Henochs woorden aan Lamech over zijn taken als priester in de tempel. Voorschriften voor het onderzoeken van de bezoekers in de voorhof van de tempel

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 2)

«« 242 / 280 »»
[1] Na deze meer algemene toespraak wendde Henoch zich alleen tot Lamech en zei tegen hem:
[2] 'En nu, mijn geliefde broeder Lamech, luister naar mijn woorden die alleen voor jou zijn; want zo luidt de wil van de Heer uitsluitend voor jou:
[3] Je moet de tempel nu eenennegentig dagen sluiten; maar op de eenennegentigste dag, vanaf morgen gerekend, moet je 's morgens de tempel weer openen, maar je moet pas 's avonds de tempel binnengaan en daar enkele uren verblijven.
[4] Wanneer je echter in de tempel voor God staat, dan moet je niet je mond gebruiken, evenmin je handen, maar je moet in alle rust op Gods geest wachten en dat in alle deemoed en liefde van je hart.
[5] Je moet echter niet zeggen met je hart en noch veel minder niet ,je mond: `Grote, almachtige God, heilige Geest van alle eeuwige kracht en macht, kom tot mij, en maak mij uit Uw heilige mond Uw heilige wil bekend!',
[6] Maar je moet in jezelf voelen en gewaarworden watje als volgt voor God spreekt: `O God, enige Heer van hemel en aarde, hier sta ik, een hoogst onwaardige zondaar voor U, en ik ben niet waard dat U mij aanziet in dit door U opgerichte heiligdom!
[7] Maar U hebt mij Zelf beroepen om hier in dit heilige huis binnen te gaan; zo geschiede dan altijd en eeuwig Uw heilige wil met mij!
[8] O God, - omdat U Zelf ons heeft geleerd U als Vader te beminnen en U als de enige ware Vader te erkennen en derhalve ook te roepen, roep ik dan ook tot U:
[9] O heilige liefdevolle Vader, wees mij, arme zondaar, genadig en barmhartig en vergeef me dat ik het waag U met mijn onzuivere hart lief te hebben en als een grove en grote zondaar U als Vader aan te roepen!'
[10] Zie nu, mijn geliefde broeder Lamech, dat moet altijd jouw aangelegenheid in de tempel zijn!
[11] Heb je dat allerlevendigst in jezelf verricht, begeef je dan in volledige rust, en wacht op het woord en de wil van de Heer!
[12] Mocht dat komen, schenk er dan zorgvuldige aandacht aan, teken het dan op op schrijftabletten, en verkondig het daarna aan het volk!
[13] Mocht het echter niet komen, geef dan God in je hart de eer, treed daarna vol eerbied uit de tempel, en sluit deze weer voor eenennegentig dagen!
[14] Maar wat de voorhof betreft, die moet altijd op de sabbat 's morgens voor het volk worden geopend en opengelaten worden tot de morgen van de volgende dag, opdat ver weg wonende mensen er ook nog deel aan kunnen nemen, indien zij op de sabbat de heilige plaats niet hadden kunnen bereiken.
[15] Er moeten aan de poort van de voorhof altijd twee wachters aanwezig zijn, en zij moeten allen die de voorhof betreden goed onderzoeken en waarschuwen.
[16] Want wie op onwaardige wijze de tempel wil naderen, - je hebt van de Heer Zelf vernomen wat hem te wachten staat!
[17] Daarom ook moet het gemoed van iedereen die binnen wil gaan eerst door de poortwachters onderzocht worden; en hebben ze hem niet waardig bevonden, dan moeten zij hem zeer dringend waarschuwen niet eerder de voorhof te betreden, dan nadat hij zich heeft gereinigd en zich zo waardig gemaakt zal hebben de voorhof te betreden.
[18] Maar het onderzoek moet altijd zijn gericht op het hart van degene die binnen wil gaan; en de wachters moeten na jou de eerste mannen met het zuiverste hart zijn en hun ambt uitoefenen in alle deemoed en liefde tot de Heer.
[19] Wel, dat moest je nog horen; en laten we, nu je in alles bent onderwezen, en wel hier in het heiligdom, naar buiten gaan, dan de tempel sluiten, en ons nog over enkele zaken beraden in de voorhof, en ten slotte naar jouw huis terugkeren!
[20] En alles geschiede zo in naam van de Heer! Amen.'
«« 242 / 280 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.