De liefde en de zegen van de heilige Vader als teken van Zijn geestelijke aanwezigheid

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 2)

1 / 280 »»
[1] En Abedam vroeg hen: 'Welnu, luister dan: Ik heb met groot welbehagen de uitingen van jullie harten vernomen; derhalve zijn jullie allen er waarlijk het allerbeste aan toe, - maar zoals Ik nu onder jullie vertoef, dat weet je, kan Ik ter wille van jullie vrije leven niet blijven en moet Ik je als zichtbare Vader spoedig weer verlaten!
[2] Hoe moet het dan als Ik niet meer temidden van jullie zal wandelen en je licht behoefte aan hogere krachten en machten? Wie zal er dan in Mijn naam onder jullie werkzaam zijn?
[3] Wie zal jullie aanstonds behoeden voor allerlei kwaad en wie zal er weldra alle kwaadaardige vervolgingen van de wereld van jullie harten afwenden, indien er bij niemand van jullie een hogere kracht eer macht zou inwonen als dierbare nalatenschap van Mij aan jullie allen en als een machtige bescherming tegen alle vervolgingen en verzoekingen van de slang?
[4] Overwegen jullie dit en antwoord Mij! Amen.'
[5] En allen die door deze vragen op de proef werden gesteld antwoordden eenstemmig: 'Oh, Emmanuƫl, Uw woorden lijn meer dan alleen de allerzuiverste waarheid, oh Abba, zij zijn liefde!
[6] Als dan ook onze vleselijke ogen niet langer de onuitsprekelijke genade hebben, U, o heilige Vader Zelf te zien -zoals wij die, hoewel geheel onwaardig, nu wel hebben - dan zult U, o Abba met het verdwijnen van Uw heilige zichtbaarheid toch niet Uw liefde van ons wegnemen, maar veeleer ons, verlaten kinderen, toestaan ons hart aan Uw oneindige en boven alles heilige vaderliefde te verwarmen en daardoor nieuwe levenskracht te ontvangen.
[7] Oh Abba! Alleen dit vragen wij van U, dat U eeuwig ons aller Vader wilt blijven en ons met Uw zegenende hand nimmer wilt verlaten, - dan hebben wij allen kracht en macht genoeg alle verzoekingen te weerstaan en alle gevaren van de wereld te bestrijden en volledig te overwinnen!
[8] Uw heilige wil geschiede nu, zoals altijd en eeuwig! Amen.'
[9] En Abedam riep met luide, ontroerde stem: 'Waarlijk, waarlijk, zeg Ik, als je Mijn liefde hebt, dan heb je alles, - ja meer dan alle hemelen der hemelen ooit kunnen vatten!
[10] Jullie hebben het hoogste loon uitverkoren, hetwelk je eeuwig zal toebehoren en niemand zal het van je afnemen!
[11] Waarlijk, al wie getrouw in Mijn liefde verblijft, van hem zal de dood vlieden en wijken als sneeuw voor de hete stralen van de zomerse middagzon!
[12] En daarom blijf Ik in liefde bij jullie, nu en in alle eeuwigheden! Amen.'
1 / 280 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.