Sehels verheerlijking en zijn heerlijke diep wijze woorden

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 2)

«« 62 / 280 »»
[1] Na deze woorden werd Sehel als met bovenaardse glans omgeven en alle vaderen benevens Adam snelden toe om, naast Abedam, zo'n hoge gast te begroeten.
[2] Ook Seth ijlde erheen als vader van Sehel, zijn jongste en laatste zoon, greep Sehels hand en zei tegen hem:
[3] 'Mijn zoon Sehel, tot op dit uur ben je een nog ongehuwd man gebleven en nog nooit een vrouw bijgewoond. Je wilde niet zaaien en ons allen een levend zaad vanuit jou geven, waardoor ik toen boos op je werd en je daarom verbannen heb naar de middag, - hoe zul je mij nu zo'n misdrijf kunnen vergeven, dat ik, je arme, blinde vader, aan je begaan heb?!
[4] Wat stellen Enos en de hele afstammingslijn nu voor ten opzichte van jou?
[5] O Jehova, boven alles heilige Abedam, waarom moesten mij, arme vader, de ogen pas zo laat geopend worden?!
[6] Ja waarlijk, het is een ondraaglijke gedachte, dat ik jou, Sehel, niet eerder herkend heb!
[7] O vergeef, vergeef me en kom weer bij mij terug en laat me je, wat je lichaam betreft, toch nog mijn zoon mogen noemen; doch niet mijn wil geschiede, maar die van de allerhoogste Abedam, en ook jouw wil geschiede! Amen.'
[8] Toen Sehel zijn vader Seth zo voor zich hoorde jammeren, keerde hij onmiddellijk uit zijn grootse herinneringen terug, vermande zich en zei tegen zijn vader Seth:
[9] 'O lieve vader Seth, maak je daarover geen zorgen! Ik zal zeker nooit in alle eeuwigheid de ordening van de allerheiligste Vader omverwerpen; Zijn meer dan heilige ordening liet het toch immers toe dat mijn lichaam, dat me nu al enkele honderd jaren ronddraagt op aarde, door jou verwekt werd!
[10] Om welke reden zou je dan nu niet meer zijn vader mogen zijn?!
[11] O blijf jij maar immer watje altijd voor me was, mijn lieve vader in naam van Degene die ons allen reeds sinds eeuwigheid verwekt heeft en Wiens kinderen wij al waren nog voordat alle zichtbare dingen gemaakt waren!
[12] Want zie, wij allen beginnen hier een nieuw leven ter wille van de ene die uit eigen vrije wil gevallen is en daarom geldt datgene wat wij naar de geest zijn of beter gezegd waren niet voor de verhoudingen van dit aardse leven; daarom ben je mijn vader Seth, en ik je zoon!
[13] Laat dus ook iedereen wat mij betreft volkomen onbekommerd zijn!
[14] Als echter de eeuwige, meer dan heilige Vader Zich aan ons en aan allen als Mens en Broeder laat zien, met ons eet en drinkt, met ons praat als de ene wijze broeder met de andere en ons allen de grote geheime kunst leert om van Hem het eeuwige leven aan te nemen, terwijl wij allen en de gehele eindeloze schepping toch geheel en al niets zijn tegenover Hem, - wat voor een onderscheid zullen wij dan onder elkaar maken, daar wij toch allemaal op een zelfde wijze door Zijn almachtige wil uit Zijn liefde zijn voortgekomen?!
[15] Of ik nu een geschapen oeraartsengelengeest ben of een die later uit diezelfde liefde is voortgekomen, wat voor een onderscheid geeft ons dat dan ten overstaan van God?
[16] Omdat God echter vanuit Zijn eeuwige orde en Zijn nooit eindigende wijsheid het zo gewild heeft dat niet ik jouw, maar jij mijn vader werd, moet ik mij daarom nu boven jou verheffen, omdat de meest liefdevolle, heilige Vader zo mild en allervriendelijkst mijn weliswaar verheven geestelijke oertoestand heeft getoond?!
[17] O mijn lieve vader Seth, dat is wel verre van mij en van ons allen!
[18] Heilig is slechts Hij alleen; maar wij zijn allemaal Zijn kinderen, die Hij eindeloos liefheeft als zij zijn zoals zij moeten zijn.
[19] Wijken zij echter van Zijn heilige wegen af, dan komt Hij hen tegemoet niet Zijn eindeloos en onbegrensd erbarmen.
[20] En de hardnekkigen ondergaan Zijn gericht, ofwel ten leven, of tot - wie weet wat voor een dood; dat weet Hij alleen!
[21] Laten wij, omdat wij allemaal lijn kinderen zijn, de drie ogenblikken Icing waarin Hij ons op deze aarde gezet heeft dan ook, in Zijn allerheiligste naam, de verhoudingen getrouw blijven.
[22] Wanneer echter aan dit aardse leven toch al heel spoedig een eind zal kinnen, dan zal Hij al lang van tevoren gezorgd hebben voor de nieuwe verhoudingen waarin wij zullen komen.
[23] Hoe het evenwel met mijn terugkeer in jouw huis is gesteld of gesteld kan zijn, laten wij dat evenals al het nulere ook toevertrouwen aan Hem, die nu heilig, boven alles heilig in ons midden vertoeft!
[24] Eén ding staat mij vrij nu van jullie allen strikt te eisen en dat ene is, dat niemand van jullie allen ooit omwille van zijn eigen eeuwige heil en leven het zal wagen, mij een of andere, zij het ook nog zo geringe verering te bewijzen, omdat de boven alles heilige Vader mij een broeder genoemd heeft!
[25] Want jullie allen weten toch immers aan wie alleen alle eer, alle lof, alle verheerlijking en alle aanbidding toekomt.
[26] Voor ons allen bestaat echter de grootste verheerlijking daarin dat wij de boven alles heilige Vader verheerlijken door allergetrouwst Zijn meest heilige wil te volgen!
[27] Dus verlang ik van jullie, dat jullie mij niet voor meer aanzien dan de oude Sehel! Amen.
[28] En ook jou, lieve broeder Garbiël, zeg ik, uit naam van Diegene die vlak naast mij staat, dat je meteen van de grond op moet staan, want ik ben maar een mens zoals jij. Wij beiden hebben Seth als vader. Waarom doe je dan voor mij wat alleen aan God toekomt?!
[29] Luister, een mens moet zich nooit voor een mens in het stof wentelen en voortaan zal diegene zich ten overstaan van God aan de ergste misdaad schuldig maken, wiens ijdele hart het ook maar een ogenblik lang kan verdragen, een broeder voor zich in het stof te zien liggen!
[30] Zie, lieve broeder, mij heb je immers nooit beledigd; daarom heb ik je ook niets te vergeven, maar jou alleen maar mijn voor liefde openstaande broederhart te geven!
[31] Heb je echter iets op je hart watje drukt, - zie, hier - naast ons staat Diegene aan wie wij allen schuldig zijn!
[32] Wend je daarom alleen tot Hem; Hij zal je van je last ontdoen en je bekommerde hart vrij maken! Amen.'
«« 62 / 280 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.