Het wonder van de menswording van de oneindige God. Maria als Pura, wat de geest betreft

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 2)

«« 123 / 280 »»
[1] Na deze woorden wendde de hoge Abedam Zich tot Seth en zei tegen hem: 'Broeder der liefde, je weet hoe lief en dierbaar jij Me bent; daarom moet je ook niet aarzelen om je tot Mij te wenden met de vraag die je in je hart draagt!
[2] Want wanneer Ik de kinderen van de wereld opneem als Mijn kinderen en voor hen doe wat zij van Mij vragen, hoeveel temeer zal Ik dat dan wel voor jou doen, omdat je een ware broeder van Mijn liefde bent; geef daarom maar te kennen watje hart niet met rust laat!'
[3] Na deze genadige aansporing kwam Seth naderbij en zei: 'O meer dan goede, bovenal heilige Vader, ik dank U uit al mijn kracht omdat U mijn hart nu lucht verschaft hebt; want waarlijk, ik was in grote verwarring en wist niet hoe ik een uitweg moest vinden!
[4] Maar nu is alles duidelijk en als een allerheerlijkste uitweg straalt U voor mij!
[5] En zo open ik dan ook verheugd mijn hart en geef op dit moment door mijn mond weer hetgeen ik sinds Uw eerste bespreking met de heerlijke Pura als een drukkende last in me droeg!
[6] Dit nu is de donkere last van mijn hart: U hebt aan dit kind een belofte gedaan, waarbij ik mij, hoe ik het ook wend of keer, niets anders kan voorstellen, dan het volgende:
[7] Dat U Zich ooit in zekere zin zult onttrekken aan Uw oneindige heiligheid en Uzelf door de almacht van Uw liefde, als kind in het lichaam van dit meisje wilt verwekken, dus als een mens bekleed met vlees en bloed!
[8] Het brengt me in verwarring, omdat ik enerzijds geen andere betekenis in Uw meest heilige woorden kan ontdekken, - anderzijds huiver ik weer voor die gedachte, omdat ik me geen grotere onmogelijkheid kan voorstellen, dan juist deze gedachte!
[9] Want het is - natuurlijk gedacht - toch immers klinkklare dwaasheid om te denken dat het mogelijk is om een ceder in een strohalm te steken, of een berg in het ei van een grasmug te duwen, of zelfs de hele zee in een holle hazelnoot te stoppen en ga zo maar door!
[10] Volgens Uw woorden zal dit meisje U, de oneindige God, eens in zich opnemen, opdat U Zich dan in haar met vlees en bloed bekleedt!
[11] Met Uw oneindige geest draagt en leidt U toch de hele oneindigheid. Hoe kan het lichaam van zulk een kind dan plaats bieden aan U en Uw geest?!
[12] Neen, neen, - waarlijk, het is sIechts gebeuzel; ik kan eerder begrijpen dat iemand mij zegt: `Een atoom kan de hele aarde omvatten!', dan dat het lichaam van een dergelijk meisje U zou omvatten in de volheid van Uw oneindige geest!
[13] Ik verzoek U vurig, mij en de anderen te vertellen hoe we dat moeten opvatten; Uw heilige wil geschiede altijd en eeuwig! Amen.'
[14] Daarop nam de hoge Abedam .Seths hand en gaf hem dit antwoord:
[15] 'Seth, hoe ontzettend kleingeestig (leuk je toch over Mij! Zie, als het zo zou zijn als jij denkt, hoe zou het dan voor Mijn oneindige geest ooit mogelijk zijn geweest, iets eindigs te scheppen - en toch de hele oneindigheid in het eindige te verbergen?!
[16] Herinner je de visioenen van de twaalf boden en bedenk wat zij allemaal ut zichzelf hebben gevonden en gezien!
[17] Bedenk, hoe in een klein zaadje van een ceder niet alleen de boom verborgen ligt, die je in volle wasdom voor je ziet, maar een oneindig aantal van zulke bomen, - in één hazelnoot zoveel hazelnoten, dat als ze niet weer zouden vergaan, zij in tweeduizend jaar reeds meer ruimte zouden innemen dan de hele aarde zelf!
[18] Zie, als zoiets voor Mij mogelijk is en nog onnoemelijk veel meer, wat jou, als je het zou weten, nog veel onbegrijpelijker zou voorkomen dan dat, dan zal hetgeen je nu zo volkomen onmogelijk voorkomt, voor Mij ook mogelijk zijn!
[19] Maar zowel jij als alle anderen moeten weten, dat onder deze belofte niet verstaan moet worden dat dit meisje ooit vanuit de hemelen weer op aarde komt om Mij daar in vlees en bloed te ontvangen, daarvoor zal zeker wel een andere maagd aanwezig zijn; maar deze zal dan dezelfde geest van liefde en geloof hebben, zoals dit meisje die nu heeft!
[20] En zo zal het voor dit meisje niet nodig zijn weer ter wereld te komen, maar een andere maagd zal daarom met een geheel gelijke geest tot leven gebracht worden.
[21] Zo moeten jij en alle anderen dat begrijpen!
[22] Want zie, bij Mij zijn heel veel dingen mogelijk die jullie mensen je niet eens kunnen voorstellen!
[23] Geloof daarom vast aan Mijn woorden; want zoals Ik het je zeg, zo zal het ook onvermijdelijk gebeuren! Amen.'
[24] Maar jij, Mijn lieve kind, zult voortaan nooit meer wijken van Mijn borst; jij alleen zal Mij altijd gedurende je hele aardse leven zien en hebben zoals nu!
[25] Je zult niet eerder de vrouw van een man worden, dan tot in de tijd der tijden wanneer je vervuld wordt met de volheid van de macht der liefde van Mijn oneindige geest! Amen.'
«« 123 / 280 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.