Het goede getuigenis van de Heer over Terhad. Over het gericht en het voor komen daarvan. Terhad aangesteld als opperste wachter van de voorhof van de tempel

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 2)

«« 266 / 280 »»
[1] Na een tijdje nam de Heer Zijn hand weer voor Zijn gezicht weg en zei tegen Terhad: 'Terhad, Ik kende je en wist allang dat je een man met een sterke geest bent en een krachtig gemoed; daarom verborg Ik Mij ook voor jou en liet toe, datje Mij moest zoeken, terwijl de anderen Mij op het eerste gezicht konden zien.
[2] Omdat je altijd al zo'n sterke geest had en zo'n krachtig gemoed en je je er zelfs door de kerker van Lamech niet vanaf liet brengen Mij volgens de leer van Farak te erkennen, zeg Ik je nu dan ook dat jij een van de voornaamste redenen was waarom Ik mij over de diepte heb erbarmd; want waarlijk, alleen een machtige geest met het ware inzicht, een onwrikbare geest, kan een redder van het heelal worden!
[3] En zo ben je nu een redder van Lamech en een redder van de laagte en je bent een afscherming voor Mijn gericht, dat anders in deze tijd over jullie uitgegoten zou zijn, en je bent een schutsmuur die staat tussen Mijn vuur en de zonde van Kaïn in de diepte van de nacht van de dood!
[4] En zoals het nu is, zal het in het vervolg blijven! Zo lang een plaats op aarde drie mensen zal hebben die rechtvaardig zijn in Mijn ogen, zal Ik die plaats niet richten. Zo lang een stad in de laagte twee rechtvaardigen zal hebben, zal Ik haar sparen vanwege de gerechtigheid van die twee. Zo lang een land zeven rechtvaardigen zal hebben zal Ik dat niet teisteren in Mijn toom. En zo lang een volk tien rechtvaardigen zal hebben, zal Ik het verschonen van het uitbreken van Mijn vuur.
[5] En zolang er nog twee vaders onder al Mijn kinderen zullen leven, die Mij erkennen en liefhebben, en Mij ook zo leren kennen en liefhebben aan hun kinderen en buren, zal Ik op de hele aardbodem geen grasspriet toornig aanzien.
[6] En wanneer op het gehele vaste land hier in de laagte, evenals op de hoogte niet meer dan slechts één rechtvaardige aan te treffen zal zijn, dan zal Ik nog honderd en enige jaren wachten, of zich niemand tot Mij zal wenden, en Ik zal ter wille daarvan ook overal boden, die door Mij onderricht zijn, voor alle schepselen laten prediken.
[7] Als de afvallige mensen daarnaar luisteren, dan wil Ik hen weer opnemen als Mijn kinderen; maar als zij zich niet tot Mij keren, maar des te vaster volharden in al het kwaad en zelfs de boden zullen doden, waarlijk, dan zal één rechtvaardige niet in staat zijn Mijn gramschap van de aarde af te houden, en Ik zal dan alle boosdoeners op aarde verdelgen en er een nieuw geslacht vestigen!
[8] Deze woorden heb Ik nu voor jou, Terhad, gesproken, evenals voor de hele aarde, je moet ze daarom optekenen en wie ze met jou in deze zaal hebben gehoord, die moeten je een getuigenis geven dat Ik het was, die dit nu tegen je heeft gezegd, opdat, als er ooit zo'n tijd mocht komen, niemand zich kan verontschuldigen dat hij het niet heeft vernomen. Dit getuigenis moet je altijd en aan al het volk verkondigen en je zult een ware wachter van Mijn heiligdom zijn - zowel jij als ook al je nakomelingen!
[9] Je moet op de sabbat ook altijd een hoofdwachter zijn aan de poort van de voorhof, die Mijn nieuwe tempel bij jullie omgeeft en die je pas morgen zult leren kennen!
[10] Zo dikwijls als je wacht zult houden moet je het volk deze woorden van Mij verkondigen, opdat zij nooit in vergetelheid zullen geraken!
[11] Nu je dat weet, ontvang dan ook Mijn zegen voor dit ambt, opdat je krachtig wordt om altijd volgens Mijn wil te handelen! Amen.'
«« 266 / 280 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.