De woorden van Adam over het wezen van de satan en de liefde voor vrouwen

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 2)

«« 105 / 280 »»
[1] Na de woorden van Abedam ging ook Adam, gevolg gevend aan Zijn geheime wil naar Horadal toe en zei tegen hem: 'Horadal, sta op volgens de wil van Jehova en luister naar mij!'
[2] Horadal stond op en Adam sprak verder:
[3] 'Zie, er bruist in al jouw aderen en in de aderen van het aan jou ondergeschikte volk alsook in de aderen van al mijn kinderen op de hoogte geen ander dan slechts mijn bloed omdat ik door God als eerste mens op aarde geplaatst werd, - zoals mijn vrouw, die uit mij voortkwam, als de eerste moeder van de gehele nu levende mensheid.
[4] Slechts één vader en slechts één moeder zullen de mensen in lichamelijk opzicht hebben, zoals er slechts één God, één Schepper en één oneindige, eeuwige, heilige Vader voor de geest is.
[5] Omdat ik dus de eerste mens werd en derhalve in lichamelijk opzicht ook de vader van de gehele mensheid, kun je je wel voorstellen hoe groot je zonde was toen je mij een monster noemde.
[6] En God, ons aller heilige en meest liefdevolle Vader, de almachtige Schepper van alle dingen, een oude, zwakke, wormstekige God!
[7] Maar hoe komt het dat de nakomelingen van Kaïn zo blind en tenslotte zo boosaardig geworden zijn?
[8] Zie, luister en begrijp! Toen Kain, mijn eerstgeboren zoon, uit bittere afgunst zijn broeder Abel doodde - waartoe de boze slang, de satan of gevallene. die in het vlees van ieder mens alsmede in alle materie woont, hem verleidde m, werd hij door God berecht en had hij dag en nacht geen rust meer. De aarde werd hem te klein en het uitgestrekte gewelf van het uitspansel te laag, zozeer zelfs, dat hij nauwelijks vrij kon ademen.
[9] Hij zuchtte en weende geweldig en werd zo boos op de slang dat hij haar eeuwige vijandschap zwoer.
[10] Maar de slang zocht hem daarna op en deed ijverig haar best om hem weer voor zich te winnen.
[11] Maar Kaïn zag dat hij meester over de slang geworden was, omdat zij zelfs in de gedaante van zijn broeder niet tegen hem op kon.
[12] Maar omdat de slang allang had waargenomen, dat Kaïn een grote zwakkeling was wat het vlees betrof, nam zij onmiddellijk de gestalte aan van een zeer bekoorlijke vrouw en benaderde de zwakke met zo'n kuise schroomvalligheid, dat hij niet in staat was zijn ogen te verbieden, zich aan de verlokkende vormen van haar bedrieglijke wezen te verlustigen.
[13] Pas toen het te laat was zag hij in welke val de slang hem had gelokt; daarop gaf hij met zijn eigen mond het getuigenis van haar, dat zij mettertijd over al zijn kinderen evenals over Gods kinderen zal zegevieren. En dat getuigenis leeft nu nog bij al zijn nakomelingen voort.
[14] Begrijp je nu waar jij je in je geest bevindt?
[15] Zie, dat is de vreselijke klip waarop jullie allemaal schipbreuk geleden hebben!
[16] Volgens dat getuigenis zijn jullie ;ellen dienaren van het vlees geworden en zoals het vlees de uit mijzelf voortgesproten Kaïn verleid heeft, zo heeft het Kaik jullie allen verleid.
[17] De slang heeft jullie dochters getooid met de mooiste vleselijke vormen en niemand kan die weerstaan; daarom hebben jullie in strijd met iedere goddelijke orde, de veelwijverij ingevoerd, terwijl toch volgens de goddelijke orde ik als één man en Eva als één vrouw zijn ontstaan door de oneindige liefdeskracht van Degene die nog in ons midden vertoeft en je zo-even driemaal ,Ie liefde aanbevolen heeft, omdat alle vleselijke liefde moet overgaan in het leven van de ziel, vervolgens al het leven van de ziel in de geest en dan het verenigde liefdesleven uit het vlees zowel als uit de ziel in de geest - vanuit de geest in e god over moet gaan!
[18] Maar hoe kunnen jullie dat doen niet jullie veelwijverij?!
[19] Als jullie in de macht van het vlees blijven, zullen jullie dan ook niet daadwerkelijk blijven lasteren, zoals jullie woordelijk al lasterend hier op deze geheiligde, zuivere hoogten aangekomen zijn?!
[20] Want als de goddelijke orde slechts één vrouw aan de man geeft, opdat zijn strijd eenvoudig zal zijn en hij des te gemakkelijker de vijand kan overwinnen die door de wellust van Kaïn is veroorzaakt, - hoe denken jullie dan ooit volledig te kunnen zegevieren over deze ergste vijand, als jullie je zo geheel en al in zijn vette armen werpen?!
[21] Ontdoe je daarom van veelwijverij en treed terug in Gods oude orde, dan pas zullen jullie de dood geheel kunnen overwinnen, die als een allergiftigste slang in jullie vlees woont als de oude satan, die niet in mij wilde terugkeren, maar zich in het vlees van mij heeft afgescheiden en nu op zichzelf in al het vlees leeft als een oude vorst van alle leugen!
[22] Horadal, neem dat ter harte, als je als overwinnaar tot het ware leven wilt komen!
[23] Neem daarom ook deze onthulling tezamen met mijn zegen met je mee in het land dat de Heer voor je ingeruimd heeft; dan zullen die drie heiligste woorden je tot leven strekken, maar anders tot je eeuwige dood! - Begrijp het goed! Amen.'
«« 105 / 280 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.