Derde Brief van Abgarus aan Jezus

Jakob Lorber - Brieven van Jezus en Abgarus

«« 5 / 15 »»
[1] Abgarus, onaanzienlijke vorst te Edessa, aan Jezus, de goede Heiland, die verschenen is in de landen rondom Jeruzalem, alle goeds in eeuwigheid !
[2] Uit Uw heerlijke, genadevolle brief, die U, God de Heer van eeuwigheid, mij zo allergenadiglijkst hebt doen toekomen tot troost van mij en mijn zoon, en als antwoord op mijn vorige brief, die ik, stoffige worm, aan U had gericht, heb ik allerduidelijkst begrepen dat in U de hoogste Liefde wonen moet! Anders zou het beslist onmogelijk zijn geweest dat U, de Enige Heer van alle hemelen zowel als van deze aarde, aan mij, die ten opzichte van U niet meer ben dan een worm, een zó krachtig werkende troost, krachtiger dan wat ook, zoudt hebben doen geworden... waarin U mijn, U bóven alles liefhebbende zoon zó goed bedenkt! Helaas kan ik daartegenover niets anders doen dan -voor Uw allerheiligste Naam wegzinkend in het stof van mijn nietigheid -U de dank overbrengen van mijzelf en van mijn zoon! Ik smeek U, neemt deze, onze warmste dank aan als een onderpand van onze innige liefde, en wilt ons in Uw voor mij onbegrijpelijke Goedheid steeds genadiglijk gedenken!
[3] Een paar dagen geleden heeft de liefde tot U van mijn doodzieke zoon mij geconfronteerd met zijn liefdevol verlangen naar U! Vergeeft U het mij Heer, dat ik U dit door middel van dit schrijven opnieuw doe weten; want ik weet heel wel dat onze gedachten U reeds éérder bekend zijn, dan ik en mijn zoon ze hebben gedacht! Desniettegenstaande schrijf ik U toch als mens aan mens, en ik doe dat op aanraden van die arme jongeman, die U mij had aanbevolen, en die zich thans in goede welstand bij mij bevindt. Hij zei mij dat wie van U iets gedaan wil hebben, op déze wijze tot U moet naderen!
[4] Deze jongeman heeft ons te kennen gegeven U te hebben gezien! Weliswaar kan hij slechts op heel eenvoudige wijze iemand uitbeelden, maar toch, naar het mij toeschijnt althans, zeer juist en treffend! Deze jongeman, die mij vanwege zijn begaafdheden zeer dierbaar is, heeft ons onlangs tot onze grote vreugde Uw gestalte zó aanschouwelijk beschreven, dat ik en mijn zoon, die nog leeft maar uiterst zwak is, meenden U in levende lijve voor ons te zien! Nu leeft er hier in mijn stad een zeer bedreven kunstenaar, een kunstschilder; deze heeft onmiddellijk naar de aanwijzingen van die jongeman, van U een borstbeeld geschilderd! Door dit geschilderde portret werden mijn zoon en ik eens te meer verrast, toen die arme jongeman mij verzekerde dat U, o Heer, er precies zó uitziet!
[5] Ik heb deze gelegenheid dan ook aangegrepen om door de koerier, die U dit-mijn-nederig-schrijven bezorgt, tevens Uw eigen portret aan U toe te zenden, zodat U het kunt bezien, en mij door de bode kunt doen weten of dit portret inderdaad gelijkend is. *(Het is treffend, dat de eerste, echte en niet door mensenhand gemaakte afbeelding van Christus -het Mandylion -het Aanschijn van de lijkwade van Turijn, van Jeruzalem naar Edessa ging naar Koning Abgar v. Zie: Jan Wilson, The Turin Shroud. Hfdst. 14 en 15. Penguin Books, 1978.)
[6] O Heer Jezus, goede Heiland voor alle mensen, wilt U ons hierom alstublieft niet hard vallen? Want het is niet uit minderwaardige nieuwsgierigheid, neen: door grote zuivere liefde tot U werden wij ertoe gedreven ons dit uiterst dierbare kleinood te laten vervaardigen voor onze harten, zodat wij ons althans een voorstelling van U kunnen maken, nu U toch immers zelf onze harten tot in hun diepste innerlijk met Uw Liefde hebt vervuld! U bent tot onze grootste rijkdom geworden, tot onze grootste troost en tot een allerkostelijkst bruidsjuweel voor onze harten in leven en in dood!
[7] O Heer, wilt alstublieft nooit ophouden ons in Uw Hart te gedenken! Uw voor ons heilige Wil geschiede!
«« 5 / 15 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.