Abels zending naar de boetepredikers van de hoogte in Hanoch, die gevallen zijn voor de lust van het vlees. Het gevaar van het vlees der vrouwen

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 2)

«« 159 / 280 »»
[1] Na deze woorden zei Abba dat ze allemaal weer een beetje achteruit moesten gaan, ongeveer zeven stappen. Zo vormden ze een kring om de Vader en dankten, loofden en prezen Hem voor Zijn oneindige liefde, genade en erbarmen. Nu riep Hij Abel bij Zich en zei tegen hem:
[2] 'Mijn trouwe bode, Ik zend je nu naar Hanoch! Daar zul je zeven van hier uitgezonden boetepredikers aantreffen. Drie van hen zijn standvastig, maar vier van hen wankelen, want zij hebben naar het vlees van de vrouwen in de laagte gekeken en zijn daardoor verleid. Zie, hen moet je weer op Mijn rechte pad zetten!
[3] Zij hoeven niets van hun macht te verliezen; maar omdat zij nog nooit lichamelijke pijn ondervonden hebben, kun je als eerste een gladde roede nemen en hen met zeven slagen op hun schouders tuchtigen, - maar alleen op het ogenblik dat je in hun harten een onzuivere vlam ziet opstijgen en die vlam tenslotte de vorm van een vrouwenlichaam aanneemt!
[4] Als je dat merkt, hef dan meteen je arm op, en geef een krachtige slag! Als de vlam na deze slag onmiddellijk uitslooft, voer dan de volgende slagen minder krachtig uit, maar hun aantal moet onder alle omstandigheden blijven zoals Ik gezegd heb!
[5] Wordt echter de vlam bij de eerste slag niet terstond verstikt en verdwijnt de voorstelling van het vlees niet onmiddellijk, dan moet je de volgende slag met meer kracht uitvoeren dan de eerste; en mocht er ook hierna nog geen verandering optreden, geef dan de volgende slag met nog meer kracht!
[6] Heeft hierop de verandering plaats, verminder dan dadelijk de kracht; maar is er ook nu nog geen resultaat, verdubbel dan je kracht en ga daarmee steeds door tot het bereiken van het opgegeven aantal slagen!
[7] Vindt bij een bepaalde slag de verandering plaats, voer dan de nog overige slagen met dezelfde kracht uit, opdat de hardnekkigheid van het hart naar behoren getuchtigd en getemperd wordt.
[8] Doe na de tuchtiging een krachtige oproep in zijn hart en geef de bekoorde Mijn wil en Mijn volle ernst te kennen!
[9] Sla dan zijn hart in alle stilte gade; en als je zeven dagen lang geen terugkeer van de slechte vlam kunt ontdekken, dan kun je hem weer zeven dagen vrij laten. Bezoek hem dan weer; heb je hem zuiver bevonden, laat hem dan voor zeven maanden vrij!
[10] Maar heb je ontdekt, dat zijn hart in die tijd heeft geleden, sterk dat dan met de olie van Mijn genade! Als je hebt bemerkt dat hij met welgevallen weer de oude, slechte vlam in zijn hart heeft laten opvlammen, tuchtig hem dan nogmaals!
[11] Maar mochten de eerste zeven slagen, met alle kracht gegeven, de vlam nog niet volledig hebben verstikt, neem dan een dikkere, niet meer gladde, doch doornige ruwe roede en geef hiermee de slagen met volle kracht op de hele rug!
[12] Deze slagen moet je niet afzwakken, zelfs wanneer na één of meer de vlam zou verstikken; want hier heb je al met de hardnekkigheid van een tamelijk verdorven hart te doen.
[13] Mochten ook deze slagen nog geen verbetering tot gevolg hebben, neem dan een vurige roede en geef hem met straffe hand zevenenzeventig harde slagen op zijn hele lichaam, zodat het overdekt wordt met zweren en etter!
[14] Wordt hij dan beter en verandert zijn hart, genees dan zijn wonden en sterk hem met Mijn erbarmen; verbetert hij zich echter niet, strooi dan wormen over zijn lijf, opdat zij hem verteren terwijl zijn ziel nog leeft, - want het is beter door de wormen dan door de toorn van God verteerd te worden!
[15] Sterk de drie eersten met Mijn liefde en vertoon je aan hen wanneer je hen zult sterken in Mijn naam!
[16] Ik zal altijd met je zijn evenals met al Mijn kinderen! Amen!'
[17] Hierop boog de engel Abel zich voor Abba tot op de grond en verdween toen als een vurige bliksemschicht die vanuit een wolk ijlings naar de aarde flitst.
[18] Alle vaderen verbaasden zich erover hoe het toch mogelijk was, dat wel vier van de boden reeds in zo'n korte tijd Diegene hadden kunnen vergeten, die hen nog pas de vorige dag zo meer dan rijkelijk uitgerust had met Zijn liefde, genade en erbarmen
[19] Maar Abba zei daarop tegen hen: 'O kindertjes, verbaas je daarover niet! Ik heb immers reeds eerder tegen jullie allen gezegd dat er in de gehele oneindigheid buiten Mijzelf niets vrijer is dan het menselijke hart! Als het Mij maar één ogenblik uit het oog verliest, kan het meteen verleid worden!
[20] O, de macht van het vlees is groot, en nog geen van jullie heeft daarover gezegevierd; verbaas je daarom niet dat die vier zo snel betoverd konden worden door het meer dan weelderige vlees van de vrouwen uit de laagte!
[21] Toen Kaïn vluchtte, heeft hij over de slang, toen zij in het vlees voor hem verscheen, voorspeld, hoe gevaarlijk deze voor al zijn broeders zou worden!
[22] Verbaas je er daarom niet over dat die vier zo snel in verleiding geraakt zijn, want jullie en jullie kinderen zal het geen haar beter vergaan, als zij zich ook maar één ogenblik van Mij af zullen wenden!
[23] Blijf daarom in Mij, zoals Ik in jullie, dan zullen jullie geen knechten
«« 159 / 280 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.