In Jozefs huis gaat het gemoedelijk toe, hetgeen de kinderen van de buren best bevalt. De kinderen op het dakterras. Zenon breekt zijn nek. De dode wordt tot leven gewekt. Getuigenis van Zenon over Jezus. Jezus' vermaan aan Zenon

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 290 / 302 »»
[1] Na enige tijd trok de liefde toch weer de kinderen van de buren naar Jozefs huis evenals hun ou­ders, ...
[2] Met name gebeurde dat op de zogenaamde vóór-sabbath­dagen (vrijdagen), waarop vooral des namiddags weinig of niet ge­werkt werd.
[3] Op zo'n voor-Sabbath nu kwamen eens verscheidene buren met hun kinderen op bezoek.
[4] De meisjes vonden er het lieflijke gezelschap van de vijf meisjes van Cyrenius die bijzon­der vriendelijk en ook mooi en ijverig waren, en die reeds met heel wat dingen goed op de hoogte waren.
[5] Voor de jongens ging echter de lieve, vrolijke Jezus boven al­les.
[6] Want niet alleen leerde Die hun een massa bijzonder zinrijke spelletjes, die die jongens aange­naam bezig hielden;
[7] maar bovendien vertelde Hij hun vaak heel roerende geschie­denissen als gelijkenissen, zodat de kleine kinderen daarbij hele­maal oog en oor waren.
[8] Ditmaal echter was het dak­terras (onoverdekte en met een balustrade omgeven verdieping van het huis) tot speelplaats geko­zen, omdat tengevolge van een onweersbuitje de grond buiten een beetje te vochtig was.
[9] Gedurende een poosje ging het heel rustig toe op het dakter­ras; de kleine Jezus vertelde toen namelijk enkele zeer spannende verhalen.
[10] Maar toen het tegen de avond liep werd het drukker op het dakterras, doordat Jezus een dobbelspelletje had georgani­seerd, waarbij af en toe gespron­gen moest worden.
[11] Bij de twaalf aanwezige jongens was ook een zekere Zenon; die knaap was een ver­woede gokker, die zijn medespe­lers de spaarcenten die zij bij zich hadden wilde aftroggelen door allerlei halsbrekende toeren voor te stellen.
[12] Ook nu haalde hij zo'n toer uit waarbij hij elf penningen inzet ­te, en dat tégen de wil van de Heer Jezus in.
[13] Het ging hierom, dat hij daarbij driemaal over de balustra­de van het dakterras zou lopen, zonder zijn evenwicht te verlie­zen.
[14] Zou hij inderdaad drie ke­ren rond komen, dan zouden de toekijkers, elfkinderen samen, elf penningen moeten toeleggen op zijn elf penningen;
[15] maar als hij zijn evenwicht zou verliezen en zou vallen, dan verloor hij zijn elf penningen.
[16] De andere jongens gingen daarop in, en Zenon sprong met­een op de balustrade. Terstond werd hij een beetje duizelig, ver­loor zijn evenwicht, viel direct naar beneden en brak bij het neerkomen op de grond zijn nek, waardoor hij ter plaatse dood bleef.
[17] N u kwamen de ouders van de dode jongen naar boven ge­rend. Door verdriet en boosheid verteerd grepen zij Jezus beet om Hem te mishandelen.
[18] Maar Jezus rukte Zich los en rende naar beneden naar de d.ode jongen, waar Hij heel luid nep:
[19] 'Zenon! Sta op om over Mij te getuigen tegenover je blinde ouders, of Ik je naar beneden heb gegooid en heb vermoord!'
[20] Onmiddellijk kwam de do­de jongen overeind en zei:
[21] 'O neen Heer, U hebt mij helemaal niét naar beneden ge­gooid en gedood,
[22] veeleer was mijn winstbe­jag daaraan schuld en mijn onbe­hoorlijke haast!
[23] En toen ik door mijn eigen zonde was gedood, toen kwam U, Heer, en gaf mij het leven terug.'
[24] Toen de ouders van Zenon dit getuigenis hoorden, lagen ze al gauw voor Jezus op hun knieën om Gods kracht in het Jezuskind te aanbidden.
[25] Jezus echter zei tegen Ze­non: 'Laat dit een les voor je zijn, en doe voortaan niet meer van die gekke spelletjes, die de dood kun­nen veroorzaken, en herinner je, dat Ik het je had afgeraden!'
[26] Vol dankbaarheid lieten de ouders van Zenon hun tranen de vrije loop en gingen naar huis te­rug.
[27] (Dit was overigens een pro­fetische verwijzing naar de latere Judas Iskariot, hetgeen gemakke­lijk is in te zien.)
«« 290 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.