De Heer maant tot liefde en vrolijkheid. De belofte van de dag van de grote verlossing en de grote tijd der tijden. De liefde als bevrijder van het juk van het vlees en de dood

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 2)

«« 137 / 280 »»
[1] Door deze woorden hoogst ontroerd, vielen enkele betweters en muggenzifters voor Abedam neer en vroegen Hem om vergeving.
[2] Maar Abedam gebood hen onmiddellijk op te staan en zich geheel in de geest te verheffen.
[3] En allen stonden nu op van de grond en loofden en prezen Hem vanwege Zijn grote goedheid en genade, die Hij nu nogmaals had betoond.
[4] Maar Abedam wendde Zich tot hen en zei: 'Mijn liefde zij met jullie en in jullie! Bemin elkaar in Mijn liefde en wees vrolijk en blijmoedig onder elkaar, en wees voorkomend en gedienstig voor elkaar, dan zullen jullie daardoor altijd laten blijken dat jullie waarachtig Mijn geliefde kinderen zijn, aan wie de heilige Vader vreugde beleeft en altijd zal hebben; want de dag van de grote verlossing is nabijgekomen!
[5] Als Adam nog zevenmaal zo lang op de aarde zou leven, als bij al heeft geleefd en nog zal leven, dan zou het voor zijn lichamelijke ogen plaatsvinden.
[6] Handel daarom naar Mijn wil, opdat de dag jullie niet verkeerd aantreft, als hij zal komen!
[7] Maar eerst nog zal de grote tijd der tijden komen. Wie daarin wordt opgenomen, zal ook deel hebben aan de grote dag der verlossing in zijn tijd; maar wie niet wordt opgenomen, voor hem zal de grote dag der verlossing een dag van het gericht zijn, en wel een gericht dat dan met vuur en in het vuur van Mijn gramschap wordt gehouden!
[8] Dat evenwel zullen in de diepte van hun leven diegenen begrijpen, die volkomen uit en in de geest van Mijn liefde zijn en bijgevolg ook in alle wijsheid van de liefde.
[9] Wees daarom ook vrolijk, want nu weten jullie immers dat eens alle harde banden losgemaakt zullen worden!
[10] Maar wat zou de mens ervoor over hebben om een heer van zijn leven te worden?!
[11] Ik heb jullie allen nu getoond hoe ,jullie het kunnen worden en het dan volledig kunnen zijn. Daarom moeten jullie ook vrolijk zijn, want daarom toonde Ik jullie nu immers de weg van de zuivere liefde, die iedereen in deze heerlijkheid van het leven leidt!
[12] Mocht echter nog iemand zeggen: 'Hoe kan ik dan een heer van mijn leven zijn, als ik maar steeds moet leven als een gehoorzame knecht?'
[13] Maar Ik zeg jullie: Zolang jullie een dienaar zijn van de wereld en van jullie vlees, zolang draag je ook het juk van de slaafse gehoorzaamheid! Wanneer jullie echter dienaren van Mijn liefde zullen zijn, dan zul je van ieder juk bevrijd zijn en zul je juist daardoor volkomen heer van je leven zijn, want de liefde zal en kan jullie slechts volledig vrijmaken.
[14] Waarom zou de liefde dat ook niet kunnen, daar zij een levende en de kostelijkste specerij is van de eigen wil?!
[15] Waarvoor zou iemand nog aan een gebod moeten gehoorzamen als hij de liefde heeft die alle geboden in zich bevat en een meester is van alle wetten?!
[16] Of is het nodig, iemand tot een daad te dwingen die hij vanuit zichzelf van ganser harte maar al te graag doet?!
[17] Daarom is immers de liefde, omdat zij verheven is boven alle geboden en wetten, evenals het leven zelf, ook een volkomen heer van het eigen leven! - Zeg me of dat niet zo is!
[18] Wees dus bovenmate vrolijk omdat het zo is; want Ik, jullie heilige Vader, heb jullie nu immers de liefde, ja Mijn liefde zelf en daarmee alle heerlijkheid van het leven, geheel en al gegeven.
[19] Daarom moeten jullie niet de wereld en het vlees aanhangen en bijgevolg de dienstbaarheid en het knechtschap als middel tot het doel verkiezen!
[20] Want dat alles is niet uit Mijn liefde voortgekomen, maar verwekt uit Mijn wijsheid, welke is en bestaat in de oneindige lichtkringen van Mijn goddelijkheid, die nu zo gevormd is dat zij kan dienen als ondergrond waarop jullie liefde tot Mij beproefd kan worden.
[21] Zeg daarom niet onder elkaar: `Dit stukje van de aarde is van mij, en die boom is mijn eigendom, en met mijn lichaam kan ik doen zoals het mij bevalt!', want dat zal jullie steeds meer van Mijn liefde verwijderen, en jullie zullen daardoor knechten van de wereld worden en derhalve ook van de dood, en jullie zullen je moeilijk en na lange tijd pas weer van de wereld los kunnen rukken, en eens zal er veel vuur over jullie moeten komen om jullie los te smelten van de ijzeren banden van de dood.
[22] Wees ook daarom bovenmate vrolijk, omdat jullie erkend hebben dat er slechts één God, één Heer, één eigenaar van alle dingen en één heilige Vader van jullie allen is en jullie allen Zijn kinderen en onder elkaar louter broeders en zusters zijn, aan wie Ik dit allemaal in gelijke delen heb gegeven; want daardoor weten jullie nu dat jullie niet aan de wereld, maar aan Mij toebehoren in alle volheid van Mijn liefde en grote genade.
[23] Schenk daar dus vooral aandacht aan en wees evenals tegenover Mij ook onder elkaar vol liefde; dan zal ook de heerlijkheid van het leven jullie aandeel zijn, en jullie kunnen dan hoogst vrolijk zijn en dat eeuwig blijven!
[24] En laat nu Mijn Jared bij Mij komen, want Ik heb iets belangrijks met hem te bespreken! - Jared, Ik zeg je, kom bij Mij ! Amen.'
«« 137 / 280 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.