Een uitzondering op de toelating van veelwijverij

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 2)

«« 106 / 280 »»
[1] Na deze woorden kreeg Henoch in zijn hart de opdracht om naar Horadal te gaan en hij zei tegen hem:
[2] 'Horadal, de Heer wil dat jij en je tien helpers nu ook voedsel tot je nemen; doe dat dus volgens de wil van Degene die mij daarvoor naar je toegestuurd heeft!
[3] Als jullie je gesterkt zullen hebben, sta dan op en ga met zijn allen op weg!
[4] Volg de twee grote gidsen die jullie zullen leiden; en blijf daar, waar zij jullie dat zullen aangeven!
[5] Jullie zullen je verblijfplaats het gemakkelijkst herkennen wanneer jullie je in Hanoch achtergelaten vrouwen en kinderen zien, die daar reeds op jullie wachten. Als blijk van trouw hebben jullie, de aanvoerders, hen namelijk merendeels als gegijzelden bij Lamech achter moeten laten.
[6] Het is de wil van de Heer, dat ik jullie dat nu meedeel, opdat jullie je opgewekt kunt sterken om daarna vrolijk en zorgeloos naar de plaats te trekken waar de Heer een land voor jullie heeft bestemd waar jullie kunnen blijven.
[7] Daar je dit nu weet, eet en drink dan nu in naam van de Heer, als altijd! Amen.'
[8] En Horadal, evenals de tien anderen, dankte voor die belofte en voor dat bemoedigende bericht en nam toen samen met hen spijs en drank tot zich.
[9] Terwijl zij hun maaltijd gebruikten richtte de hoge Abedam zich tot Adam en zei tegen hem:
[10] 'Jouw vaderlijke onderricht aan deze armen was op zichzelf wel goed, maar één ding moet daarbij toch nog gecorrigeerd worden, namelijk wat de veelwijverij betreft.
[11] Zie, je hebt helemaal gelijk dat je de veelwijverij als volkomen in strijd met mijn orde hebt voorgesteld en even juist heb je hen uitgelegd waar de slang en de dood altijd huishouden.
[12] Maar wat denk je dat het beste voor hen is, nu zij reeds g met name de aanvoerders -, ieder voor zich op zijn minst zeker tien vrouwen bezitten: hen van elkaar te scheiden en slechts één vrouw te laten houden of alles te laten zoals het is?
[13] Als iemand afstand doet van negen van zijn tien vrouwen en er slechts één overhoudt, wat moeten dan die negen anderen met hun kinderen doen en hoe zal het er in hun hart uitzien?
[14] Of, als hij allen houdt en voor de harten van alle kinderen van zijn tien vrouwen zorgt en als dan zodoende de vrouwen door hun man zullen horen, hoe wij hen, ondanks de enig ware orde, toch in de staat gelaten hebben waarin zij door de ijzeren banden van hun wet terechtgekomen zijn, dan zullen zij ons in hun harten loven en prijzen.
[15] En ook hun kinderen zullen daaraan onze grote erbarming en liefde herkennen, die ons in het tegenovergestelde geval in hun hart zouden verwensen.
[16] Wat denk je dan dat het beste zal zijn, tenminste voor dezen, die zich nu eenmaal in die beklagenswaardige en onordelijke toestand bevinden?
[17] Maar Ik zeg je: voor de kinderen van de wereld die te sterk door hun vlees gedreven worden, is veelwijverij beter dan niets ontziende hoererij en verkrachting of zelfs knapenschenderij!
[18] Ja, Ik zeg je: veelwijverij is zelfs ook beter dan in strijd met de orde met een vrouw te slapen zonder het oogmerk om kinderen te verwekken, maar alleen voor stomme bevrediging van de geslachtsdrift en dat in het bijzonder als de vrouw zich reeds in een zichtbare toestand van zwangerschap bevindt.
[19] Want wie tien of meer vrouwen heeft, verwekt bijna altijd kinderen, zo dikwijls als hij een van hen beslaapt; maar als iemand slechts met één vrouw in strijd met Mijn orde herhaaldelijk gemeenschap heeft, verwekt hij ten eerste niet alleen geen vrucht bij iedere gemeenschap, maar hij bederft dikwijls nog de reeds verwekte vrucht en maakt bovendien tenslotte zijn vrouw geheel onvruchtbaar.
[20] Wanneer dat, zoals je zeker wel weet, zelfs reeds bij de kinderen van de hoogte plaatsgevonden heeft, die toch uit Mijn genade en Mijn zegen voortgekomen zijn, hoeveel te meer zal dat dan liet geval zijn bij degenen die uit Mijn gericht voortgekomen zijn!
[21] Beoordeel dus nu zelf wat voor dit ogenblik vooral voor de kinderen van de laagte het beste is!
[22] Ofschoon ik daarmee in het geheel niet de veelwijverij in wil voeren, en bij jullie al helemaal niet, ga er desondanks heen en herroep wat je gezegd hebt aan deze kinderen uit de laagte; alleen kun je eraan toevoegen, dat zij hun kinderen daarom niet tot veelwijverij op moeten voeden, maar zoals Mijn ware orde dat volgens jouw woorden vereist! Amen.'
«« 106 / 280 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.