Aanhangsel: Zie, Ik wil je hen allen bij hun naam noemen: Hl B VI T Z L GD Z G (hoofdstuk 3:12)

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 1)

«« 187 / 187
[1] Wat betreft deze van aanvang af tot hiertoe nog niet begrepen tien letters, hiervan hangt niet in de eerste plaats het behoud van zon en maan af, en de sterren vervolgen ook hun weg zonder dat zij zich door het onbegrip over deze tien letters van de wijs laten brengen. Maar ieder van jullie weet dat voor het eeuwige leven slechts één ding nodig is; wie daarop Iet en daarnaar streeft, heeft voor zijn geest het beste deel gekozen, - al het andere komt er op het juiste moment als een vrije toegift bij. En zo zou ook een ieder van jullie dit kleine geheim reeds lang hebben kunnen ontsluieren als hij zich daarvoor ernstig en in het volste vertrouwen in zijn hart tot Mij gewend zou hebben. Maar in plaats daarvan heb je wel dikwijls reeds nagedacht, verreweg meer met je verstand dan met je hart en daar ligt het dan ook aan dat je dit gemakkelijke geheim nog niet begrijpt, - en wel omdat dergelijke dingen niet gegeven zijn voor het verstand, maar enkel en alleen voor het hart en voor de geest!
[2] Maar opdat, wat betreft zuiver geestelijke zaken, jullie nog zeer onverstandige hart niet nog langer het zwakke verstand als een blinde jager zal uitzenden als verkenner in het geestelijke domein, wat hem nog nooit enige vette buit opgeleverd heeft, maar altijd slechts een halfvergaan aas, wil Ik je nochtans met de onder deze tien letters aangeduide symbolische vrienden nader bekend maken; luister dus en begrijp het goed!
[3] Hl duidt de Hel aan of het vlees dat de ziel toebehoort; het getal 1 betekent de Hovaardij, Heerszucht en de Hoogmoed van de hel in ieder mens en dus ook in jullie. Maar de hel is de meest intieme vriend van ieder aards mens, doordat zij hem alles verschaft wat zijn natuur streelt en deze met allerlei lichamelijke behaaglijke prikkels vervult.
[4] Wil Ik nu een mens in Mijn rijk opnemen en hem opvoeden tot het eeuwige leven, dan moet Ik ook zijn vriendschap opnemen, waarvan de mens zolang hij op aarde leeft, niet in staat is zich er volledig van te scheiden; daarom moet ook de zonde, als verwant van deze vriend, voor Mijn ogen als volledig gedelgd verschijnen, want anders is een verdere opvoeding van jullie geest niet denkbaar en onmogelijk. Met andere woorden gezegd: als Ik je wil behouden, moet Ik ook Mijn heilige Vaderhanden om je huishel heenslaan en zodoende jullie samen met je tot nu toe nog zeer intieme vriendin in Mijn schoot opnemen! - Daar heb je nu de eerste letter, waarvan ik de betekenis tot nu toe voor je verzwegen heb en wel om zeer wijze redenen.
[5] De daaropvolgende B betekent alle mogelijke Begeerten, die weer uit H voortkomen. Dat de begeerten ook vrienden van de mens zijn ingevolge zijn zinnelijke natuur en alle door Mij aangepakt, verhoogd en in iets edels veranderd moeten worden, als de menselijke geest genezen wil worden tot het eeuwige leven, is toch wel zeer duidelijk en vanzelfsprekend?!
[6] VI duidt het Vernuft (rede) aan, gepaard aan het Verstand, zoals de wereld of de hel het aan de uiterlijke natuurlijke mens geeft. Dat dit de wereld beheersende echtpaar benevens de hel in de grootste gunst staat van ieder mens, behoeft nauwelijks nader te worden vermeld; want alles laat de mens eerder varen dan zijn beste en intiemste huisvrienden. Hoewel een mens ook menigmaal juist met zijn andere wereldse vriendschappen niet helemaal tevreden is, heeft hij echter tegen deze twee bijna nooit of maar hoogst zelden een beetje in te brengen.
[7] Maar als Ik de mens tot Mij wil verheffen, blijft er niets anders over dan ook deze meest intieme huisvrienden van hem volledige amnestie te verlenen. Ik meen dat dit wel eens zeer verhelderend voor je kan zijn omdat ook jullie nog zeer veel waarde aan deze oude huisvrienden hechten, ofschoon je ook wel inziet, hoe ver men met hen in het land van de geest kan komen!
[8] De T duidt op het met het verstand tegelijkertijd opkomende Talent, waardoor de mens tot allerlei glorierijke hoogten kan geraken, waarop de Z (Zelfzucht) bij voorkeur thuis is en met deze de L, het Leedvermaak, - louter huisvrienden van de mens van deze wereld die Ik ook mee op moet nemen, als Ik zijn geest wil redden!
[9] Uit deze twee komt de trouwe Gehechtheid aan alle wereldse glorie voort en de Drang steeds hoger in de gunst van de wereld met haar voordelen op te stijgen en zoveel als maar mogelijk is zich boven zijns gelijken te verheffen, waartoe hem zijn vriend T de weg gebaand heeft. Het is wederom vanzelfsprekend dat bij de opname van wat betreft de geest van de mens de beiden vrienden G en D niet achter kunnen blijven en vanwege de terugkeer en de ware geestelijke veredeling mee opgenomen moeten worden; en als reeds alles opgenomen is, kunnen ook de beide laatsten, de Z en G, zijnde allerhande vleselijke Zinnelijkheid, die bij ieder mens legio is, en tenslotte ook de aan iedereen welbekende, wereldse, mateloos domme Gebruiken, zoals mode, complimenten, enz., niet achterblijven.
[10] Zie, dat zijn de in het hoofdwerk genoemde vrienden en broeders in jullie, alsook in Mijn knecht, waartoe echter iedereen wordt gerekend. Je moet dit in jezelf hardop verkondigen, dat Ik Mijn handen naar hen heb uitgestrekt en hun kwaad afgewassen, de zonde weggedaan en deze met de ware belangen van jullie geest in overeenstemming heb gebracht, opdat je nu, als je wilt, geheel ongehinderd op de getrouw aangegeven weg van het licht en van het leven voort kunt wandelen. Maar willen jullie ondanks alles deze oude vrienden van je meer trouw blijven dan Mij, Ik die je zonder jullie toedoen deze grote genade en heiligste Vaderlijke gunst bewees, dan ben je daar vrij in. Ook daarvan zal het heil van de zon en de maan niet afhangen en de sterren zullen niet verdwalen op hun weg! Want jullie weten toch immers dat er vanuit Mij voor de geest geen moeten bestaat! Omdat Ik reeds zoveel voor jullie gedaan heb, ben Ik evenwel van mening dat je ook dit weinige zult doen, namelijk Mij voortaan steeds sterker met jullie liefde aanhangen en je broeders niet in de steek laten!
[11] Ik zou jullie die tien vrienden van je aardse leven in het vlees wel reeds eerder hebben kunnen verduidelijken als dat voor jullie heilzaam zou zijn geweest; maar omdat Ik wel inzag dat deze oude vrienden van jullie in je innerlijk een krachtig alarm geslagen zouden hebben, als Ik meer dan alleen hun beginletters voortijdig aan je bekend gemaakt zou hebben en dat alleen door middel van de knecht, heb Ik een dergelijke nadere aanduiding tot nu toe uitgesteld. Omdat je ze nu hebt, is het thans aan jullie er zeer ernstig over na te denken en je bij de in het hoofdwerk verlangde opdracht, zoveel ook maar in je vermogen ligt, aan de hand van deze tien letters je juiste instelling te bepalen; want zolang jullie de nadere betekenis van deze letters niet kenden, deed Ik voor jullie hetgeen Ik door middel van Mijn knecht van de knecht zelf en van ieder van jullie verlangde en nog verlang. Maar omdat dit geheim nu aan jullie is onthuld, ben je zelf verplicht deze opdracht aan je te vervullen, omdat jullie anders niet volledig geschikt voor Mijn rijk kunnen zijn; want hier is het zaak de hand aan de ploeg te slaan en je daarbij niet terug te trekken. Maar Ik heb je langs andere wegen steeds getoond wat in de natuurlijke mens aanwezig is en wat hij te doen heeft om de natuurlijke mens geleidelijk aan in de geestelijke om te zetten; en daarom kon je de huidige onthulling tot nu toe wel ontberen en jullie zijn daardoor niets tekort gekomen en hebben zonder bedenkingen op de juiste weg voort kunnen wandelen, hetgeen ook in het vervolg het geval zal zijn als jullie getrouw acht geven op dat wat Ik je getrouwelijk aanwijs om op te letten. Voor alles: houd je vast aan de liefde; zij zal jullie niet verlaten! Alles kan vergaan, alleen de liefde blijft eeuwig. Waar deze woont, daar is alles; want de liefde omvat alles en is overal de grondslag van al het zijn. Wees daarom niet kleinmoedig, niet treurig, niet korzelig, maar wees in alles dapper, opgewekt, blijmoedig en voorkomend van zin, van gemoed en van geest; want dan zul je de gemakkelijke weg bewandelen en de poorten van het hemelrijk zul je steeds wijdopen voor ogen hebben, waardoor je dan weinig moeite zult hebben jullie hiervoor onthulde wereldse vrienden veredeld in Mijn rijk binnen te leiden, hetgeen de vurigste liefdeswil is van Degene die je hier door de knecht deze grote genade bewijst. Amen
«« 187 / 187
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.