Het ochtendmaal op maandag. De Heer leert aan de twaalf boden schrijven en lezen en de broeders van Lamech metaal te bewerken. Henochs beroeping tot hogepriester. De vermaningen van de Heer, de zegen en het afscheid van de kinderen van de hoogte

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 2)

«« 142 / 280 »»
[1] Net als op zondag en op de sabbat werd ook op maandag een door Abedam gezegend ochtendmaal gebruikt, dat Seth ook nu weer had te verzorgen.
[2] Na het ochtendmaal riep Abedam de bekende twaalf boden bij Zich, leerde hen de woorden door overeenkomstige schrifttekens met spitse griffels op stenen tafelen te schrijven en deze dan ook meteen te lezen. Hij gebood hen dat ook aan alle andere broeders te leren, wellicht niet het schrijven, maar op zijn minst toch wel het lezen.
[3] Daarna gebood Hij hen ook volgens de ingeving van hun geest ieder woord op te schrijven dat door Zijn mond werd gesproken, alsmede alles wat deze of gene van de anderen in Zijn tegenwoordigheid had gezegd, en dan moest dat alles bewaard worden bij de hoofdstamvaderen voor de latere tijden.
[4] Deze verzameling moest dan de naam `Het heilige boek of de oorlogen van Jehova' krijgen; en de oorlogen moesten het laatste deel vormen.
[5] Zo werden in korte tijd de twaalf toegerust; vervolgens gaf Hij Jared de opdracht met Hem op te staan en samen met Hem het meisje naar zijn huis te begeleiden en gaf tevens alle andere vaderen de opdracht Hem te volgen naar het huis en deels naar het huis van Jared.
[6] En iedereen stond op en volgde Hem.
[7] In Jareds huis zei Hij tegen Pura: 'Zie, Mijn dochtertje, hier is het goed toeven; want dit is Mijn huis, omdat het een huis is van de zuiverste liefde die daarin woont in Jared, Henoch, Methusalah en Mijn Lamech, die zojuist uit Mijn hand een van Mijn lieve dochters tot vrouw kreeg evenals zijn broeders die de mannen zijn van haar zusters, en die geheel en al kuis zijn.
[8] Jij zult dan ook hier verblijven tot je geest volledig gerijpt is, omdat Ik je dan zal wegroepen van de aarde en je het rijk van het ware, eeuwige leven zult binnengaan!'
[9] Daarop wendde Hij Zich tot Jared en zei tegen hem: 'Je bent een wijze vader van Henoch, Methusalah en Lamech, wees dat ook voor dit kind, dat je geheel rechtstreeks uit Mijn hand ontving! Wat jij derhalve in Mijn naam voor deze dochter van Mij zult doen, dat zal ook volkomen zijn; maar zij zal geen man benaderen voor Ik het je uitdrukkelijk zal aangeven! Amen.'
[10] Daarop riep Hij de broeders van Lamech bij Zich, leidde hen vervolgens naar hun werkplaatsen, die daar op wonderbaarlijke wijze gebouwd waren door Zijn almachtige wil, en Hij toonde hen het juiste erts in de bergen, leerde hen vervolgens in korte bewoordingen dat te reinigen in kolenvuur en het dan tot allerlei noodzakelijke gereedschappen te smeden en Hij zegende de berg en het werk van hun handen.
[11] Hierna begaf Hij Zich weer naar het huis van Jared en ontving daar de twee teruggekeerde boden, die Sethlahem en Kisehel heetten en op zondag Horadal hadden begeleid naar het voor hem en zijn volk bestemde land, dat tussen de morgen en middernacht gelegen was. Hij ontbood ook hun broeders, rustte hen uit met Zijn liefdeskracht en gaf hen de opdracht naar Hanoch in de laagte af te dalen.
[12] Vervolgens ontbood Hij alle hoofdpatriarchen uit de vier omstreken bij Zich en bond ieder van hen vanuit Zijn allergrootste vaderliefde met klem op het hart, dat zij allen de nu vernomen leer ten eerste getrouw in hun eigen hart moesten bewaren en dat zij ook al hun kinderen daadwerkelijk in deze leer moesten onderwijzen.
[13] Toen ontbood Hij ook Henoch en maakte hem tot een ware hogepriester van Zijn liefde, genade en erbarmen, en deelde ook allen mee, dat zij zich in alles tot Henoch moesten wenden als hun geest en de hun verleende kracht niet toereikend zouden zijn.
[14] Ten slotte waarschuwde hij allen voor de laagte en voor verdere betrekkingen met haar dochters; maar Hij gaf hun met deze waarschuwingen geen gebod, maar liet alles over aan hun vrije wil.
[15] Tegen de avond leidde Hij hen allen weer naar de bekende hoogte en grifte daar nogmaals de wet van de liefde in hun harten, zegende hen en liet ten slotte allen gaan, zodat ze weer naar hun eigen streek konden trekken. Hij beval Purista aan om trouw te zijn in haar taak en liet haar toen ook gaan.
[16] Aan het eind riep Hij de hoofdstamvaderen en Abedam, de andere, nog bij Zich en zei tegen de vaderen: 'Kinderen en broeders van Mijn liefde! Mijn liefde blijve in jullie midden; het is de blijvende zegen van de Vader - en Hij blijve bij jullie!
[17] Jij, Abedam, gaat nu met Mij daarheen, waar Ik je 's avonds ten tijde van de voorsabbat trof; maar jullie allen begeven je in jullie woningen! Amen.'
[18] En allen begonnen te wenen; maar de hoge Abedam verliet hen plotseling en werd op de voornoemde plaats ook onzichtbaar voor de bekende Abedam.
[19] Deze keerde echter snel terug en berichtte de vaderen, hoe de Allerhoogste voor zijn ogen verdween.
[20] En Adam nodigde deze Abedam in zijn woning, en deze bleef nog drie dagen in het huis van Adam, Seth en Jared, en trok toen nadenkend naar zijn eigen streek.
«« 142 / 280 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.