te krijgen. ..
[19] en jij hebt voor het hele karwei nauwelijks drie uren nodig gehad!'
[20] 'Ja broeder,' zei Jonatha daarop, 'grote lichaamskracht is inderdaad een nuttig iets,
[21] maar dat is nog niets verge­leken met de kracht van Hem, Die bij jou woont, en voor Wiens Adem heel het oneindige heelal beeft! ,
[22] Nu kwam het Kindje vlug op Jonatha toegelopen met de waarschuwing: 'Stil toch Jonatha, verraad Mij niet; Ik weet Zelfwel, wanneer Ik Me moet manifeste­ren!
[23] En als Mijn kracht zojuist niet in jou geweest zou zijn dan had je die boom ook niet aange­kund. -Wees dus maar stil en zwijg daarover!' -Nu hield Jo­natha verder zijn mond; Hij be­greep nu pas, hoe hij die boom zo gemakkelijk de baas geworden was.
«« 233 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.