Verwondering van de drie priesters over de Wijsheid van het Kind je en van Jozef. Jozef geeft les in mythologie der goden

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 76 / 302 »»
[1] Met groot betoon van eerbied naderden de drie priesters nu Jozef om hem te vragen hoe dit Kind zo ongelooflijk wijs geworden was, en ook hoe oud Het dan wel was.
[2] Jozef zei hen: 'Beste vrien­den, in dit stadium mogen jullie dat nog niet vragen, want een ver­vroegd antwoord zou jullie wel eens het leven kunnen kosten!
[3] Volg ons nu maar, Iaat je vele goden vallen, en geloof, dat er maar een God van hemel en aarde bestaat. Geloof, dat deze Ene ware God Degene is Die door het volk van Israël wordt aanbeden en te Jeruzalem vereerd, dan zullen jullie zowel innerlijk als rechtstreeks door dit Kindje vernemen, vanwaar Zijn Wijsheid is!'
[4] De priesters zeiden echter: 'Beste man, wij vinden dat maar vreemde taal.
[5] Wilt U daarmee soms zeg­gen, dat onze hoofdgoden, Zeus, Apollo, Mercurius, Vulcanus, Pluto, Mars en Neptunus, Juno, Minerva, Venus en de anderen niets meer zijn dan simpele pro­dukten van de menselijke fanta­sie?'
[6] Jozef nu weer: 'Vrienden, luistert: AI uw goden zijn ontstaan door de fantasie van uw oudste voorvaderen, die de Ene God na­melijk wél zeer goed gekend heb­ben!
[7] Zij waren uitstekende dich­ters en zangers aan de hoven van de voormalige koningen van dit land en zij personifieerden -zij het in goede gelijkenissen -de ei­genschappen van de Ene Ware God.
[8] Voor hen personifieerde Ju­piter de goedheid en de liefde van de Eeuwige Vader, Apollo stelde de wijsheid van de Vader voor, en Minerva de macht van die wijs­heid!
[9] Mercurius beeldde de alom­tegenwoordigheid uit van de Ene God door Zijn almachtige wil.
[10] Venus vertegenwoordigde de heerlijkheid, de schoonheid en de eeuwige jeugd van het godde­lijke Wezen.
[11] Vulcanus en Pluto stelden voor dat de Ene God over heel de aarde gezag en volmacht had.
[12] Mars was een uitbeelding van de goddelijke ernst en gerech­tigheid en van het doodvonnis voor de berechten.
[13] Neptunus was hun voor­stelling van de werkende geest van die Ene God in alle wateren, en hoe Hij daarmee de aarde van leven voorziet.
[14] Zo stelden de oude Isis en Osiris op gelijke wijze voor: de goddelijke onaantastbaarheid en heiligheid, die feitelijk vanaf alle eeuwigheid met de goddelijke liefde en wijsheid identiek is.
[15] En zo beeldden ook alle overige lagere goden uitsluitend eigenschappen uit van de Ene God in gelijkenisvertonende af­beeldingen.
[16] En die uitbeelding was een zeer lofwaardige, want men wist eenvoudig niet beter dan dat dit alles tezamen slechts de Ene God voorstelde in de verscheidenheid van zijn talloze manifestaties.
[17] In de loop van de tijd echter hebben egoïsme, baatzucht en heerszucht de mensheid verblind en verduisterd.
[18] Daarbij verloren zij de geest en zo bleef hun niets anders meer over dan de uiterlijke materie, zo­dat zij heidenen werden, hetgeen zoveel betekent, als dat zij ver­werden tot grove materialisten, die de Ene God uit het oog ver­loren. Daarom hielden zij kramp­achtig vast aan de hun overgeble­ven uiterlijke, loze en onbegrepen beelden, zoals honden vaak nog knagen aan kale afgekloven bot­ten, waar geen vlees meer aanzit. Begrijpen jullie mij?'
[19] Het drietal keek elkaar met grote ogen aan, waarna ze ant­woordden: 'U bent in onze gods­dienst nog beter thuis dan wijzelf; waar hebt U dat allemaal ge­leerd?'
[20] Jozef antwoordde: 'Heb nu maar geduld; het Kindje zal het jullie welleren! Volg ons dus maar en maak niet rechtsomkeert!'
«« 76 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.