Antwoord van Jezus (binnen tien dagen ingekomen via dezelfde koninklijke koerier)

Jakob Lorber - Brieven van Jezus en Abgarus

«« 6 / 15 »»
[1] Mijn Zegen, Mijn Liefde en Mijn Genade zijn mét U, geliefde zoon Abgarus!
[2] Meer dan eens zeg Ik hier in Judéa tot hen, die' Ik van allerlei lichaamskwalen heb afgeholpen: 'Aan je geloof heb je dit te danken!' Ik heb evenwel nog aan niemand gevraagd: 'Heb je Mij lief?' En ook heeft nog niemand Mij uit de grond van zijn hart gezegd: 'Heer, ik heb U lief!'
[3] Maar Gij geloofde al eerder dat Ik de Enige ben, de Absolute, zonder dat Ge Mij hebt gezien; en nu bemint Ge Mij zelfs al als iemand, die allang uit het vuur van de geest is wedergeboren.
[4] O Abgarus, als Ge wist, en als Ge zoudt kunnen begrijpen, hoezeer Ik U daarom liefheb, en hoezeer Ge Mijn Vaderhart daardoor verheugt, dan zoudt Ge U als het ware verpletterd voelen door een alles overtreffende zaligheid! Zozeer dat Ge daarbij niet in leven zoudt kunnen blijven!
[5] Maar, blijf standvastig, ondanks alles wat Ge over Mij zult horen dat Mij door slechte Joden wordt aangedaan, die Mij namelijk spoedig in handen van de beulen zullen spelen! Want als Ge dat allemaal kunt aanhoren zonder erdoor van je stuk te worden gebracht dan zult Ge -na Uw zoon -de éérste zijn, die een levend aandeel zult hebben aan Mijn Opstanding uit de dood.
[6] Voorwaar , voorwaar Ik zeg u: 'Diegenen, die in Mijn Leer zullen geloven als zijnde van God afkomstig, die zullen opgewekt worden op de jongste dag, de dag, waarop een ieder zijn gerechte beoordeling moet ondergaan. Maar degenen, die Mij liefhebben zoals Gij, die zullen de dood nooit behoeven te proeven! Want met de snelheid van een gedachte zullen zij uit dit lichamelijk leven worden verlicht tot een allerlichtst leven, en zij zullen bij Mij, hun Vader van eeuwigheid, komen inwonen! Ge moet dit echter als een geheim voor U houden, totdat ik zal zijn opgestaan!
[7] Daarna zal er al heel spoedig een leerling bij U komen, zoals Ik U reeds in Mijn eerste brief beloofd heb, die U en Uw gehele huis zowel lichamelijk als geestelijk gezond zal maken -behalve dan Uw zoon, want die zal reeds vóór Mij Mijn Rijk binnengaan.
[8] Wat de gelijkenis betreft tussen Mijn uiterlijk en het portret, hetwelk Ge Mij door Uw bode toezond, zal hij U wel betrouwbaar inlichten; hij heeft Mij nu immers al voor de derde maal gezien. Wie -zoals Gij -een afbeelding van Mij hebben wil, doet daar geen kwaad mee, want de liefde verdraagt alles, dus ook dit! Maar wee degenen, die van Mij een afgod willen maken! Houd dit portret dus liever geheim!
[9] Te Judéa door een van Mijn leerlingen, die Mij na aan het hart ligt, geschreven, en verzonden door opnieuw dezelfde koerier
[10] Mijn Heil zij met Uw huis! Amen.
«« 6 / 15 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.