De sage over het ontstaan van de stad Ostracine. Cyrenius heeft zorgen over de toekomst van de tempel

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 84 / 302 »»
[1] Eenmaal buiten, geraakten Jo­zef en Cyrenius over diverse on­derwerpen in gesprek, terwijl Maria intussen in het huis het Kindje verzorgde.
[2] Jozefs zonen regelden de huishoudelijke dingen, waarbij de leden van het gevolg van Cyrenius hen op velerlei gebied een handje hielpen.
[3] Na aanvankelijk over koe­tjes en kalfjes te hebben gespro­ken, kwam bij Jozef en Cyrenius, die door Maronius werden verge­zeld, ook nog een echt belangrijk onderwerp ter sprake. Cyrenius stelde het als volgt aan de orde:
[4] 'Waarde broederlijke vriend, deze stad met zijn omme­landen telt zeker wel zo'n tachtig­duizend zielen!
[5] Van dat aantal behoren er maar heel weinigen tot Uw ge­loofsrichting.
[6] Voor zover ik weet, zijn zij voornamelijk - en dat al sedert vele eeuwen -aartsafgodendiena­ren.
[7] AI die afgoden hebben in deze stad hun tempels. Naar ver­luidt, zouden die gebouwd zijn ten tijde van de strijd van de af­goden tegen de giganten van deze aarde, met name door Zeus zelf, als gedenktekenen van de over­winning op de giganten.
[8] Mercurius heeft toen de beenderen van de giganten moe­ten verzamelen, en ze in zee moe­ten gooien, en daardoor zou dit land toen zijn ontstaan!
[9] Zeus zou daarna gedurende een volle maand boven die been­deren zand en as hebben doen re­genen, met daartussen ook nog grote zware stenen!
[10] Vervolgens zou Zeus aan Ceres opdracht hebben gegeven dit land vruchtbaar te maken, en midden daarin, niet te ver van de zee, een burcht en een stad te bou­wen als gedenkteken aan de grote overwinning.
[11] Zeus zelf zou dan uit die aarde een volk oproepen, hetwelk dit land en deze stad door alle tij­den heen zou moeten bewonen!
[12] Uit een en ander zul je ge­makkelijk kunnen begrijpen, dat dit volk, meer dan enig ander volk op aarde, er vast van overtuigd is, dat zij de stad bewonen, die de goden zelf hebben opgebouwd!
[13] En dat is dan tevens de re­den, dat je overal sterk verwaar­loosde huizen aantreft, daar de mensen het geen van allen wagen ook maar iets te repareren aan dat werk van de goden zelf; bang als ze zijn daardoor tegen hen te zon­digen!
[14] Als bijzonderheid wordt nog vermeld, dat de oude Ceres de tempel eigenhandig zou heb­ben gebouwd met hulp van Mer­curius en van Apollo. ­
[15] Dit is dan die mythe, en tevens het nog steevaste geloof van dit overigens goedmoedige volk, dat ondanks zijn armoede zeer gastvrij is en uitzonderlijk eerlijk.
[16] Nu is mijn vraag deze: Wat zal mij nu te doen staan, gesteld dat het volk wederopbouw van hun tempels verlangt?
[17] Mag het zijn tempels her­bouwen, of moet dit volk tot jouw religie worden bekeerd?
[18] En als men daartoe bereid zou blijken, wat zou dan de reac­tie kunnen zijn van buurvolkeren, die deze stad plegen te bezoeken, alhoewel die nu weliswaar al ge­ruime tijd meer een ruïne is dan een stad?'
«« 84 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.