De deemoed als grootste verheerlijking van de mens. Het eerbetoon door liefde. Garbiëls zucht tot rivaliteit

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 2)

«« 63 / 280 »»
[1] En Abedam sprak ook het amen uit na het amen van Sehel en zei vervolgens:
[2] 'Ja, Mijn geliefde Sehel heeft een zeer waar woord gesproken! Van alle zonden is zelfzucht de grootste; 's mensen grootste en meest verheven verheerlijking is echter zijn deemoed en de daaruit voortvloeiende verheerlijking van Mijn naam ten overstaan van de wereld!
[3] Laat echter degene wiens hart bezwaard is bij Mij komen; want waarlijk, zeg Ik nu, zoals Mijn geliefde Sehel reeds eerder gezegd heeft, hij zal nergens anders verlichting vinden dan alleen bij Mij!
[4] En daarom heb jij, Garbiël, weliswaar niet gefaald door jouw grote broeder om vergeving te vragen en Seth heeft ook niet gefaald doordat hij zijn oude dwaasheid heeft ingezien, ten gevolge waarvan hij boos was op zijn zoon Sehel, omdat deze vanuit een hogere, innerlijke drang niet in de voetstappen van Adam wilde treden, maar zijn hele leven de oorspronkelijke hemelse reinheid van zijn hart wilde bewaren uit een geheime grote liefde tot Mij;
[5] Maar zoals Schei al eerder gezegd heeft, is het overdreven als de ene broeder zich voor de andere in het stof wentelt.
[6] Want dat eis zelfs Ik niet eens; hoeveel te minder moeten jullie elkaar dan eren alsof de ene broeder een god zou zijn voor de andere!
[7] Ik wil daar echter helemaal niet mee zeggen dat jullie elkaar daarom in het geheel niet moeten eren, maar Ik zeg alleen dat je niet als wormen voor elkaar dient te kruipen.
[8] Als je elkaar al eert, eer elkaar dan alleen door de liefde en laat niemand zich verheffen boven de ander, maar laat ieder voor de ander een ware broeder in Mijn liefde zijn!
[9] Zo'n verering is een juiste verering, - dat ben je elkaar wederzijds verschuldigd; wat daar bovenuit gaat is ook tegen Mijn orde, daarom moeten jullie dat nalaten!
[10] De verering door de liefde is toereikend voor iedere verhouding tussen jullie, zij het van een broeder tot een broeder, of van een zoon tot zijn vader, of de vrouw tot haar man, of de man tot zijn vrouw, of van de zuster tot haar zuster, of de broeder tot zijn zuster, of de dochter tot haar moeder, of de moeder tot haar dochter, of de zoon tot zijn moeder en de dochter tot haar vader, of de moeder tot haar zoon en de vader tot zijn dochter, - kortom, in alle gevallen is de enig ware liefde toereikend en wel om de zeer belangrijke reden, dat Ik Zelf niets meer van jullie allemaal verlang dan alleen maar jullie liefde in de geest en in alle waarheid vanuit die liefde.
[11] Ja waarlijk, Ik zeg jullie allen, je zou dag en nacht kunnen bidden en je als zwijnen wentelen in de modder en in het vuilste stof, - toch zal Ik jullie niet eerder aanhoren dan wanneer je je alleen in je hart ernstig en vol ware liefde tot Mij, de heilige, meest liefdevolle Vader gewend hebt!
[12] Als Ik jullie ware, oprechte kinderliefde reeds als de Mij alleen welgevallige, allerbeste en meest ware verering aanneem, terwijl Ik toch heilig, meer dan heilige ben, - wat zou er dan tussen jullie voor een onderscheid moeten zijn, om voor elkaar in het stof te willen kruipen?!
[13] Dus nog eens en voor altijd gezegd: de liefde is voldoende en dient voor jullie allemaal voldoende te zijn!
[14] Jij, Mijn geliefde Sehel, zult het enige gebod van de liefde op stenen tafelen optekenen, opdat dan ieder zal zien waar alles om draait en wat het gemeenschappelijke middelpunt van alle dingen is!
[15] En nu kun jij ook gaan, jaloerse Garbiël, bekommer je er niet meer om dat Ik jou niet als eerste heb geroepen om Mij jouw visioen mee te delen!
[16] Denk je misschien dat Ik zoiets met opzet doe om iemand daarmee te plagen en om hem zijn nietigheid ten aanzien van Mij te laten voelen, omdat hij ook wat wil zijn, wat hij eigenlijk niet zou moeten zijn?! 0 Garbiël, dan vergis je je schromelijk!
[17] Ik zeg je echter, dat Mijn eeuwige orde, Mijn liefde en Mijn eindeloze wijsheid wel zeker andere wegen zullen bewandelen dan slechts die welke voor jouw dwaasheid duidelijk zijn!
[18] Daarom moet je een deemoedig en vrij hart en niet een eerzuchtig hart hebben; want wanneer je deemoedig bent zul je niet op rangorde letten en luisteren wie er als eerste, tweede, derde enzovoort geroepen wordt, maar het zal helemaal geen probleem voor je zijn wanneer je geroepen wordt.
[19] Zie, jij was eerzuchtig, daarom deed het pijn toen je broeder op je voet trapte, anders zou je dat nauwelijks opgemerkt hebben!
[20] Reinig nu je hart geheel en al en kom dan bij Me als je geroepen wordt; ga dan nu weer naar Henoch en laat hem je de juiste weg naar Mij tonen! Amen.
[21] En nu kom jij, Horidaël, hier bij Mij, en vertel Mij net als de anderen wat je allemaal in jezelf gezien en getrouwelijk vernomen hebt! Amen.'
«« 63 / 280 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.