Een kind van God te zijn is hoger dan Gods broeder of Gods knecht te zijn

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 2)

«« 83 / 280 »»
[1] Na deze hoogst beachtenswaardige woorden van Horedon, die hij vanuit Mij gesproken had, prees Ik, als de hoge Abedam, de wakkere Horedon en zei tegen hem:
[2] 'Horedon, waarlijk, Ik zeg je, jij bent een goed werktuig voor Me geworden! Zie, hetgeen zeer velen reeds gezocht hebben, maar niet hebben kunnen vinden, heb jij nu vanuit Mij duidelijk ten overstaan van allen zo getrouw en volkomen waar verkondigd, zoals Ik het je, de oerbron van alle trouw en alle waarheid, getrouw en waar gegeven heb!
[3] Daarom loof Ik je en zeg je dat jij dat ware kindschap, dat je vanuit Mij teruggeschonken hebt aan allen die dat reeds geruime tijd in zijn oorsprong niet meer kenden en het vanuit henzelf ook niet meer konden herkennen en vinden, nu voor jezelf voor alle eeuwigheden der eeuwigheden hebt verworven en geen aardse macht zal het meer van je af kunnen pakken; want de macht die bij de ware kinderen aanwezig is, is groter dan alle machten van de wereld en van de werelden en van al hun lichamen en wezens.
[4] Zoals nu Horedon het kindschap ten deel gevallen is, zo geef Ik het ook aan jullie allen; want waarlijk er is in de hemel noch op aarde iets wat groter, machtiger en verhevener is dan Mijn kinderen. Wie derhalve het kindschap Gods heeft, heeft meer dan wat alle hemelen omvatten; ja waarlijk, hij heeft oneindig veel meer!
[5] Want hij heeft Mij, God, de eeuwige, oneindige, ja de boven alles verheven God vervuld van macht, kracht en heiligheid, als de meest liefdevolle, enig ware Vader in zich en is dus volledig in Mij, dat wil zeggen in al Mijn volkomenheid, die Mijn oneindige liefde, genade, wijsheid en kracht is.
[6] Zie, dat behelst dus het kind zijn van God en dit kindschap geef Ik nu aan jullie!
[7] O kinderen, zouden jullie iets nog groters van Mij kunnen nemen?
[8] O waarlijk, Ik zeg jullie, dat zullen jullie nooit; want Mijn kinderen zijn meer dan de engelen van de hemel!
[9] O kinderen, als jullie Mijn broeders waren, dan waren jullie veel minder dan je bent als Mijn lieve kinderen; want welke vader heeft liever zijn broer om zich heen dan zijn zoon?!
[10] Of erft soms de broeder van de broeder een erfdeel, als hij zich een vrouw neemt?!
[11] Als jullie je kinderen al hoger schatten dan je broeders zal toch ook Ik, als de meest ware en meest volkomen Vader, weten hoeveel Mijn kinderen waard zijn!
[12] Jullie geven je kinderen alleen maar de inspanning van je handen als bruidsschat; Ik daarentegen geef jullie alles van Mij en dat is Mijn liefde ofwel Mijn allereigenlijkste, oereeuwige leven zelf.
[13] Nu weet je al wel werkelijk in jezelf wat Mijn kinderen zijn, - maar één ding ontgaat je daarbij nog en dit éne is, dat jullie nog zullen ervaren wie degenen zijn die het kindschap van Mij en vanuit Mij ten deel valt.
[14] Zie, ook dat is van groot belang uni te horen; want waarlijk nog niet allen lijn Mijn kinderen die tot Mij roepen en zeggen: `Lieve, heilige Vader, verhoor ons, Uw kinderen!' terwijl hun hart daarbij koud blijft alsof zij een totaal onverschillig ding toespreken en met hun vertrouwen is het ook al net als met hun hart gesteld.
[15] Dit soort kinderen, die wel Mijn kinderen zouden moeten zijn, maar dat niet willen en het ook niet werkelijk zijn, zouden het liefst alleen Mijn macht en Mijn kracht willen hebben om met allerlei machtsspelletjes hun tijd te verdrijven ongeacht of hun dwaze handelen nu schade of nut teweeg zou brengen.
[16] Maar Ik zeg jullie: zulke kinderen zijn nog even ver van het ware kindschap verwijderd als het ene einde van de hemel van het andere, ja, tussen hen en Mijn ware kinderen bestaat nog een oneindige kloof!
[17] Anderen weer nemen het grote begrip van het kindschap Gods zo ruim, dat zij zichzelf en alle schepselen als Mijn kinderen beschouwen.
[18] Het is overbodig jullie nader uiteen te zetten, dat deze kinderen een nog grotere dwaasheid begaan dan de eerder genoemden, omdat je nu al wel weet wie Mijn kinderen zijn in de geest van de liefde en alle waarheid daaruit.
[19] Jullie moeten echter als ware kinderen alleen dit inzien, dat er een groot verschil bestaat tussen degenen die een God en Schepper erkennen en degenen wier hart God vurig liefhebbend opneemt en Hem nooit meer laat gaan en zich ook nergens anders meer om bekommert dan alleen hoe het God met steeds meer liefde kan omvatten.
[20] Die eersten zullen bij het erkennen van God zeggen: `God, almachtige, grote, heilige, verheven Schepper, hoe groot en heerlijk zijn Uw werken, daarom willen wij U altijd loven, roemen en boven alles prijzen!'
[21] Die anderen zeggen echter: `O God, hoe liefdevol moet U zijn, dat wij ondanks Uw oneindige verhevenheid en heiligheid niet anders kunnen dan U boven alles lief te hebben!
[22] O hoe goed moet U zijn, dat de liefde ons zo sterk naar U toe trekt!'
[23] Zie hier hoe de eersten zich verbazen over de door hen erkende God, maar de ogen van de laatstgenoemden vullen zich met tranen van liefde bij alles wat hen ook maar enigszins aan Mij herinnert, doordat zij achter hun goede God reeds een liefdevolle Vader vermoeden!
[24] Zien jullie hier het grote verschil?!
[25] Zie, de eerste groep zijn slechts knechten die voor een loon werken, de tweede groep zijn echter kinderen die niets anders willen dan alleen hun Vader!
[26] Zie, dat is het grote verschil en het toont jullie waarin de ware kinderen zich moeten onderscheiden en waaruit het ware kindschap bestaat en aan wie het ten deel valt!
[27] Opdat jullie dit nog grondiger zullen begrijpen, zullen wij ook nog van Jorias vernemen wat hij in dit opzicht allemaal in zichzelf geschouwd heeft en dan pas in deze hoogst belangrijke zaak een helder licht aansteken in jullie hart.
[28] Kom dus bij Me, Jorias, en vervul de wil van jouw heilige en liefdevolle Vader! Amen.'
«« 83 / 280 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.