De verlossende macht van de liefde

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 1)

«« 90 / 187 »»
[1] En onmiddellijk stonden degenen die daarvoor waren aangewezen op en gingen naar de nog steeds met hun gezicht op de grond liggende kinderen en brachten hen Adam's liefderijke gebod over, want dat was een gebod van de vrijheid oftewel een dat hetgeen gevangen was weer vrijmaakt, omdat het een gebod der liefde is.
[2] Nadat zij hun opdracht hadden uitgevoerd, stonden de kinderen meteen op en loofden en prezen Mij, dat Ik Adam's hart week gemaakt had; als dat niet gebeurd zou zijn, zouden zij Adam niet meer hebben aangekeken en indien zij nog langer door de avond terneergedrukt zouden zijn geweest, zouden zij zeker hebben moeten versmachten.
[3] Toen Henoch hun uit hun vrome hart voortkomende ernstige en naar waarheid dankbare stemming ten opzichte van Mij en ook ten opzichte van de aartsvaderen had opgemerkt, verzonk hij terstond in de geest van Mijn getrouwe liefde en richtte uit Mij de volgende woorden tot de nu ontwaakte kinderen van de avond:
[4] "Luister, lieve broeders en zusters in God, onze God die een machtige Heer is over alle dingen en ons aller meest liefdevolle, heilige Vader, en ook in Adam, die de geschapen eersteling is vanuit Gods almachtige, eeuwige liefde en ons aller lijfelijke vader:
[5] Het lijkt nu of het gebod dat jullie met ijzeren banden in de lichtzwakke en trieste avond afgezonderd hield, er nooit is geweest. De grote warmte van Gods eeuwige liefde heeft de ijzeren banden doen smelten, zoals de hoogzomer het vaste ijs op de hoge bergen doet smelten en die liefde gaf je nu een ander gebod, de wet dat jullie vrij zullen zijn, volkomen vrij, evenals ik en alle vaderen volkomen vrij zijn in de levende liefde tot God, die Zelf de eeuwige, allerhoogste en aller reinste liefde is en die volstrekt in en voor Zich het leven van alle leven Zelf is.
[6] Pas als je Hem meer dan jezelf, je ouders en je kinderen en alles wat de aarde draagt en geeft zult beminnen, zul je in jezelf onderkennen wat het betekent: vrij te zijn in de liefde tot God!
[7] Dan zal God jullie opwekken. Zoals je tot op heden vol angst en verdriet was onder de loodzware last van het gebod der wijsheid en je nu vervuld bent met vreugde over de vrijheid, omdat wij je in opdracht van Adam uit de lange slaap van de blinde eerbied wekten, - zullen jullie dan, en wel in een onuitsprekelijk hogere mate, jubelen, wanneer op grond van je grote liefde tot God, Hij jezelf in de geest en onder aanschouwing van de hoogste waarheid uit Zich zal opwekken tot het eeuwige leven van de ziel die met de geest is verenigd.
[8] Waarlijk, wie van jullie vandaag begint, zal zich reeds morgen over een verheven en gezegend hart kunnen verheugen! Maar bij diegene die in de liefde talmt en zich meer met zijn verstand zal bezig houden, zal ook God talmen en Hij zal in plaats van zegen, aan het verstand harde stenen te kauwen geven, die het van de zwakke tanden eerder zullen winnen dan dat deze de niet fijn te kauwen, bikkelharde wijsheidsstenen meester zullen worden!
[9] Maar laat ieder zich afvragen wat gemakkelijker is: God lief te hebben zoals Hij ons aller meest liefdevolle, heilige Vader is, of God te erkennen zoals Hij eeuwig God is in de eeuwige macht, kracht, heerlijkheid, wijsheid, heiligheid, orde en liefde van Zijn oneindige geest!
[10] Wanneer je echter je broeder dwingt de geheimen van zijn hart aan jou te onthullen, zie, dan verbergt jouw broeder zijn hart voor jouw onderzoek en krijg je niets anders van hem te horen dan een berisping die je terechtwijzend vermaant je dwaze begeren in toom te houden en je niet te bekommeren om de geheimen van het hart van je broeder, maar alleen om zijn liefde, of het jou liefheeft zoals jij het liefhebt; maar wanneer je je geen zorgen maakt om datgene wat alleen van je broeder is, maar hem daarvoor in de plaats tien keer meer liefhebt dan jezelf, - zie, als je broeder dat in zijn hart zal merken, zal hij de deur van zijn hart voor je open doen en zal je over alles inlichten wat je van nut kan zijn en je hogelijk zal verheugen of je toch op zijn allerminst vol vertrouwen tot je broeder kan maken!
[11] Zie, lieve broeders, precies zo is het bij God! Wie is er ooit toe in staat geweest God te dwingen om Zich aan iemand te vertonen of zich te onthullen?! En indien Hij dat zou doen, wie zou het dan kunnen bevatten en in leven blijven?! Indien je echter God boven alles liefhebt, zal Hij je steeds meer en meer van eeuwigheid tot eeuwigheid met alle wijsheid en met het allerhoogste begrip sturen en leiden steeds volgens de bekwaamheid en de grootte van de liefde die je voor Hem in je hart koestert!
[12] O lieve broeders, vors niet en maak je niet bezorgd over je verstand, maar bemin God, ons aller meest liefdevolle, heilige Vader, boven alles vanuit al je krachten, dan zullen jullie in één ogenblik meer ontvangen dan je verstand in zijn grootste scherpte in duizenden jaren in staat is hoogst onvolkomen te ontraadselen!
[13] Liefde is de wortel van alle wijsheid; daarom bemin, indien je werkelijk wijs wilt worden! Maar als je liefhebt, bemin dan vanwege de liefde en nooit vanwege de wijsheid, dan zul je werkelijk wijs zijn!
[14] Jullie in de avond zijn nu vrij; maar de liefde zal je pas volkomen vrij maken in je hart. Kom morgen, kom in alle liefde naar het nieuwe feest van de sabbat in de ware, vrij liefde tot God! Amen!"
«« 90 / 187 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.